1544/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om tullverket

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 22 februari 1991 om tullverket (371/91) 6 §, 9 § 2 mom., 19 § 2 mom., 21 § 1 mom. och 22 § samt

ändras 2 § 2 mom., 3 § 1 och 2 mom., 4 § 6 punkten, 20 § 1 mom., 23 § 1 och 2 mom., 24 §, 25 § 2 och 3 mom. som följer:

2 §

I arbetsordningen bestäms om enheterna samt om deras uppgifter och ansvarsområden.

3 §

Direktionen tillsätts av statsrådet för högst fyra år i sänder.

Till direktionen hör generaldirektören och högst sju andra medlemmar, av vilka en representerar tullverkets personal. När generaldirektören är förhindrad tjänstgör hans ställföreträdare som direktionsmedlem. Statsrådet förordnar en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.


4 §

6) utnämna tullverkets tjänstemän enligt vad som stadgas nedan samt


20 §

Tullråden, laboratorieföreståndaren, tulldirektörerna och direktörerna utnämns av direktionen.


23 §

Direktionen förordnar på framställning av generaldirektören en ställföreträdare för generaldirektören.

Ställföreträdare för chefen för en enhet vid tullstyrelsen, för tullaboratoriet och för ett tulldistrikt förordnas av generaldirektören.


24 §

Generaldirektören åtalas för tjänstebrott i Helsingfors hovrätt.

25 §

Chefen för tullstyrelsens enhet för allmän förvaltning eller hans ställföreträdare har rätt att antingen själv eller genom tullstyrelsens tullombud eller ett av honom befullmäktigat annat ombud vid domstolar, andra myndigheter, skiljemannaförfarande och förrättningar bevaka statens rätt och fördel i ärenden som gäller tullverket samt att därvid företräda verket.

Chefen för ett tulldistrikt eller distriktets tullombud har rätt att företräda staten i ären-den som gäller tulldistriktet och i vilka tullstyrelsen inte är representerad.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.