139/1996

Utfärdat i Helsingfors den 5 mars 1996

Handels- och industriministeriets beslut om sammansättningen hos och påskrifter för korv

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/95) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller sammansättningen hos och påskrifter för korv som är avsedd att säljas till konsumenter eller storhushåll.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) korv ett livsmedel som inneslutits i tarm eller i ett annat hölje eller en annan form och beträffande vilket det väsentliga tillverkningsämnet är kött och den sammanlagda mängden kött och organ stämmer överens med bestämmelserna i 4 §,

2) kött däggdjurs och fåglars båldelar från skelettmuskulaturen, tunga, hjärta, kött från huvud, halskött, kött från ben, kött från mellangärde, svål, senor, späck och annan fetllävnad, dock inte tarmfett; av dessa avses med

a) svål svinskinn, från vilket håret har avlägsnats,

b) kött från huvud kött som avskilts från nötkreaturs eller hästars huvuden,

c) halskött halsmusklerna på djurets buksida längs hela halsen, de stora blodkärlen medräknade, dock inte halskött från svin,

d) kött från mellangärde den del av mellangärdet som består av muskler,

e) kött från ben kött som erhålls genom att det kött som blivit kvar sedan muskulaturen skurits bort avskiljs mekaniskt,

f) späck sådan fettvävnad under svinets skinn som har avskilts från köttet och från vilken skinnet har avlägsnats,

3) organ lever, njure, lungor, hjärna och bräss, samt

4) biprodukter av slakt andra djurdelar som enligt kötthygienlagen (511/94) eller stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den godkänns som livsmrdel.

3 §
Korvkategorier

Korv indelas enligt tillverkningsmetod och användningsändamål i följande kategorier:

1) hållbar korv är korv som tillverkats vid en temperatur av högst +30 grader Celsius och som givits god hållbarhet genom lufttorkning, kallrökning eller förvaring i saltlake,

2) uppskärningskorv är korv som vid en temperatur av minst +65 grader Celsius mognats genom baddning, kokning eller på annat sätt och som närmast är avsedd att användas som kallskuren,

3) matkorv är omognad korv eller korv som vid en temperatur av minst +65 grader Celsius mognats genom baddning, kokning eller på annat sätt och som närmast är avsedd att användas vid matlagning.

4 §
Sammansättningen hos korv

Den sammanlagda mängden kött och organ skall i hållbar korv vara minst 95, i uppskärningskorv minst 50 och i matkorv minst 45 viktprocent av det färdiga livsmedlet.

I uppskärningskorv och matkorv får mängden potatismjöl och stärkelse, räknad som stärkelse, vara sammanlagt högst 8 viktprocent och mängden mjölkproteinprodukter och andra proteinprodukter, räknad som protein, sammanlagt högst 3 viktprocent av det färdiga livsmedlet.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller inte korv som produceras eller säljs lagligt i något annat av Europeiska gemenskapens medlemsländer eller som har sitt ursprung i ett land som har tillträtt EES-avtalet.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 och 2 mom. får dock för följande matprodukter användas ett namn i vilket ordet ''korv'' ingår: lakkorv, potatiskorv, grynkorv och blodkorv.

5 §
Korv av klass A

Uppskärningskorv och matkorv får betecknas som korv av klass A om den uppfyller följande krav:

1) den sammanlagda mängden kött och organ skall uppgå till minst 63 viktprocent av det färdiga livsmedlet,

2) som tillverkningsämnen har använts endast kött som hör till skelettmuskulaturen, späck och annan fettvevnad, tunga och hjärta eller svål till högst 6 viktprocent av det färdiga livsmedlet eller lever,

3) som tillverkningsämne har inte använts stärkelse eller potatismjöl.

6 §
Påskrifter för korv

På färdigförpackad korv skall finnas åtminstone följande påskrifter:

1) den sammanlagda mängden kött och organ i viktprocent av det färdiga livsmedlet,

2) för uppskärningskorv och matkorv den genomsnittliga fetthalten i viktprocent vid tillverkningstidpunkten eller angiven på det sätt som bestäms i beslutet om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (1496/93),

3) om korven säljs rå och den är avsedd att mognas vid matlagning, meddelande om att korven måste mognas.

De påskrifter som enligt gällande stadganden eller bestämmelser skall göras på färdigförpackad korv kan alternativt göras på icke ätbart korvskinn.

Utöver vad som bestäms i detta beslut skall om påskrifter på livsmedelsförpackningar iakttas vad som särskilt stadgas eller bestäms om dessa.

7 §
Namn på korv

Tillverkningsmetoden eller användningsändamålet för korv skall framgå av korvens namn.

8 §
Angivande av beståndsdelar

För det kött och de organ som har använts som beståndsdel i korv skall anges djurart och för en proteinprodukt proteinets ursprung. Svål och späck samt hjärta, lever, njure, lungor, tunga, hjärna och bräss samt alla biprodukter av slakt skall anges med sitt eget namn.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 29 mars 1996.

10 §
Övergångsbestämmelser

Korv får säljas i Finland till den 31 december 1996 fastän påskrifterna på korven inte uppfyller bestämmelserna i detta beslut förutsatt att påskrifterna har gjorts i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gällde när detta beslut trädde i kraft. Försäljning är dock tillåten till den 31 december 1997 även om förpackningarna inte har försetts med den påskrift som avses i 6 § 1 punkten.

Helsingfors den 5 mars 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Mirja Hynönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.