1239/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av lagen om stöd för nyskiften

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 januari 1981 om stöd för nyskiften (24/81) 3 § 3 mom. samt

ändras 2 § 1 mom., 3 § 2 mom. samt 4 och 6 §§,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 maj 1990 (450/90), som följer:

2 §

Kostnaderna för sådan utflyttning av lägenhet som har beslutats vid nyskifte samt för byggande av väg och utförande av torrläggningsarbete betalas av statens medel. Även Europeiska gemenskapen kan delta i finansieringen av dessa kostnader.


3 §

Då en förrättning är viktig med tanke på allmänt intresse och då delägarnas allmänna ekonomiska ställning det påkallar eller då en förrättning verkställs inom en region som är berättigad till stöd från Europeiska gemenskapen, kan av de kostnader som avses i 2 § 1 mom. högst 75 procent kvarstå såsom slutlig utgift för staten, enligt vad som närmare stadgas genom förordning.


4 §

Vid nyskiften som avses i 3 § 2 mom. är det möjligt att helt eller delvis avstå från att uppbära den lantmäteriavgift som det ankommer på delägarna att betala.

6 §

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar hur stor del av kostnaderna som enligt 3 § 2 mom. skall kvarstå såsom slutlig utgift för staten samt om att delvis eller helt avstå från att uppbära en lantmäteriavgift som avses i 4 §. Beslutet kan fattas redan innan frågan om verkställande av skiftet har avgjorts slutligt.

Lantmäteribyrån beslutar om betalning av kostnader enligt 2 §.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som närmare bestäms genom förordning.

Lagen tillämpas på de ansökningar och anhängiga ärenden som inte har avgjorts genom laga kraft vunnet beslut före lagens ikraftträdande.

RP 166/94
JsUB 25/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.