449/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 juli 1972 om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnadseller rederirörelse (573/1972) 9 §, samt

ändras 1 § 1 mom., 2 § 3 mom., 4 § 1 mom. och 7 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom., 2 § 3 mom. och 4 § 1 mom. i lag 114/1989 och 7 § delvis ändrad i lag 811/1981, som följer:

1 §

Till säkerhet för krediter till finska företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse kan det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) (specialfinansieringsbolaget) bevilja statsgarantier i enlighet med denna lag.


2 §

Statsgaranti beviljas inte för konsolidering av kapitalet för kredit som har beviljats eller garanterats av någon annan inhemsk kreditinrättning än specialfinansieringsbolaget. Statsgaranti kan dock av särskilda skäl beviljas för kredit som har använts för betalning av räntor på en sådan kredit.

4 §

För statsgaranti skall ställas en av specialfinansieringsbolaget godkänd motsäkerhet, som skall överlämnas i specialfinansieringsbolagets besittning. Specialfinansieringsbolaget kan godkänna motsäkerhet som inte är betryggande.


7 §

Om de statsgarantier som avses i denna lag gäller i övrigt i tillämpliga delar lagen om statsgarantier för vissa näringsgrenar (375/1963).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1998
EkUB 12/1998
GrUU 11/1998
RSv 53/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.