1704/1992

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1992

Statsrådets beslut om avgifter för Bilregistercentralens prestationer

Statsrådet har på föredragning av trafikministeriet med stöd av 5 § lagen den 6 november 1992 om Bilregistercentralen (988/92) och 5 § förordningen den 11 december 1992 om Bilregistercentralen (1298/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på avgifter för sådana prestationer som avses i 5 § förordningen om Bilregistercentralen (1298/92).

2 §
Årsbesiktning
Årsbesiktning av person- och paketbil 100 mk
Om årsbesiktningen utförs någon annanstans än på något av Bilregistercentralens ordinarie besiktningsställe, uppbärs utöver avgiften för årsbesiktning 20 mk

Ovan nämnda avgifter kan uppbäras även då en reserverad tid för årsbesiktning lämnas outnyttjad utan att ha blivit annullerad senast dagen innan.

3 §
Eftergranskning

Eftergranskning av person- och paketbil med anledning av underkännande vid årsbesiktning

a) om fordonet inom en månad efter att det blivit underkänt visas upp till besiktning för samma besiktningsman som underkänt besiktningen 70 mk
b) i övriga fall 100 mk
4 §
Förarexamen
Förarexamen för fordon av klasserna A-C 240 mk
Om den tid som reserverats för körprov för förarexamen inte utnyttjas och tiden inte heller annulleras senast två dagar innan, kan som reserveringsavgift uppbäras 80 mk
5 §
Körkort
1) Kortvarigt körkort för bil som utfärdas efter det första skedet av förarundervisningen 120 mk
2) Annat körkort 80 mk
3) Yrkeskörtillstånd för personbil, trafiklärartillstånd eller duplettexemplar av dessa 10 mk
6 §
Registerutdrag

Registerutdrag som tillsänds kunden per post

a) om en registreringsanmälan har inlämnats till postanstalt på det sätt som förordningen om registrering av fordon (1703/92) föreskriver 60 mk
b) om ett registerutdrag sänds på grundval av den registreringsanmälan som lämnats i direktregistreringen, uppbärs av den som gjort direktregistreringsanmälan i efterskott 40 mk
c) i fall som avses i 21 § 4 mom. a-d punkterna förordningen om registrering av fordon 60 mk
d) om det är fråga om ett registerutdrag som ges i stället för ett förstört registerutdrag 90 mk
e) om det är fråga om ett registerutdrag som ges i stället för ett förkommet registerutdrag 120 mk
f) i övriga fall 90 mk

Om en registreringsanmälan inlämnas efter föreskriven tid uppbärs för registerutdraget en tilläggsavgift av 50 mark. Förhöjd avgift uppbärs av den som inlämnat registreringsanmälan fastän den som gjort anmälan inte själv har försummat att uppfylla sin registreringsplikt inom föreskriven tid.

7 §
Registreringsskylt
Registreringsskylt för ett fordon som registreras första gången eller omregistreras 60 mk
8 §
Uppbörden av avgifter

Ovan nämnda avgifter kan uppbäras innan prestationen utförs.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.