615/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Förordning om ändring av gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras 16 § 2 mom. gymnasieförordningen av den 12 oktober 1984 (719/84), sådant det lyder i förordning av den 28 juni 1991 (1014/91), samt

fogas till förordningen en ny 41 a § som följer:

16 §

Elevernas skolarbete inleds i augusti och avslutas, utom i gymnasiets högsta årskurs, den sista vardagen vecka 22. Gymnasiets högsta årskurs skall ha minst 120 arbetsdagar.


41 a §

Arbetsmängden per dag och per vecka för en elev som deltar i sådan undervisning vid en annan läroanstalt som avses i 60 § gymnasielagen kan avvika från vad som stadgas i denna förordning. Dessutom kan den individuella utbildningstiden för en gymnasieelev som samtidigt avlägger examen vid en yrkesläroanstalt avvika från stadgandena i denna förordning.

Studier som fullföljts vid en annan läroanstalt kan godkännas som en prestation som motsvarar en eller flera kurser i gymnasiet, förutsatt att studierna vad målen beträffar motsvarar de i gymnasiets läroplan angivna studier som skall ersättas. Vid behov kan tilläggsprestationer krävas av eleven. Rektor eller en av rektor utsedd tjänsteinnehavare beslutar om godkännande av studierna och om tilläggsprestationer som eventuellt skall krävas. Beslut om godkännande av studierna bör på begäran fattas innan eleven inleder studierna vid en annan läroanstalt.

Vitsorden för ersättande studier som fullföljts vid en annan läroanstalt skall antecknas i gymnasiets elevförteckning, i studieboken och betygen. Vitsord för studier som kompletterar gymnasiestudierna och som avlagts efter det att eleven intagits som elev antecknas om eleven så önskar.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.