1272/1991

Given i Helsingfors den 25 oktober 1991

Förordning om ändring av förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 28 december 1956 angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar (689/56) 1 § 4 mom. 9 punkten samt 3-5 §§,

av dessa lagrum 1 § 4 mom. 9 punkten och 4 § sådana de lyder i förordning av den 23 mars 1990 (286/90) samt 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning och förordningar av den 29 april 1988 och den 15 februari 1991 (385/88 och 327/91), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 23 mars 1990, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

1 §

Läkare erhåller i arvode för nedan nämnda undersökningar och för de utlåtanden han avger med anledning av dessa med duplettexemplar sammanlagt:


9) gynekologisk undersökning av avliden 145,-

2 §

Om en undersökning eller ett blodprov som avses i 1 eller 3 mom. verkställs eller tas av en läkare inom en rättsmedicinsk enhet vid ett universitet, får han för besöket med anledning av undersökningen eller provtagningen i arvode 166 mark, vilket innefattar blodprovstagning jämte intyg över den.


3 §

En läkare eller tandläkare som inte verkställt i 1 § angiven obduktion eller likbesiktning eller i 2 § angiven undersökning har för nedan nämnda undersökningar, om de inte hör till hans tjänsteåligganden, och för utlåtanden angående desamma jämte duplettexemplar rätt till arvode sammanlagt som följer:

A. Läkare:

1) för mikroskopisk undersökning av ett organ 103,-
och, då till samma försändelse hör undersökning av flera prov, för undersökning av varje följande organ 34,-
2) för provtagning för spermaanalys 34,-
3) för undersökning av sperma- eller blodfläck 103,-
4) för spermaanalys 156,-
5) för undersökning av kiselalghalten i lungorna 200,-
och för undersökning i samband härmed av andra organ per organ 60,-
6) för unersökning av kiselalghalten i ett vattenprov 200,-
7) för undersökning av ben för identifiering och för utredning av dödsorsaken 1 113,-
8) för mikroskopisk undersökning som kräver särskild sakkunskap (t.ex. neuropatologi) 264,-

En läkare som verkställt obduktion som avses i 1 § har, om inte undersökningarna i fråga hör till hans tjänsteåligganden, rätt till hälften av det arvode som nämns i punkt A 1.

B. Tandläkare

1) för undersökning av mun och uppgörande av tandstatus för identifiering av okänd avliden 248,-
2) för histologisk undersökning av tänder för fastställande av ålder 263,-
3) för undersökning av bettavtryck 103,-

För annan, sällsynt laboratorieundersökning som av social- och hälsostyrelsen befunnits nödvändig betalas ett av social- och hälsostyrelsen godkänt arvode som står i proportion till de ovan nämnda.

För rättsodontologiska undersökningar och utlåtanden jämte duplettexemplar har tandläkare i ersättning rätt till 350 mark i timmen för den tid som har åtgått till arbetet.

Läkare och tandläkare får dessutom enligt kvitterade räkningar ersättning för behövliga kärl och för portokostnader i samband med provtagning.

4 §

För bistånd till polismyndighet vid förhör eller annan undersökning av brott i andra fall än sådana som nämns i 1-3 §§ eller som omedelbart ansluter sig till dem, får en läkare, om lämnandet av bistånd inte hör till hans tjänsteuppgifter, förutom särskilt fastställd resekostnadsersättning och dagtraktamente, i arvode för sitt bistånd och för möjligen behövligt utlåtande jämte duplettexemplar 350 mark i timmen för den tid som har åtgått till arbetet.

5 §

Har på förordnande eller anhållan av en myndighet besiktning eller undersökning verkställts eller bistånd lämnats helt eller delvis mellan klockan 21 och 7 eller på en helgdag, skall det arvode som nämms i 1 § 1 och 3 mom., 2 § 1, 3, 4 och 5 mom. och 3 § 1 mom. 3 A punkten fördubblas.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991.

Helsingfors den 25 oktober 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.