275/1998

Given i Helsingfors den 9 april 1998

Förordning om anordnande av pensions- och olycksfallsskydd för idrottsmän

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) och 2 § 3 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådana dessa lagrum lyder, det första i lag 372/1995 och det senare i lag 374/1995:

1 §

Om en idrottsman har kommit överens med en idrottsförening, en idrottsorganisation eller någon annan motsvarande sammanslutning om att han för idrottandet får minst 56 640 mark i skattepliktigt arvode per år eller spelsäsong, skall föreningen eller sammanslutningen genom försäkring för honom ordna skälig trygghet med avseende på ålderdom samt skada eller död till följd av olycksfall.

Om en idrottsman, som saknar en i 1 mom. avsedd överenskommelse, för idrottandet får minst 56 640 mark i skattepliktig inkomst per kalenderår, skall han genom försäkring för sig själv ordna en sådan trygghet som avses i 1 mom.

2 §

I olycksfallsskyddet skall ingå ersättning för sjukvård, invaliditet, rehabilitering, bestående allmänt men samt familjeförsörjares död ända upp till 38 års ålder, dock alltid för minst 10 år efter olycks- eller dödsfallet, vilka föranleds av skada som idrottsmannen ådragit sig vid en idrottsolycka eller under förhållanden som direkt hänför sig till idrottandet. Skyddet skall i tillämpliga delar motsvara skadestånd som anges i 2 kap. lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948). Invalidersättningen inbegriper olycksfallspension, som grundar sig på det skattepliktiga arvode som betalas för indrottandet enligt en sådan överenskommelse som avses i 1 § 1 mom. eller, om det är fråga om en i 1 § 2 mom. avsedd idrottsman, på den skattepliktiga inkomst som han får för idrottandet.

Tryggheten med avseende på ålderdom skall i tillämpliga delar motsvara ett pensionsskydd i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (395/1961).

3 §

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund följer upp och utövar den allmänna tillsynen över försäkringen samt för ett register över de idrottsmän som försäkrats i enlighet med denna förordning. Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund sänder också årligen före utgången av mars till social- och hälsovårdsministeriet en redogörelse över hur det i denna förordning avsedda försäkringsskyddet har genomförts.

Försäkringsanstalten skall årligen före utgången av februari med idrottsmannens samtycke tillställa Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund behövliga uppgifter om försäkringar och skador som avses i denna förordning. Försäkringsanstalterna skall dessutom en gång om året och även annars vid behov de idrottsmännen en utredning av innehållet i det försäkringsskydd som för tillfället är i kraft.

Grenförbunden skall se till att de sammanslutningar som deltar i tävlingsverksamhet inom deras distrikt ordnar ett sådant försäkringsskydd för idrottsmännen som avses i denna förordning. Idrottsföreningarna, idrottsorganisationerna eller andra motsvarande sammanslutningar är skyldiga att med idrottsmännens samtycke tillställa respektive grenförbund uppgifter om de idrottsmän som försäkrats i enlighet med denna förordning.

En försäkring enligt denna förordning ersätter licensförsäkringen.

4 §

Om anordnandet av eller innehållet i det försäkringsskydd som avses i denna förordning ger upphov till oklarheter eller meningsskiljaktigheter, kan den som saken gäller be om ett utlåtande i ärendet av idrottens rättsskyddsnämnd, som inrättats av de centrala idrottsorganisationerna och Finlands Olympiska Kommitté, eller genom skiljeförfarande. Om frågan gäller olycksfallsskyddet skall utlåtande först begäras av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund.

5 §

Om landets allmänna lönenivå förändras väsentligt, skall beloppet i 1 § justeras i proportion till förändringen i lönenivån.

Det belopp som avses i 1 § motsvarar den allmänna lönenivån år 1995.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.

Denna förordning tillämpas på sådana i 1 § 1 mom. avsedda överenskommelser vars första avtalsperiod för en viss gren börjar sedan denna förordning har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 12 april 1995 om anordnande av pensionsskydd och olycksfallsskydd för idrottsmän (537/1995). På ett sådant avtalsförhållande mellan en idrottsman och en idrottsförening eller idrottsorganisation som gäller när denna förordning träder i kraft eller som upphört före det och på pensionsoch olycksfallsskydd som ordnats genom detta tillämpas dock fortfarande de bestämmelser som gällde när denna förordning träder i kraft, dock inte bestämmelserna om tillsyn.

Helsingfors den 9 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.