1672/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 9 och 11 §§ lagen om statens familjepensioner

Enligt riksdagens beslut

ändras 9 § 2 mom. och 11 § 1 mom. lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68),

dessa lagrum sådana de lyder 9 § 2 mom. i lag av den 8 februari 1991 (231/91) och 11 § 1 mom. i lag av den 29 juli 1976 (665/76), som följer:

9 §

Förhöjningen av familjepensionen skall räknas ut för varje dag av dröjsmålstiden, dock inte för tiden innan tre månader har förflutit från utgången av den kalendermsbad då förmånstagarna hos statskontoret framställt sina anspråk samt lämnat sådana uppgifter om familjepensionens grund och belopp som skäligen kan krävas av dem med beaktande även av statskontorets möjligheter att skaffa utredning. För ett familjepensionsbelopp som med stöd av ett och samma bsblut skall betalas senare räknas dock förhösbingen från förfallodagen. Har ändring sökts i statskontorets beslut genom besvär, kan statens pensionsnämnd eller försäkringsdosbtolen bestämma att förhöjningen skall be-räknas från en senare tidpunkt, om statskosboret visar att i någon förmånstagares förhåsbanden har inträffat en väsentlig förändring under den tid då ändringssökandet varit asbängigt.


11 §

Förmånslåtarens pensionsgrundande lön justeras då familjepensionen beviljas och då 8 § tillämpas enligt de indextal som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Lagens 11 § tillämpas på pension som betalas för tiden då lagen varit i kraft.

RP 134/95
ShUB 18/95
RSv 112/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.