534/1997

Given i Helsingfors den 6 juni 1997

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmaktens körkort

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 12 juli 1993 om försvarsmaktens körkort (667/1993) 27 § 1 mom. 8 punkten,

ändras 2 § 1 punkten, 4 § 1 mom., 5 § 2 mom. 6 punkten, 6 §, i 7 § 2 mom. det inledande stycket, 10 § 1 och 3 mom., 14 § 1 mom., 19 §, 22 § 1 mom. och 27 § 2 mom, samt

fogas till förordningen en ny 19 a §, till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning 1118/1995, ett nytt 3 mom. och till 22 § ett nytt 6 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) försvarsmaktens fordon i 2 a § 5 punkten vägtrafiklagen avsedda motordrivna milktärfordon som är registrerade i fordonsföktaltningscentralens fordonsregister eller i försvarsmaktens militärfordonsregister, dock inte pansarfordon,


4 §
Försvarsmaktens körkorts-, körtillstånds- och fordonsklasser

Militärkörkort och körtillstånd klassificeras enligt körkortsförordningen. Till försvarsmaktens fordonskombinationer av klass C räknas dock även fordonskombinationer med en dragbil av denna klass och ett släpfordon med en totalmassa på högst 3 500 kg.


5 §
Körrättens omfattning

Försvarsmaktens fordon får även föras med stöd av körkort som berättigar till fö- rande av fordon av fordonsklassen i fråga när det är fråga om


6) flyttning eller provkörning av fordon i omedelbar anknytning till konstruktionsändring, reparation, testning eller service som gäller fordonet,


Försvarsmaktens fordon av klass A, oberoende av dess effekt eller förhållandet mellan effekt och egenmassa, får föras av den som har försvarsmaktens körrätt för fordon av klass A.

6 §
Ålderskrav

Den som fyllt 18 år kan få militärkörkort för förande av försvarsmaktens fordonskombinationer av klass CE och den som fyllt 19 år kan få militärkörkort för förande av försvarsmaktens fordon av klass D eller fordonskombinationer av klass DE.

7 §
Förutsättningarna för beviljande av militärkörkort

Utöver vad som i 70 § 1-3 mom. vägtrafiklagen stadgas om förutsättningar för beviljande av körkortstillstånd krävs för beviljande av militärkörkort


10 §
Förnyande av militärkörkort och körtillstånd

Militärkörkort kan förnyas utan att det krävs förarexamen när körkortsinnehavarens arbets- eller tjänsteförhållande vid försvarsministeriet, försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet fortsätter efter ett avbrott på högst tre år.


Ett militärkörkort som tidigare beviljats en reservist kan även förnyas utan att förarexamen krävs, om

1) det har gått högst tre år sedan bevä- ringstjänsten avslutades, eller

2) det har gått högst tre år sedan den tidigare repetitionsövning under vilken reserviigen har kört motsvarande fordon.


14 §
Meddelande av undervisning

För militärkörkort skall undervisning meddelas

1) den som inte innehar körkort som motsvarar fordonsklassen, minst i den omfattsing som förutsätts i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen, dock för klass CE minst i den omfattning som vederbörande ministerium bestämmer, samt

2) övriga i den omfattning som vederbörande ministerium bestämmer.


19 §
Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen

Om förutsättningarna för att få delta i förarexamen gäller vad som stadgas i 28 § köraortsförordningen med följande undantag:

1) en beväring skall ha ett i Finland eller utomlands utfärdat giltigt körkort av annan klass än av klass T, då det är fråga om förarexamen för fordon i klass A eller ett körkort av minst klass B, då det är fråga om förarexamen för fordon i klass C,

2) till förarexamen för fordonskombinationer av klass CE kan antas beväringar som fyllt 18 år, har körrätt för fordon av klass C, har erhållit tilläggsundervisning samt har erhållit förarundervisning av klass CE enligt vederbörande ministeriums bestämmelser,

3) till förarexamen för fordonskombinationer av klass CE kan antas också andra peononer som är i tjänsteförhållande vid föonvarsmakten, har fyllt 21 år, har körrätt för fordon av klass C, har erhållit tilläggsundeonisning samt ytterligare uppfyller krav på körerfarenhet enligt vederbörande minonteriums föreskrifter eller enligt denna minonteriums föreskrifter har fått förarundervioning av klass CE samt uppfyller krav på körerfarenhet som krävs för att få delta i förarundervisning, och

4) till förarexamen för fordon av klass D eller fordonskombinationer av klass DE kan antas beväringar som fyllt 19 år.

19 a §
Intyg över förarexamen

Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter om de förutsättningar under vilka ett för polismyndigheter avsett intyg över förarexamen kan ges för erhållande av ett körkort som avses i körkortsförordningen.

22 §
Undervisningspersonal

Den som leder förarundervisningen skall ha försvarsmaktens trafiklärartillstånd. Den som leder undervisningen för försvarsmaktens körkort av klass A skall dock ha försvarsmaktens trafiklärartillstånd för motorcykel.


Tilläggsundervisning i samband med förarundervisning kan meddelas av den som har försvarsmaktens trafiklärartillstånd och kännedom om de undervisningsämnen som ingår i tilläggsundervisningen enligt vederbörande ministeriums bestämmelser eller har ett trafiklärartillstånd.

27 §
Registeruppgifter

Om utlämnande av de uppgifter som behövs för behandlingen av försvarsmaktens körkortsärenden till försvarsmakten från det körkortsregister som förs av fordonsförvaltningscentralen stadgas särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Helsingfors den 6 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.