1691/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Statsrådets beslut om vissa specialarrangemang i fråga om undervisning av invandrare och om beviljande av extra statsunderstöd

Statsrådet har med stöd av 38 § lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92), 10 a § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, sådan den lyder i förordning av den 10 september 1993 (812/93), 13 § 2 mom. i reglementet för statsrådet (995/43) och 16 § i statsrådets beslut den 23 december 1992 om mottagande av flyktingar och asylsökande (1607/92) vid föredragning från undervisningsministeriet beslutat:

1 §
Tillämpningsområde och statsunderstödets belopp

Kommunen kan ordna förberedande gruppundervisning som tar högst ett halvt år i anspråk för flyktingar och asylsökande i läropliktsåldern och få extra statsunderstöd för undervisningens kostnader till 15 000 mark per flykting eller asylsökande inom ramen för de anslag som i statsbudgeten har reserverats för detta ändamål.

2 §
Undervisning

I undervisningen följs de av utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen för undervisning av flyktingar.

3 §
Beviljande

Utbildningsstyrelsen beviljar på ansökan statsunderstödet årligen och i efterskott.

När en flykting eller asylsökande deltar i undervisningen för en kortare tid än vad som motsvarar en grundskoltermin, är statsunderstödet i motsvarande grad lägre än vad som nämns i 1 §.

Utbildningsstyrelsen meddelar vid behov anvisningar om hur statsunderstödet söks.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till den 31 december 1994.

Om gruppundervisningten har inletts innan detta beslut träder i kraft, kan undervisningen fortgå under år 1994, sammanlagt dock inte längre än ett halvt år.

Helsingfors den 30 december 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Regeringsråd
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.