291/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 7 och 8 §§ lagen om stöd för nyskiften

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 2 mom. och 8 § 3 mom. lagen den 16 januari 1981 om stöd för nyskiften (24/81), sådana de lyder i lag av den 18 maj 1990 (450/90), som följer:

7 §

Har medel som nämns i 1 mom. lyfts innan arbetet är utfört, skall det arbete som motsvarar det lyfta beloppet utföras inom två år efter lyftandet. Lantmäteribyrå kan dock av särskilda skäl bevilja förlängning av tidsfristen, dock för högst två år i sänder. Slutförs arbetet inte inom utsatt tid, skall det belopp som lyfts återkrävas och på det skall, räknat från den dag då beloppet lyftes, betalas en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.


8 §

Betalas kostnader som skall återkrävas inte på förfallodagen, uppbärs på det försenade beloppet årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen från förfallodagen tills betalning har skett.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På räntan för tiden innan denna lag trädde i kraft på belopp som skall återkrävas tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den för den som är skyldig att återbetala det uttagna beloppet leder till ett lindrigare slutresultat än den tidigare lagen.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94 EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.