547/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/94) 42 och 43 §§ samt 48 § 5 mom. som följer:

42 §

Tullstyrelsen får på ansökan meddela förhandsavgörande om den accis som skall betalas för en produkt. Förhandsavgörande får meddelas också beträffande produkter vilkas beskattning i övrigt verkställs enligt stadgandena om tull.

Ansökan och besvär som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning.

43 §

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall med bindande verkan iakttas vid sökandens accisbeskattning i Finland under ett år från ingången av den kalendermånad som följer närmast efter den dag då förhandsavgörandet meddelades, om inte det stadgande som tillämpats vid meddelande av förhandsavgörandet ändras under den tid då avgörandet varit i kraft eller om inte tullstyrelsen, på grund av att tolkningen av stad-gandet ändrats genom rättsskipande myndighets utslag eller av andra särskilda skäl, återkallat förhandsavgörandet.

Ett återkallat förhandsavgörande skall, om sökanden skriftligen yrkar det, dock iakttas under två kalendermånader efter den kalendermånad då återkallandet delgavs sökanden.

48 §

I förhandsavgörande som tullstyrelsen meddelat och i annat beslut av tullstyrelsen får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som anges i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. På statens vägnar utövas då besvärsrätten av tullombudet vid tullstyrelsen. I beslut genom vilket tullstyrelsen bestämt att förhandsavgörande inte meddelas får ändring dock inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
RSv 105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.