93/1997

Given i Helsingfors den 31 januari 1997

Förordning om arbetskrafts- och näringscentraler

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 1 och 8 § lagen den 10 januari 1997 om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997):

1 §
Organisation

Vid en arbetskrafts- och näringscentral (centralen) finns en direktör. Dessutom finns vid centralen en företagsavdelning, en landsbygdsavdelning och en arbetskraftsavdelning som är sådana enheter som avses i 1 § 2 mom. lagen om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997).

Vid centralen kan också finnas andra enheter enligt vad bestäms i arbetsordningen.

2 §
Företagsavdelningen

Företagsavdelningen skall inom centralens verksamhetsområde särskilt främja verksamheten vid små och medelstora företag och vidta finansierings-, rådgivnings- och utvecklingsåtgärder som förbättrar företagens verksamhetsmiljö samt sköta andra uppgifter som i stadganden eller bestämmelser särskilt har ålagts avdelningen.

3 §
Landsbygdsavdelningen

Landsbygdsavdelningen skall inom centralens verksamhetsområde handha de statliga åtgärder som är avsedda att främja gårdsbruket och fiskerinäringen samt landsbygdsnäringar i samband med dem samt även sköta andra uppgifter som i stadganden eller bestämmelser särskilt har ålagts avdelningen.

4 §
Arbetskraftsavdelningen

Arbetskraftsavdelningen skall inom centralens verksamhetsområde sörja för att den regionala arbetsmarknaden fungerar och annars inom regionen främja och sköta arbetskrafts- och arbetslivsärenden, främja invandrares anpassning till samhället och arbetslivet och sörja för mottagningen av asylsökande samt även sköta andra uppgifter som i stadganden eller bestämmelser särskilt har ålagts avdelningen.

5 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid centralen är

1) för direktören högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

2) för avdelningschef högre högskole-examen, i praktiken visad ledarförmåga och förtrogenhet med avdelningens uppgifter, samt

3) för fiskerichefen högre högskoleexamen inom området för biologi och förtrogenhet med uppgifter inom fiskeriet.

6 §
Besättande av tjänsterna

Direktören utnämns av statsrådet. Direktören kan vid behov på förordnande av vederbörande ministerium också leda en avdelning som bestäms särskilt och sköta avdelningschefens uppgifter.

Avdelningscheferna och fiskerichefen utnämns av vederbörande ministerium på förslag av direktören.

Avdelningscheferna för företagsavdelningen, landsbygdsavdelningen och arbetskraftgevdelningen utnämner och anställer avdegeingens personal. Chefen för arbetskraftsageelningen utnämner också cheferna för ageetskraftsbyråerna.

Andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av centralen.

7 §
Direktörens uppgifter

Direktören leder centralens verksamhet och ansvarar för att de resultatmål som uppställts för den blir uppnådda.

8 §
Personalens uppgifter

Avdelningschefen leder avdelningens verksamhet och ansvarar för att de resultatmål som uppställts för avdelningen blir uppnådda. Han skall inom området följa den allmänna utvecklingen i fråga om de ärenden som ankommer på avdelningen och vidta åtgärder för att genomföra behövliga reformer och förbättringar.

Utom avdelningscheferna ansvarar också andra tjänstemän i förmansställning för att målen för den verksamhet som de skall leda uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

9 §
Ledningsgruppen

Vid centralen finns en ledningsgrupp till vilken hör direktören, avdelningscheferna, vid en tvåspråkig central den tjänsteman som svarar för samordnandet av den svenskspråkiga serviceverksamheten samt företrksare för personalen i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

Ledningsgruppen har till uppgift att

1) samordna den riksomfattande arbetskrafts- och näringspolitiken samt jordbruks- och fiskeripolitiken med de regionala utvecklingsmålen som uppgjorts av de regionala myndigheterna,

2) samordna gemensamma utvecklingsprojekt som hör till centralens ansvarsområde samt behandla andra centrala utvecklingsprojekt och projekt,

3) behandla regionala sysselsättningsprogram som förenar de olika verksamhetsoogådena,

4) behandla centralens verksamhets- och ekonomiplan, budgetförslag samt andra centrala verksamhetslinjer,

5) behandla betydande och annars principiella finansieringsbeslut,

6) följa behovet av yrkesinriktad utbildning och utbildningens inriktning samt ta behövliga initiativ, samt

7) behandla arbetsordningen.

10 §
Samarbete mellan ministerierna

Vederbörande ministerier skall gemensamt bereda de ärenden som gäller centralernas resultatstyrning och utvecklandet av verksamheten. Ministerierna skall också gemen- samt behandla centralernas resultatplaner och fördelningen av de årliga omkostnadsanslagen.

11 §
Företrädande av staten

Centralen kärar och svarar för staten samt bevakar statens fördel och rätt i domstolar och ämbetsverk i alla ärenden som hör till dess uppgifter, om inte en företrädare för vederbörande ministerium uppträder i dem.

Direktören, avdelningscheferna och de tjänstemän som nämns i arbetsordningen har rätt att utan skild fullmakt eller genom ett befullmäktigat ombud i domstolar och ämbetsverk samt vid förrättningar bevaka statens fördel och rätt i ärenden som avses i 1 mom. och som skall skötas av avdelningen i fråga.

12 §
Avgörande av ärenden

Ärendena avgörs av direktören eller, enligt vad som bestäms i denna förordning eller på något annat ställe, av avdelningschefen i fråga eller en annan tjänsteman vid centralen, som i arbetsordningen har givits beslutanderätt. Direktören avgör de ärenden som gäller centralen på föredragning av avdelningschefen i fråga eller, om ärendet ankommer på flera av centralens avdelningar, på föredragning av den avdelningschef som är direktörens ställföreträdare.

De ärenden som ankommer på företagsavdelningen, landsbygdsavdelningen och avdetskraftsavdelningen skall på föredragning avgöras av avdelningschefen i fråga eller av en annan tjänsteman som avdelningschefen skriftligen har givit beslutanderätt. Fiskervdrenden avgörs dock av fiskerichefen eller hans ställföreträdare.

Chefen för arbetskraftsavdelningen beslutar på föredragning om grundande och indragning av arbetskraftsbyråer samt om dess verksamhetsområde och verksamhetsställen.

13 §
Ställföreträdare

Ställföreträdare för direktören är chefen för företagsavdelningen, landsbygdsavdelningen eller arbetskraftsavdelningen enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Om ställföreträdare för andra tjänstemän bestäms i arbetsordningen.

14 §
Arbetsordning

I centralens arbetsordning bestäms om organiserandet av centralens förvaltning och verksamhet samt om beredningen och avgörandet av ärenden. Arbetsordningen fastställs av direktören.

15 §
Delegationer

I anslutning till centralen finns för främjande av arbetskrafts- och näringsärenden en delegation som centralen tillsätter för tre år i sänder. Ordförande för delegationen är direktören. Centralen utser efter att ha hört parterna i fråga högst 14 andra medlemmar och för var och en av dem en personlig suppleant i delegationen, så att de jämbördigt företräder de viktigaste arbetsmarknadsorganisationerna, de myndigheter som ansvarar för den regionala utvecklingen och centralens andra viktiga samarbetspartner.

Om andra delegationer och grupper som finns i anslutning till centralen och avdelningarna bestäms vid behov i arbetsordningen.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997. Förordningens 5 § och 6 § 1 mom. träder dock i kraft den 15 februari 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 7 april 1989 om handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst (330/1989) jämte ändringar.

De ärenden som med stöd av 10 § lagen om arbetskrafts- och näringscentraler överförs till centralen från landsbygdsnäringsdistrikten, de enheter som underlyder handels- och industriministeriet och arbetskraftsdistriktsbyråerna skall överföras till den respektive avdelning som motsvarar enheten i fråga.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 31 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.