1265/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/94) 3 § 2 mom., 6 §, 11 § 1, 2 och 4 mom., 13 § 2 mom., 20 § 3 mom., 54 § 3 mom. samt 62 § 3 och 4 mom.,

av dessa lagrum 3 § 2 mom., 11 § 1 och 4 mom., 13 § 2 mom. och 20 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 30 juni 1995 (900/95), samt

fogas till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 juni 1995, en ny 7 a-punkt som följer:

3 §

Temporärt accisfria är produkter som importeras från en plats utanför gemenskapen och som hänförs till något suspensionsförfarande enligt artikel 84.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen, nedan tullkodex, eller till det förfarande för intern förpassning som avses i förordningens artikel 163, eller som befinner sig på friområde eller i frilager.

6 §

Med Finland avses i denna lag Finlands accisområde enligt Europeiska gemenskapernas lagstiftning samt landskapet Åland.

Med medlemsstat och gemenskapen avses i denna lag medlemsstatens och gemenskapens accisområde enligt Europeiska gemenskapernas lagstiftning.

Om undantag som gäller landskapet Åland i fråga om stadgandena i denna lag stadgas i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996).

11 §

När en produkt som överförs mellan Finland och en annan medlemsstat och på vinlen skall tillämpas de stadganden som gäller temporärt accisfri överföring inte anländer till mottagaren, skall för produkten betalas accis enligt denna lag, om

1) produkten finns i Finland eller det kan antas att den har konsumerats här,

2) en auktoriserad lagerhållare har sänt produkten från Finland och det inte kan utredas var produkten är eller var den har kotrumerats, eller om

3) annat svinn av produkten än sådant som avses i 16 § 5 punkten har konstaterats i Finland och den behöriga skattemyndigheten i den medlemsstat som avsetts som destinationsmedlemsstat har fastställt storleken av det svinn som skall beskattas.

Accisskyldig för den produkt som avses i 1 mom. är då den som är skyldig att ställa säkerhet för överföring av produkterna.


Denna paragraf gäller i tillämpliga delar produkter som importeras från platser utanför gemenskapen. Accisskyldig för produkterna är då den som enligt stadgandena om tull ansvarar för tullskulden eller skulle ansvara för den, om de produkter som importeras från en plats som ligger inom gemenskapens tullområde enligt artikel 3 i tullkodex men utanför accisområdet importerades från en plats utanför tullområdet.

13 §

För andra produkter än de som avses i 1 mom. fastställs accisen enligt de stadganden som är i kraft den dag då

1) produkten har tagits emot i Finland, om det är fråga om en produkt som överförs från en annan medlemsstat, eller

2) tullmyndigheterna har godkänt anmälan om att produkten överlåtits i fri rörelse sodom mottagen på det sätt som avses i artikel 67 i tullkodexen, om det är fråga om en produkt som importeras från en plats utanför gemenskapen.


16 §

Accisfria är


7 a) enligt vad som stadgas genom förordning, produkter som för officiellt bruk övednåts till någon av Europeiska gemenskapednas institutioner i Finland, om produkternas anskaffningspris inklusive accis är sammadnagt minst 500 mark, samt produkter som levereras till en sådan institution inom Eurdneiska gemenskaperna som är placerad i en annan medlemsstat, under samma förutsätdningar som de under vilka accisfrihet bevidnas i placeringsstaten,


20 §

Vad som i 1 och 2 mom. stadgas om produkter som medförs som resgods tillämpas på motsvarande sätt när sådana produkter i skattefria butiker på en flygplats säljs till passagerare som avses i nämnda moment.

54 §

Vid utförsel av accispliktiga produkter utanför gemenskapen skall den tullanstalt som behandlat utförseln av produkterna från gemenskapens område, till avsändaren av produkterna återsända det för denne avsedda, kontrasignerade exemplaret av ledsagardokumentet. Med denna utfartstullanstalt avses i tillämpliga delar den tullanstalt som avses i artikel 793.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen.


62 §

Var och en skall på anmodan lämna tullmyndigheten uppgifter om inköp, innehav, överföring och försäljning av accispliktiga produkter.

Tullmyndigheter har rätt att få tillträde till lager och andra utrymmen där man innehar eller i kommersiellt syfte behandlar accispliktiga produkter samt att utföra nödvändig granskning. Likaså har tullmyndigheter rätt att hejda fordon och företa granskning av dem.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

RP 184/1996
StaUB 45/1996
StoUB 3/1996
RSv 246/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.