689/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om ändring av gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i gymnasieförordningen av den 12 oktober 1984 (719/84) 32 och 39 §§,

av dessa paragrafer 32 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 1 juli 1988 (632/88), genom förordning av den 25 januari 1991 (177/91), genom förordning av den 14 juni 1991 (934/91) och genom förordning av den 27 november 1992 (1176/92) samt 39 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 27 november 1992 som följer:

32 §

I läroplanen för gymnasier skall som för alla elever gemensamma ämnen ingå modersmålet, det andra inhemska språket, ett främmande språk, religion, filosofi, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, hälsokunskap, musik och teckning. Lärokursen i ett gemensamt ämne kan delvis vara valfri. I läroplanen för gymnasiet skall även ingå timmar reserverade för elevhandledning. I elevhandledningen ges eleverna förutom lektioner även annan handledning.

Som främmande språk enligt 1 mom. kan en del av eleverna undervisas i engelska, en del i franska, en del i samiska, en del i tyska och en del i ryska. Undervisningen i det andra inhemska språket och i de främmande språken ordnas enligt de lärokurser som begynt på grundskolans låg- och högstadium. Elever som bor inom samernas hembygdsområde och som har valt samiska som modersmålsämne undervisas i finska som det andra inhemska språket.

I läroplanen skall som tillvalsämne ingå psykologi och främmande språk. Dessutom skall svenska vara ett tillvalsämne för de elever som bor inom samernas hembygdsområde och som har valt samiska som modersmålsämne. Om de övriga tillvalsämnena bestäms i läroplanen.

I matematik ordnas undervisningen enligt två lärokurser av olika omfattning. I ett valfritt främmande språk ordnas undervisningen enligt den lärokurs som begynt på grunskolans högstadium och på gymnasiet.

39 §

Då sådan undervisning som avses i 21 § 2 mom. gymnasielagen ordnas, ökas gymnasiets kalkylbaserade timantal i kommunen

1) i fråga om varje språk som påbörjats på lågstadiet med sex timmar, med undantag av ett språk, för varje påbörjat tusental gymnasieelever med samma språk;

2) i fråga om undervisning på främmande språk med femton timmar för varje gymnasium där undervisningen meddelas på främmande språk i fristående undervisningsgrupper;

3) i fråga om undervisningen av tvåspråkiga elever med två timmar för sådana gymnasier där undervisningen i modersmålet eller det andra inhemska språket meddelas minst åtta elever enligt den lärokurs som godkänts för tvåspråkiga elever;

4) i fråga om samiska som modersmålsundervisning med sex timmar för sådana gymnasier där undervisning meddelas. Undervisningsministeriet kan öka detta timantal.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

En läroplan som utarbetats enligt denna förordning kan tas i bruk vid ingången av läsåret 1994-95. När denna förordning träder i kraft kan en läroplan som utarbetats enligt tidigare gällande 32 § följas tills kommunen tar i bruk en läroplan som utarbetats enligt denna förordning.

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.