1005/1995

Given i Nådendal den 11 augusti 1995

Förordning om ändring av förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 28 december 1956 angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar (689/56) förordningens rubrik, samt 2 § 3 mom. och 6 a §;

av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i förordningen av den 23 mars 1990 (286/90) och 6 a § sådan den lyder i förordningen av den 8 juni 1972 (448/72), som följer:

Förordning

angående ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar

2 §

Läkare erhåller i arvode för rättsmedicinsk undersökning av berusningstillstånd och för det utlåtande jämte duplettexemplar som han avger med anledning av undersökningen sammanlagt 166 mark. Läkare och övrig hälsovårdspersonal erhåller i arvode för tagning av blodprov för fastställande av blodets alkoholhalt jämte intyg över verkställande av denna åtgärd sammanlagt 34 mark.


6 a §

När den i 1 § 3 mom., 2 §, 3 §, 4 § eller 5 § avsedda åtgärden utförts under tjänstetid av en person som är i hälsovårdscentralens tjänst, erläggs den i denna förordning avsedda ersättningen eller arvodet till den kommun eller samkommun som upprätthåller hälsovårdscentralen.


Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 1995.

Nådendal den 11 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårds minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.