1469/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

Tillämpningsområde
1 §

Accis skall erläggas till staten enligt denna lag.

2 §

Denna lag tillämpas, om inte något annat stadgas i respektive lag om accis, vid uppbörd av accis för följande produkter:

- mineraloljor

- alkohol och alkoholdrycker

- tillverkad tobak.

Denna lag tillämpas, enligt stadgandena i respektive lag om accis, vid uppbörd av accis även på andra produkter än de som nämns i 1 mom.

Om grunden för och beloppet av den accis som skall uppbäras för accispliktiga produkter stadgas i respektive lag om accis.

3 §

Accispliktiga produkter är i 2 § avsedda produkter som i Finland tillverkas eller tas emot från en annan medlemsstat samt produkter som importeras till Finland från ett område utanför gemenskapen.

Produkter som importeras från ett område utanför gemenskapen och på vilka tillämpas annat tullförfarande av gemenskapen än överlåtelse till fri rörelse eller som befinner sig på friområde är temporärt accisfria.

4 §

Då accispliktiga produkter importeras från ett område utanför gemenskapen av annan än auktoriserad lagerhållare eller registrerad näringsidkare som samtidigt är den i tullagen (1466/94) avsedda kontantkunden, tillämpas på verkställande av beskattningen samt även på annat förfarande, om inte något annat särskilt stadgas i denna lag eller behörig lag om påförande av accis, i tillämpliga delar, vad som stadgas eller bestäms om tull. Accis skall dock härvid alltid betalas innan accispliktiga produkter överlåts till fri rörelse.

Behörig myndighet
5 §

Påförande av accis och tillsynen däröver ombesörjs av tullverket.

Definitioner
6 §

Med medlemsstat och gemenskapen avses i denna lag medlemsstaten och gemenskapen samt deras accisområden enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning.

7 §

I denna lag avses med

1) auktoriserad lagerhållare en fysisk eller juridisk person som tullmyndigheten har beviljat rätt att i sin förvärvsverksamhet i skattefritt lager producera, förädla, lagra, ta emot från gemenskapen eller från ett område utanför den och från lagret avsända accispliktiga produkter som är temporärt accisfria,

2)skattefritt lager en sådan av tullmyndigheten godkänd plats, på vilken auktoriserad lagerhållare i sin förvärvsverksamhet producerar, förädlar eller tar emot eller från vilken denne avsänder accispliktiga produkter som är temporärt accisfria,

3)temporärt accisfrihetssystem ett system som tillämpas vid produktion, förädling och lagring av produkter samt vid överföring av dem som temporärt accisfria,

4)registrerad näringsidkare en fysisk eller juridisk person som inte är auktoriserad lagerhållare, men som tullmyndigheten har berättigat att i sin förvärvsverksamhet ta emot accispliktiga produkter från en annan medlemsstat som temporärt accisfria eller importera accispliktiga produkter från ett område utanför gemenskapen; en sådan näringsidkare får dock inte lagra eller avsända produkter som är temporärt accisfria,

5)oregistrerad näringsidkare en fysisk eller juridisk person, som inte är auktoriserad lagerhållare, men som i sin förvärvsverksamhet tillfälligt får ta emot accispliktiga produkter från en annan medlemsstat som temporärt accisfria eller importera accispliktiga produkter från ett område utanför gemenskapen; en sådan näringsidkare får inte lagra eller avsända produkter som temporärt accisfria,

6)skatterepresentant en i Finland bosatt fysisk person eller en i Finland verksam juridisk person, som en auktoriserad lagerhållare i en annan medlemsstat har utsett och som tullmyndigheten har beviljat rätt att på mottagarens vägnar betala accisen för produkter som här tagits emot som temporärt accisfria, dock inte då en auktoriserad lagerhållare tar emot produkterna,

7)distansförsäljning försäljning, i vilken någon annan än auktoriserad lagerhållare eller registrerad eller oregistrerad näringsidkare inköper sådana accispliktiga produkter från en annan medlemsstat vilka försäljaren eller någon på dennes vägnar avsänder eller transporterar direkt eller genom en annan medlemsstat; en försäljare, som säljer produkter till Finland på ovanstående sätt skall ha som skatterepresentant i Finland en här bosatt eller verksam person som tullmyndigheten har beviljat rätt att betala accisen på försäljarens vägnar för produkter som tagits emot här.

Tillstånd och registrering
8 §

Tullstyrelsen beviljar på ansökan tillstånd att verka som auktoriserad lagerhållare eller registrerad näringsidkare eller som skatterepresentant samt tillstånd att upprätthålla ett skattefritt lager.

I tillståndsbeslutet skall fastställas de villkor som skall iakttas för erhållande av tillstånd. Tillståndet kan annulleras när det finns skäl därtill.

Tullstyrelsen för ett register över accispliktiga och accisfria lager enligt 1 mom. I registret införs motsvarande uppgifter som lämnats av andra medlemsstater. Tullstyrelsen eller distriktstullkammaren skall vid behov lämna ut uppgifter ur registret.

Säkerheter
9 §

Auktoriserad lagerhållare skall vid behov ställa säkerhet för betalning av acciserna. En auktoriserad lagerhållare som avsänder accispliktiga produkter som temporärt accisfria skall ställa säkerhet som täcker de risker som föranleds av att produkterna överförs.

Registrerad näringsidkare och en skatterepresentant skall ställa säkerhet för betalning av acciserna.

Oregistrerad näringsidkare och den accisskyldige som avses i 10 § 4 mom. skall innan produkterna avsänds till Finland anmäla de produkter som kommer att avsändas för den i 25 § avsedda distriktstullkammaren och ställa säkerhet för betalning av de acciser som kommer att uppbäras för produkterna.

Säkerheterna bestäms av tullstyrelsen eller, i fråga om i 3 mom. avsedda enskilda leveranser, av distriktstullkammaren i fråga.

2 kap.

Accisskyldighet

10 §

Accisskyldiga är auktoriserad lagerhållare, registrerad och oregistrerad näringsidkare samt skatterepresentant om inte något annat stadgas i respektive lag om accis. När en auktoriserad lagerhållare i Finland tillverkar produkter för en annan i Finland verksam auktoriserad lagerhållares räkning och på dennes uppdrag, kan tullstyrelsen på ansökan bestämma att uppdragsgivaren är accisskyldig.

Accisskyldig är också annan än auktoriserad lagerhållare, registrerad eller oregistrerad näringsidkare som importerar accispliktiga produkter från ett område utanför gemenskapen.

Den som har anskaffat accispliktiga produkter accisfritt med stöd av denna lag eller respektive lag om accis, är skyldig att betala accis för produkterna, om produkterna har använts för annat än accisfritt ändamål.

Om accispliktiga produkter som redan har överlåtits till konsumtion i en annan medlemsstat, i Finland överlåts eller är avsedda att överlåtas eller användas för de behov som en näringsidkare som utövar självständig ekonomisk verksamhet eller en offentligrättslig inrättning har, är den accisskyldig som tar emot produkterna i Finland.

I annat än ovan i denna paragraf nämnda fall är accisskyldig för i Finland obeskattade produkter den som här innehar produkterna i kommersiellt syfte.

11 §

När en produkt som överförts mellan Finland och en annan medlemsstat som temporärt accisfri inte anländer till den mottagare som angivits i det i 51 § avsedda ledsagardokumentet, skall för produkten betalas accis enligt denna lag om

1) produkten finns i Finland eller det kan antas att den har konsumerats här; eller

2) auktoriserad lagerhållare har sänt produkten från Finland och det inte kan utredas var produkten är eller var den har konsumerats.

Accisskyldig för den produkt som avses i 1 mom. är då den som har ställt säkerhet för överföring av produkterna.

Det som stadgas ovan i denna paragraf gäller i tillämpliga delar produkter som i Finland överförts som temporärt accisfria eller som överförts för att exporteras utanför gemenskapen.

12 §

Då produkter som importeras från ett område utanför gemenskapen överförs som temporärt accisfria till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager ansvarar den auktoriserade lagerhållaren för den accis som skall betalas.

I distansförsäljning till Finland är försäljaren ansvarig för den accis som skatterepresentanten skall betala på samma sätt som för sin egen skatt.

Delägare i öppet bolag och personligen ansvarig bolagsman i kommanditbolag ansvarar för den accis som bolaget skall betala på samma sätt som för sin egen skatt. Samma ansvar för sammanslutningens accis har delägare i sådan sammanslutning som två eller flera personer har bildat för att driva rörelse och som är avsedd att verka för delägarnas gemensamma räkning.

3 kap.

Tidpunkten för påförande av accis och beskattningsbara belopp

13 §

Accis fastställs enligt de stadganden som är i kraft den dag då produkten överlåts till konsumtion från det temporära accisfrihetssystemet eller då det där har konstaterats svinn, som inte är accisfritt med stöd av 16 § 5 mom.

Då en produkt överförs från en annan medlemsstat och produkten inte omfattas av det temporära accisfrihetssystemet fastställs accisen enligt de stadganden som är i kraft den dag då produkten tas emot här.

I de fall som avses i 10 § 3 mom. fastställs accisen enligt de stadganden som är i kraft den dag då produkten används för accisbelagt ändamål.

I de fall som avses i 11 § fastställs accisen enligt de stadganden som är i kraft den dag då produkterna avsänds.

14 §

Auktoriserad lagerhållare påförs accis för varje skatteperiod för de produkter som under skatteperioden har överlåtits till konsumtion från lagerhållarens skattefria lager eller för vilka där har konstaterats svinn som beskattas.

Registrerad näringsidkare och skatterepresentant påförs accis för varje skatteperiod för de produkter som tagits emot under skatteperioden.

Med den ovan i 1 och 2 mom. nämnda skatteperioden avses en kalendermånad.

I övriga än ovan i 1 och 2 mom. avsedda fall påförs accis för de produkter som vid ifrågavarande tidpunkt har tagits emot eller för vilka accis annars bör erläggas.

15 §

På egen konsumtion som skett i ett skattefritt lager tillämpas stadgandena om beskattning av produkter som överlåtits till konsumtion.

4 kap.

Accisfrihet

16 §

Accisfria är

1) produkter som överförs mellan skattefria lager inom systemet för temporär accisfrihet,

2) produkter som överförs på sådan person eller sådant företag som i en annan medlemsstat beviljats rätt att ta emot dem som temporärt accisfria,

3) produkter som importeras från ett område utanför gemenskapen och överförs till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager,

4) produkter som exporteras utanför gemenskapen eller överförs till friområde, tullager eller till i 20 § avsedd försäljning,

5) det svinn som uppstått vid tillverkning, förädling, upplagring eller transport av en produkt inom det temporära accisfrihetssystemet på grund av produktens grundegenskaper; likaså det svinn som uppstått inom det temporära accisfrihetssystemet på grund av oförutsedda händelser eller övermäktiga hinder såsom eldsvåda, skada eller dylikt,

6) på de vilkor som tullstyrelsen bestämmer, produkter som är avsedda för sedvanlig proviantering av fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik samt bränsle och smörjmedel som fartyget för med sig till Finlands tullområde eller som på Finlands tullområde levereras till fartyget för dess eget bruk; accisfriheten gäller också produkter som förbrukas på fartyget inom Finlands tullområde; finansministeriet kan besluta att accis inte heller uppbärs för ovan nämnda produkter när det är fråga om fartyg som används av myndighet, forskningsfartyg, fiskefartyg eller ett tåg i internationell trafik varvid ministeriet även kan bestämma begränsningar och villkor, som skall beaktas angående nämnda transportmedel,

7) enligt vad som stadgas genom förordning, produkter som överlåts på basis av diplomat- eller konsulsförbindelse samt produkter som överlåts till en internationell organisation eller till dess medlemmar enligt vad som förutsätts i det internationella avtalet om grundandet av organisationen eller i det avtal som bestämmer var dess högkvarter skall vara beläget,

8) enligt vad som stadgas genom förordning, produkter som överlåts till sådan konsumtion som grundar sig på ett avtal som slutits med ett land utanför gemenskapen eller med en internationell organisation, om det i avtalet beviljas befrielse från mervärdesskatt,

9) produkter som är accisfria med stöd av respektive lag om accis,

10) om inte något annat stadgas i denna lag, produkter som en privatperson skickat från ett område utanför gemenskapen till en annan privatperson i Finland och som är av ringa värde och andra än kommersiella försändelser med undantag för försändelser som innehåller alkoholdrycker, bränsle som motorfordon från ett område utanför gemenskapen för med sig samt produkter som förs in från ett område utanför gemenskapen som hemkomstgåvor, under samma förutsättningar och med samma begränsningar som stadgas eller bestäms om tullfrihet för dessa produkter.

Avdrag från accis
17 §

En auktoriserad lagerhållare har rätt att dra av från accisen för en skatteperiod den accis som betalts för sådana accispliktiga produkter som återförts till det skattefria lagret under skatteperioden i fråga och för sådana accispliktiga produkter som förstörts under tillsyn av myndighet eller på något annat godtagbart sätt. Den accis som betalts för förstörda produkter kan dock avdras endast om förstörning sker på grund av de orsaker som avses i 16 § 5 punkten.

Passagerares hemkomstgåvor
18 §

En privatperson får accisfritt för eget bruk föra med sig produkter som skaffats i en annan medlemsstat och för vilka accis betalts, dock högst följande mängder:

tobaksprodukter

- 300 stycken cigarretter eller 150 stycken cigariller (vägande per styck högst 3 g) eller 75 stycken cigarrer eller 400 gram pip- och cigarrettobak,

alkoholdrycker

- 1 liter destillerade drycker och starka alkoholdrycker, vilkas alkoholhalt överstiger 22 volymprocent eller 3 liter destillerade drycker, starka alkoholdrycker och aperitiver, vilka baserar sig på vin eller alkohol och vilkas alkoholhalt är högst 22 volymprocent, skumviner, viner som gjorts starkare genom tillsats av alkohol

- 5 liter viner utan kolsyra

- 15 liter öl.

I de maximimängder som nämns i 1 mom. inkluderas de nedan i 20 § avsedda mängderna av accisfria hemkomstgåvor.

Den som medför i denna paragraf avsedda produkter i större mängder än vad som enligt stadgandena är accisfritt, skall uppge de överstigande mängderna för beskattning såsom i denna lag stadgas. Om den accis, som skall betalas för den överskjutande delen, stadgas i respektive lag om accis.

19 §

En passagerare som reser till Finland från ett land utanför gemenskapen, får accisfritt medföra tobaksprodukter och alkoholdrycker högst följande mängder:

tobaksprodukter

- 200 stycken cigarretter eller 100 stycken cigariller (vägande per styck högst 3 g) eller 50 stycken cigarrer eller 250 gram pip- och cigarrettobak,

alkoholdrycker

- 1 liter destillerade drycker och starka alkoholdrycker, vilkas alkoholhalt överstiger 22 volymprocent eller 2 liter destillerade drycker och starka alkoholdrycker och aperitiver, vilka baserar sig på vin eller alkohol, tafia, sake eller dylika drycker, vilkas alkoholhalt är högst 22 volymprocent, skumviner, viner som gjorts starkare genom tillsats av alkohol

- 2 liter viner utan kolsyra

- 15 liter öl.

Den som medför i denna paragraf avsedda produkter i större mängder än vad som enligt stadgandena är accisfritt, skall uppge de överstigande mängderna för beskattning såsom stadgas om tull. Om den accis, som skall betalas för den överskjutande delen, stadgas i respektive lag om accis.

20 §

En person som reser med flyg eller båt inom gemenskapen från en annan medlemsstat till Finland, får accisfritt föra med sig accispliktiga produkter som skaffats från skattefria butiker på flygfält och i hamnar, dock högst de mängder, som nämns i 19 §.

I denna paragraf avses med

skattefri butik ett försäljningsställe på flygfält eller i hamn, där försäljning av accisfria utländska och inhemska produkter kan ske till en person som reser till en annan medlemsstat,

person som reser från en annan medlemsstat en person som för transport flyg- eller sjöledes har erhållit ett transportdokument, i vilket det som direkt destinationsort anges en flygstation eller hamn i en annan medlemsstat,

resa inom gemenskapens område en transport som påbörjas inom en medlemsstats område och vars faktiska destinationsort ligger inom en annan medlemsstats område.

Vad som ovan stadgas om produkter som skaffats i en skattefri butik gäller också produkter som överlåtits under passagerartransport per flyg eller båt inom gemenskapens område.

Den som till Finland medför i denna paragraf avsedda produkter i större mängder än vad som enligt stadgandena är accisfritt, skall uppge de överstigande mängderna för beskattning såsom i denna lag stadgas. Om den accis som betalas för den överskjutande delen stadgas i respektive lag om accis.

Personalens hemkomstgåvor
21 §

I fråga om accisfrihet för hemkomstgåvor som medförs av personalen på ett fartyg, luftfartyg eller fordon som trafikerar mellan Finland och ett land utanför gemenskapen tillämpas på motsvarande sätt vad som stadgas eller bestäms om tullfrihet för hemkomstgåvor.

5 kap.

Deklarationsskyldighet för accis

22 §

Auktoriserad lagerhållare, registrerad näringsidkare och skatterepresentant skall avge accisdeklaration för varje skatteperiod senast den 18 i den månad som följer närmast efter skatteperioden.

Annan accisskyldig skall avge accisdeklaration inom tre vardagar efter den dag då produkterna togs emot. Som vardag anses inte helgfri lördag.

Accisdeklarationen skall tillställas den distriktstullkammare som avses i 25 §.

Accisdeklaration, som inkommit med posten, anses avgiven i rätt tid, om den postförsändelse som innehåller accisdeklarationen, adresserad till distriktstullkammaren, inlämnats till posten inom stadgad tid.

23 §

Accisdeklaration skall avges skriftligen. I accisdeklarationen skall anges de uppgifter som behövs för fastställande av accis samt för varje produktgrupp uppgifter om accisfria leveranser.

Accisdeklaration skall avges för varje skattefritt lager särskilt för sig, om tullstyrelsen inte i fråga om någon accisskyldig av särskilda skäl bestämmer annorlunda.

24 §

Produkter som skall påföras accis och som passagerare fört med sig skall anmälas och accis påföras produkterna enligt vad tullstyrelsen bestämmer.

25 §

För auktoriserad lagerhållare verkställs accisbeskattning av distriktstullkammaren i det tulldistrikt på vars område det accisfria lagret är beläget.

För andra accisskyldiga verkställs accisbeskattning av distriktstullkammaren på den accisskyldiges hemort.

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl bestämma att någon annan än den ovan nämnda distriktstullkammaren verkställer accisbeskattningen.

6 kap.

Fastställande av accis

26 §

Distriktstullkammare skall på basis av accisdeklaration och annan erhållen utredning utan dröjsmål genom accisbeslut fastställa beloppet av den accis som skall betalas.

27 §

Har deklaration inte avgivits eller kan sådan inte ens efter rättelse läggas till grund för beskattningen, skall denna verkställas enligt uppskattning (beskattning enligt uppskattning). Härvid skall grunderna för uppskattningen nämnas iaccisbeslutet.

Beskattning enligt uppskattning kan ske även när en brist uppdagas vid den i 62 § avsedda granskningen.

28 §

Har accisbeloppet eller en del därav, på grund av ett räknefel eller något därmed jämförbart misstag eller på grund av att distriktstullkammaren till någon del inte har prövat saken, utan den accisskyldiges förskyllan inte blivit påfört, eller har accis av samma orsak återburits till ett för högt belopp, skall distriktstullkammaren, om ärendet icke annars är anhängigt eller avgjort genom beslut med anledning av besvär, rätta sitt beslut (accisrättelse till accistagarens fördel). Rättelsen skall göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då accisen eller accisåterbäringen fastställdes eller borde ha fastställts.

29 §

Har den accisskyldige helt eller delvis försummat sin deklarationsskyldighet eller avgett eller lämnat bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration eller annan uppgift eller handling, på grund av vilket accis helt eller delvis blivit opåförd eller återburen till ett för högt belopp, skall distriktstullkammaren ålägga den accisskyldige att betala den accis, som av nämnd orsak inte påförts honom (efterbeskattning). Efterbeskattning skall verkställas inom tre år efter ingången av kalenderåret efter det år då accisen eller accisåterbäringen fastställdes eller borde ha fastställts.

30 §

Innan beskattning enligt uppskattning, i 28 § avsedd accisrättelse eller efterbeskattning verkställs skall den accisskyldige beredas tillfälle att bli hörd i ärendet.

Accisrättelse eller efterbeskattning kan även verkställas för en längre tid än skatteperioden, dock högst för ett kalenderår.

31 §

Har något förhållande eller någon åtgärd getts sådan rättslig form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte, skall vid påförande av accis förfaras som om riktig form hade använts i saken.

32 §

Accis kan höjas (accisförhöjning)

1) med minst 50 mark och högst 15 000 mk om den accisskyldige utan giltigt skäl avgett deklaration, lämnat annan uppgift eller ingett handling efter föreskriven tid, och med högst 20 000 mark om deklarationen avgetts, annan uppgift lämnats eller handling ingetts först efter uppmaning eller om mindre brist vidlåder dem och den accisskyldige inte följt uppmaning att avhjälpa bristen,

2) med högst 30 procent om den accisskyldige utan giltigt skäl avgett deklaration, lämnat annan uppgift eller ingett handling i felaktigt eller väsentligen bristfälligt skick, eller om han utan giltigt skäl helt eller delvis har underlåtit att fullgöra sin deklarationsskyldighet efter att ha erhållit uppmaning därtill, samt

3) med högst 50 procent om den accisskyldige uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har avgivit, lämnat eller ingivit bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller annars försummat att uppfylla sin deklarationsskyldighet och det sagda förfarandet varit ägnat att medföra att den accisskyldige skulle ha kunnat undgå accis.

Om i 1 mom. 3 punkten avsett förfarande, med beaktande av storleken av den nytta som därigenom kunnat uppnås och med beaktande av andra på saken inverkande omständigheter, bör avses såsom grovt, skall accisen höjas med minst 50 procent och högst 100 procent.

När den felaktighet eller försummelse som avses i 1 eller 2 mom. gäller endast en del av de accispliktiga produkterna, skall accisförhöjning påföras endast den accis som motsvarar delen i fråga.

33 §

Gäller i 32 § 1 mom. 1-3 punkten avsett förfarande sådan accisbeskattning vid vilken accis inte påförs, eller är accisbeloppet ringa och har accisförhöjning inte fastställts eller har den deklarationsskyldighet som avses i denna lag eller i respektive lag om accis eller den skyldighet som avses i 53 § försummats, kan i felavgift uppbäras minst 50 mark eller högst 15 000 mark.

Om för erhållande av accisåterbäring har lämnats bristfälliga eller felaktiga uppgifter, kan i felavgift uppbäras minst 50 mark och högst 50 000 mark.

34 §

Vad denna lag stadgar om accisrättelse, efterbeskattning, accisförhöjning och felavgift gäller i tillämpliga delar även på ansökan betalda accisåterbäringar.

7 kap.

Betalning och debitering av accis

35 §

Auktoriserad lagerhållare, registrerad näringsidkare och skatterepresentant skall betala accisen för en skatteperiod senast den 27 dagen i den månad som följer efter skatteperioden. Är denna dag en helgdag eller helgfri lördag får accisen betalas första vardagen därefter.

I andra fall än de som avses i 1 mom. skall accisen betalas inom den utsatta tid som nämns i 22 § 2 mom.

Har den accisskyldige inte före utgången av ovan stadgad tid fått del av accisbeslutet, skall accis betalas enligt accisdeklarationen eller den accisskyldiges bokföring.

36 §

Accisen samt övriga i denna lag avsedda skatter och avgifter kan betalas på postanstalter som förmedlar postgirorörelse och i penninginrättningar enligt vad finansministeriet bestämmer.

Penninginrättningarna skall dagligen betala in under dagen mottagna skattemedel på tullverkets postgiroinbetalningskonto senast den vardag närmast efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen för allmänheten. Om skattemedlen inte har inbetalts på tullverkets postgiroinbetalningskonto så som stadgas i 10 § 2 mom. lagen om Postbanken Ab (972/87), skall penninginrättningen betala en av finansministeriet fastställd ränta för dröjsmålstiden.

Finansministeriet beslutar om de provisioner som skall betalas till penninginrättningarna och fastställer deras belopp.

37 §

Har den accisskyldige inte betalt accisen inom den utsatta tiden enligt 35 §, bestäms för den obetalda accisen ett skattetillägg som utgör en mark för varje fullt belopp av etthundra mark. Skattetillägg uppbärs för varje kalendermånad från ingången av den månad då accisen borde ha betalts till utgången av månaden före den förfallodag som fastställts för accisen.

Om den accisskyldige betalar accisen efter utsatt tid utan debitering, skall han på eget initiativ samtidigt betala skattetillägg för varje kalendermånad från ingången av den månad då accisen borde ha betalts till utgången av den månad då accisen betalas.

38 §

Har den accisskyldige inte betalt accis inom utsatt tid eller betalt accis till ett lägre belopp än som fastställts i accisbeslutet, skall distriktstullkammaren debitera den accisskyldige den accis, som inte blivit erlagd, att betalas inom loppet av en utsatt efterbetalningstid samt till den accisskyldige utgiva debetsedel. Efterbetalningstiden får vara högst 30 dagar från debetsedelns avsändningsdag.

Accis, accisförhöjning, felavgift och skattetillägg som den accisskyldige genom accisrättelse eller efterbeskattning ålagts att betala skall debiteras på samma sätt.

39 §

Distriktstullkammaren skall utan ansökan och utan dröjsmål utbetala accis som erlagts till ett för stort belopp till den accisskyldige. Har accis till följd av accisrättelse eller besvär återburits, betalas på återbäringsbeloppet en ränta vars storlek stadgas genom förordning. Räntan räknas från accisens betalningsdag. Ränta betalas inte på sådant återbäringsbelopp som är lägre än det belopp varom stadgas i förordning.

Vid återkrav av accis som efter ansökan återburits till ett för stort belopp uppbärs en ränta vars storlek stadgas genom förordning. Räntan räknas från ingången av kalendermånaden efter den under vilken accis erlagts till ett för stort belopp till utgången av månaden före den förfallodag som bestäms för återkravet. Ränta uppbärs inte på belopp som är lägre än det belopp varom stadgas i förordning.

I utslag på besvär över påförande av accis kan besvärsinstansen ålägga staten att utge ersättning för rättegångskostnader enligt sakens natur och de grunder om vilka stadgas i 21 kap. rättegångsbalken.

40 §

Accis fastställs produktgruppsvis per en-het som ligger till grund för accisen så att de delar som överstiger en full enhet lämnas obeaktade.

Accis för varje produktgrupp samt accisförhöjning, felavgift och skattetillägg, var för sig, fastställs i fulla mark utan beaktande av överskjutande pennibelopp.

Om det minsta belopp som enligt denna lag skall uppbäras eller återbäras stadgas genom förordning.

8 kap.

Omhändertagande av accispliktiga produkter

41 §

Tullmyndigheten har rätt att omhänderta accispliktiga produkter som inte på behörigt sätt har anmälts till beskattning.

På produkterna kan då i tillämpliga delar tillämpas vad tullagen stadgar om tullauktion. På de medel som inflyter vid tullanktionen betalas accisen sedan tullen har betalts.

9 kap.

Förhandsbesked

42 §

Tullstyrelsen kan på ansökan meddela förhandsbesked om den accis som skall betalas för en produkt. Förhandsbesked kan meddelas också beträffande produkter vilkas beskattning i övrigt verkställs enligt stadgandena om tull.

Ansökan om förhandsbesked och besvär över förhandsbesked skall behandlas i brådskande ordning.

43 §

Förhandsbesked som vunnit laga kraft skall med bindande verkan tillämpas vid sökandens accisbeskattning i Finland under ett år från ingången av den kalendermånad som följer närmast efter den dag då beskedet meddelades, om inte det stadgande som tillämpats vid meddelandet av förhandsbeskedet ändrats under den tid förhandsbeskedet varit i kraft eller om inte tullstyrelsen, på grund av att tolkningen av stadgandet ändrats genom rättsskipande myndighets utslag eller av andra särskilda skäl, återkallat förhandsbeskedet.

Ett återkallat förhandsbesked skall, om sökanden skriftligen det yrkar, dock tillämpas under två kalendermånader efter den kalendermånad då återkallandet delgavs sökanden.

10 kap.

Ändringssökande

44 §

Konstaterar distriktstullkammaren på grund av yrkande på rättelse, med anledning av besvär eller annars att accis har fastställts till ett för stort belopp eller återburits till ett för litet belopp, skall distriktstullkammaren rätta sitt beslut, om ärendet inte är avgjort genom ett beslut med anledning av besvär (accisrättelse till den accisskyldiges fördel). Rättelsen kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år under vilket accisen eller accisåterbäringen fastställdes eller även senare på yrkande som framställts inom nämnda tid.

45 §

Ändring i ärenden som gäller distriktstullkammarens beslut om påförande av accis eller återbäring av accis söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län. I andra ärenden söks ändring i distriktstullkammarens beslut genom besvär hos tullstyrelsen. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombudet vid distriktstullkammaren. Besvärsskriften skall tillställas tullanstalten inom besvärstiden.

Besvärstiden i ett ärende som gäller fastställande av accis eller accisåterbäring är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år under vilket de fastställdes, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. Då besvär anförs över ett beslut som gäller något annat ärende vid en distriktstullkammare är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för tullombudet är 30 dagar från beslutet.

Angående besvär gäller i övrigt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Vad om grundbesvär stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

46 §

Rättar distriktstullkammaren så som avses i 44 § sitt beslut i enligt framställda yrkanden, förfaller besvären.

Till den del distriktstullkammaren anser att i besväret framställda yrkanden inte ger anledning till rättelse av dess beslut, skall distriktstullkammaren avge sitt utlåtande med anledning av besvären och utan dröjsmål tillställa länsrätten i Nylands län handlingarna i ärendet.

47 §

Trots att besvär anförts skall accis betalas inom stadgad tid.

48 §

I länsrättens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvärstillstånd skall beviljas om

1) det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,

2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att i ärendet skett ett uppenbart fel, eller om

3) det finns vägande ekonomiska eller andra skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Besvärstillståndet kan beviljas även så att det gäller endast en del av det överklagade länsrättsutslaget.

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av länsrättens utslag. Besvärsskriften, i vilken ansökan om besvärstillstånd skall ingå, skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller länsrätten i Nylands län. På statens vägnar utövas besvärsrätten av tullombudet vid tullstyrelsen.

I förhandsbesked som tullstyrelsen meddelat och i annat beslut som tullstyrelsen fattat får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas om ändringssökande i förvaltningsärenden. På statens vägnar utövas besvärsrätten då av tullombudet vid tullstyrelsen.

49 §

Har accis genom länsrättens beslut avlyfts eller sänkts, skall distriktstullkammaren oberoende av ändringssökandet betala den överstora accisen till den accisskyldige.

Då högsta förvaltningsdomstolen på grund av besvär, som tullombudet anfört, ändrat länsrättens utslag, skall en avskrift av högsta förvaltningsdomstolens beslut tillställas behörig distriktstullkammare, som utan dröjsmål skall debitera den accisskyldige det överstora belopp som erlagts till denne.

11 kap.

Lättnader

50 §

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer sänka eller helt avlyfta accis, skattetillägg, dröjsmålsränta, restavgift eller ränta med anledning av uppskov, vilka har betalts eller skall betalas. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av accis. Tullstyrelsen beviljar uppskov på de villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då villkoren för uppskov i det beslut som det meddelat med anledning av ansökan.

I beslut som meddelats med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

Vad denna paragraf stadgar gäller i tillämpliga delar också beträffande produkter vilkas beskattningen verkställs i övrigt enligt stadgandena om tull.

12 kap.

Överföring av produkter

51 §

En auktoriserad lagerhållare som är avsändare skall förse accispliktiga produkter som temporärt accisfria överförs mellan skattefria lager eller till en annan medlemsstat med ett ledsagardokument som avses i kommissionens förordningar (EEG) nr 2719/92 och 2225/93 om administrativt dokument som åtföljer accispliktiga produkter som rör sig i temporärt accisfrihetssystem. Vid överföring av produkter som är temporärt accisfria i Finland kan ledsagardokumentet ersättas med en annan motsvarande tillförlitlig utredning.

Då varumottagaren i annan medlemsstat är annan än auktoriserad lagerhållare eller registrerad näringsidkare, skall till det ledsagardokument som avses ovan i 1 mom. fogas ett av en behörig myndighet i destinationsmedlemsstaten utfärdat intyg om att accisen har betalts i destinationsmedlemsstaten eller att tillräcklig säkerhet för betalning av acciserna har ställts.

Avsändaren skall förse accispliktiga produkter som exporteras utanför gemenskapen med det ledsagardokument som avses i 1 mom., när produkterna inte överlåtits till konsumtion.

Den som avsänder till konsumtion överlåtna accispliktiga produkter till en annan medlemsstat för överlåtelse till en näringsidkare som utövar självständig ekonomisk verksamhet eller till en offentligrättslig inrättning skall förse produkterna med ett sådant ledsagardokument (förenklat ledsagardokument) som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 om förenklat ledsagardokument som åtföljer accispliktiga produkter som överlåtits till konsumtion i avsändarmedlemsstaten och som rör sig inom gemenskapen.

Den som genom distansförsäljning säljer accispliktiga produkter från Finland till en annan medlemsstat skall innan produkterna avsänds påvisa för distriktstullkammaren på sin hemort att för produkterna har ställts den säkerhet som destinationsmedlemsstaten bestämt.

Genom förordning kan stadgas om ersättande av det ledsagardokument som avses i denna paragraf med något annat dokument eller om annan förenkling av förfarandet.

52 §

Då accispliktiga produkter som införts från ett område utanför gemenskapen överförs till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager som temporärt accisfria, skall överföringen ske under tullkontroll.

53 §

Ledsagardokumentet skall åtfölja produkterna under transport med undantag för det exemplar som avsändaren behåller.

54 §

En auktoriserad lagerhållare eller näringsidkare som tar emot temporärt accisfria produkter som överförs mellan skattefria lager eller från en annan medlemsstat skall till avsändaren återsändas ett exemplar av ledsagardokumentet på behörigt sätt ifyllt senast den 15 dagen efter utgången av den kalendermånad under vilken produkterna tagits emot.

Vad som stadgas ovan i 1 mom. gäller också den som i ett i 10 § 4 mom. avsett syfte tar emot produkter som överlåtits till konsumtion i en annan medlemsstat.

Vid utförsel av produkter utanför gemenskapen skall den tullanstalt som behandlat utförseln av produkterna från gemenskapens område, återsända till avsändaren av produkterna det för denne avsedda, kontrasignerade exemplaret av ledsagardokumentet.

Om den avsändande auktoriserade lagerhållaren inte får returexemplaret av ledsagardokumentet på behörigt sätt kontrasignerat inom i 1 mom. nämnd tid, skall han meddela detta till den i 25 § avsedda distriktstullkammaren senast inom tre månader från tidpunkten när produkterna avsänts.

13 kap.

Återbäring av accis

55 §

Då en sådan produkt, för vilken accis betalts i Finland överlåts eller är avsedd att överlåtas eller används för de behov som näringsidkare som utövar självständig ekonomisk verksamhet eller en offentligrättslig inrättning i en annan medlemsstat har, har den som sänt produkterna rätt att på ansökan erhålla en återbäring som motsvarar den betalda accisen.

Förutsättning för erhållande av återbäring är att ansökan om återbäring görs hos distriktstullkammaren på sökandens hemort innan produkterna avsänds. Produkterna som skall avsändas skall förses med ett i 51 § 4 mom. avsett ledsagardokument. Avsändaren skall förete ett av mottagaren på behörigt sätt ifyllt returexemplar av ledsagardokumentet, kompletterat med ett dokument som visar att accisen betalts i den medlemsstat där produkterna överlåts till konsumtion.

56 §

När registrerad eller oregistrerad näringsidkare eller den skatterepresentant som avses i 7 § 6 punkten återsänder här emottagna produkter till en auktoriserad lagerhållare i en annan medlemsstat har näringsidkaren eller skatterepresentanten rätt att på ansökan erhålla en återbäring som motsvarar den betalda accisen.

Återbäring skall sökas hos distriktstullkammaren på sökandens hemort inom tre månader från utgången av det kalenderår då produkterna återsänts. De produkter som skall återsändas skall förses med ett i 51 § 4 mom. avsett ledsagardokument.

57 §

När sådana produkter för vilka i Finland betalts accis säljs genom distansförsäljning från Finland till en annan medlemsstat, har den som sålt produkterna rätt att på ansökan erhålla en återbäring som motsvarar den betalda accisen.

Återbäring skall sökas hos distriktstullkammaren på säljarens hemort inom tre månader från utgången av det kalenderår då produkterna avsänts. Sökanden skall påvisa att för produkterna har betalts accis i destinationsmedlemsstaten.

58 §

När produkter som i Finland belagts med accis enligt 11 § har belagts med accis också i en annan medlemsstat har den auktoriserade lagerhållaren rätt att på ansökan erhålla en återbäring som motsvarar den betalda accisen.

Återbäring skall sökas hos den distriktstullkammare som belagt produkterna med accis inom tre år från den tidpunkt då produkterna avsändes. Sökanden skall påvisa att för produkterna har betalts accis i en annan medlemsstat.

59 §

Då en produkt för vilken accis betalts har exporterats utanför gemenskapen eller överförts till friområde, tullager eller till i 20 § avsedd försäljning eller överlåtits till ett i 16 § 6 punkten nämnt ändamål, har exportören, den som överför produkten eller överlåtaren rätt att erhålla en återbäring som motsvarar den betalda accisen. Återbäring kan beviljas endast om sökanden företer en tillförlitlig utredning om exporten, överföringen eller överlåtelsen.

Återbäring på basis av export betalas inte för accispliktiga produkter som passagerare medfört.

Återbäring skall sökas hos distriktstullkammaren på export- eller överföringsorten inom tre månader från utgången av det kalenderår under vilket produkten utförts utanför gemenskapen eller överförts eller överlåtits till ett ändamål som nämns i 1 mom.

14 kap.

Bokföringsskyldighet

60 §

En auktoriserad lagerhållare skall för påförande av accis föra sådan bokföring, varav framgår mängderna av produkter som producerats, förädlats, lagrats och tagits emot i lagret samt mängderna av produkter som sänts från lagret och överlåtits till konsumtion samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av accisen och för tillsyn över beskattningen.

Annan accisskyldig, såsom den som från Finland genom distansförsäljning säljer accispliktiga produkter till annan medlemsstat skall föra bok över överföring av produkter som avses i denna lag.

Den som skaffat accispliktiga produkter accisfritt för ett ändamål som enligt denna lag eller respektive lag om accis är accisfritt, skall för accisbeskattning föra sådan bokföring, varav framgår mängderna av accisfritt skaffade produkter, användningen av dem och lagermängderna.

61 §

Bokföringsmaterialet, inklusive verifikat, samt ledsagar- och säkerhetsdokumenten med bilagor, skall bevaras under en tid av fyra kalenderår.

15 kap.

Granskning och skyldighet att lämna uppgifter

62 §

Accisskyldig skall på uppmaning för behörig skattemyndighet, eller för av denne utsedd sakkunnig och ojävig person för granskning förete sin bokföring, sin korrespondens och sitt lager samt lämna övriga för beskattningen nödvändiga uppgifter och bistå vid granskningen.

Det som stadgas i 1 mom. gäller i tillämpliga delar även den som accisfritt anskaffat accispliktiga produkter med stöd av denna lag eller respektive lag om accis.

Varje näringsidkare skall på anmodan lämna tullmyndigheten uppgifter om inköp av accispliktiga produkter och om eventuell återförsäljning av dessa.

Tullmyndigheter har rätt att granska utrymmen, där man innehar eller i kommersiellt syfte behandlar accispliktiga produkter. Likaväl har tullmyndigheter rätt att hejda fordon och företa granskningar under pågående varutransport.

63 §

Om den som har levererat produkter till accisfritt ändamål eller accisfritt skaffat produkter med stöd av denna lag eller respektive lag om accis inte vid en granskning som utförs i efterhand kan påvisa att produkterna levererats eller använts till accisfritt ändamål, skall för dessa produkter betalas accis enligt denna lag.

64 §

Var och en skall, på skriftlig uppmaning av behörig myndighet för beskattning av annan eller för därav föranlett besvärsärende inom utsatt tid lämna sådana nödvändiga uppgifter angående den andre vilka framgår av handlingar i hans besittning eller vilka annars är kända av honom, om uppgifterna inte angår sådan sak, varom han enligt lag har rätt att vägra avge vittnesmål.

Den myndighet som avses ovan i 1 mom. har rätt att granska eller så nämns i 62 § 1 mom. låta granska de affärs- och andra handlingar av vilka i 1 mom. nämnda uppgifter kan fås.

65 §

Tullstyrelsen har rätt att vid vite förplikta den som inte har följt en uppmaning enligt 62 och 64 §§ att fullgöra sin skyldighet.

16 kap.

Tystnadsplikt

66 §

Uppgifter som givits eller handlingar som företetts för påförande av accis skall hållas hemliga. De får inte i protokoll eller beslut relateras utförligare än vad som är nödvän-digt.

Utan hinder av 1 mom. får dock uppgifterna och handlingarna lämnas till skattemyndigheter och till av dessa kallade sakkunniga samt till andra myndigheter och företrädare för dem för tillsyn över beskattning, uppbörd av skatt, utredning som gäller besvär över beskattning och väckande av åtal. Tullstyrelsen kan också, på villkor som den ställt, bestämma att handlingar i och för statistiskt eller annat vetenskapligt studium skall ställas till en sådan persons eller myndighets förfogande, som bedriver dylik verksamhet. Likaså kan tullstyrelsens, länsrättens och högsta förvaltningsdomstolens beslut offentliggöras så som de lyder eller i förkortad form, dock utan att nämna vederbörandes namn.

Likaså kan uppgifter och handlingar lämnas till produkttillsynscentralen enligt alkohollagen (1143/94) för fullgörande av övervakningsuppgift.

Uppgifter får inte lämnas vidare eller användas utan tullstyrelsens tillstånd för något annat ändamål än det de har lämnats för.

Om utlämnande av beskattningsuppgifter till skattemyndigheterna i en annan medlemsstat stadgas särskilt.

67 §

Var och en är skyldig att hemlighålla och att inte utnyttja vad han i sin tjänst, i sin offentliga befattning, i fall som avses ovan i 66 § eller annars på basis av deklaration eller andra för beskattning lämnade uppgifter eller handlingar har erfarit om annans affärsverksamhet eller om vad som i distriktstullkammaren eller tullstyrelsen om dem har yttrats.

17 kap.

Straffstadganden

68 §

Om straff för lagstridigt undandragande av accis och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

Den som trots uppmaning av myndighet underlåter att på behörigt sätt fullgöra en skyldighet, varom stadgas i 22, 60, 62 §, 64 § 1 mom. eller 73 §, skall för accisförseelse dömas till böter.

69 §

Om straff för brott mot tystnadsplikt, som begås av en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 § strafflagen.

70 §

Då förundersökning utförs med anledning av brott mot denna lag eller mot stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, iakttas utöver förundersökningslagen (449/87) och tvångsmedelslagen (450/87) i tillämpliga delar även vad som stadgas om förundersökning av tullbrott.

18 kap.

Särskilda stadganden

71 §

När produkter som avses i 16 § 4 punkten överförs från friområde eller tullager till konsumtion gäller om den accis som skall betalas vad denna lag stadgar om produkter som importerats från ett område utanför gemenskapen.

Det som 1 mom. stadgar tillämpas också på produkter som förbrukats på friområde eller i tullager samt på där konstaterat lagerunderskott.

72 §

Accispliktiga produkter för vilka accis inte har betalts skall tillverkas, förädlas och lagras i skattefritt lager. Vid tillverkning, förädling, lagring och leverans av accispliktiga produkter skall dessutom stadganden i respektive lag om accis iakttas.

73 §

Accisskyldig skall på anmodan till behörig skattemyndighet lämna prover som tagits av accispliktiga produkter och som behövs för accisbeskattning och tillsyn över denna.

74 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

19 kap.

Ikraftträdande och övergångsstadganden

75 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Stadgandena i 20 § tillämpas till och med den 30 juni 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74) jämte ändringar, dock så att den nämnda lagen tillämpas på produkter som beläggs med accis, säkerhetsupplagsavgift och oljeavfallsavgift och som utlämnats från tullkontroll eller förts bort från tillverkningsplatsen innan denna lag träder i kraft. Det som stadgas ovan tillämpas också på produkter som borde ha anmälts till förtullning innan denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

76 §

Den som tillverkar eller har tillstånd att hålla accispliktiga produkter i skattefritt lager när denna lag träder i kraft skall inom tre månader från ikraftträdandet ansöka om ett tillstånd som gäller i denna lag avsedda auktoriserade lagerhållare och skattefria lager.

RP 237/94
StaUB 90/94
Rådets direktiv 92/12/EEG; EGT Nr L 76, 23.3.1992, s. 1, 92/108/EEG; EGT Nr L 390, 31.12.1992, s. 124

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.