1523/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 december 1992 om offentlig upphandling (1505/92) 16 § och

ändras 2 § 1 mom. 3 punkten, 3 §, 5 § 4 mom., 7 § 2 mom., 8 § 2 mom., det inledande stycket i 9 § 1 mom. samt 13 § som följer:

2 §
Upphandlingsenheter

Upphandlingsenheter som avses i denna lag är


3) enheter till vilkas verksamhetsområde hör vattenförsörjning, energiförsörjning, trafikidkande eller telekommunikation i den omfattning som stadgas genom förordning,


3 §
Upphandlingens typbestämning

Genom förordning stadgas i vilken omfattning upphandlingsenheterna skall följa bestämmelserna om upphandling i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

5 §
Upphandlingsförfarandet

Genom förordning stadgas närmare om vilka slag av upphandlingsförfaranden som skall följas.

7 §
Beslut om upphandling

Genom förordning kan stadgas om sådana undantag från 1 mom. som grundar sig på fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

8 §
Skadestånd

Då skadeståndskravet gäller de kostnader som uppkommit på grund av deltagande i ett anbudsförfarande, är det för utdömande av skadestånd tillräckligt att kandidaten eller anbudsgivaren leder i bevis ett oriktigt förfarande som avses i 1 mom. och att han om förfarandet hade varit felfritt skulle ha haft ett reellt tillfälle att vinna anbudstävlingen. Detta moment skall tillämpas på de upphandlingar om vilka stadgas genom förordning.

9 §
Anhängiggörande av ärenden i konkurrensrådet

Om det vid en upphandling om vilken närmare stadgas genom förordning har förfarits i strid med denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, kan konkurrensrådet på ansökan av den som saken gäller


13 §
Lämnande av upplysningar

För övervakning av upphandling och informationsutbyte skall upphandlingsenheterna lämna statistiska och andra uppgifter till myndigheterna i Finland och Europeiska gemenskapen om olika skeden i sin upphandling och om den upphandling de företagit, i den omfattning som handels- och industriministeriet bestämmer.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 302/94
EkUB 44/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.