1208/1991

Given i Helsingfors den 20 september 1991

Skogsskatteförordning

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67):

Värderingsgrunderna lägenhetsvis
1 §

Vid skatteklassificeringen av brukningsenheter särskiljs följande markanvändningsslag:

1) jordbruksjord

2) skogsmark

3) byggnadsmark och

4) annan mark.

2 §

Till jordbruksjord hänförs mark som är i varaktig jordbruksanvändning. Såsom ägoslag av jordbruksjord särskiljs vid skatteklassificeringen åker, trädgård samt naturäng och naturbete. Varaktig jordbruksanvändning anses, om inte annat visas, ha upphört på ett område, när området har varit oanvänt i tio år.

Obeskogad jordbruksjord om vilken har ingåtts avtal med staten enligt lagen om begränsning av nyttjande av åker (216/69), lagen om styrning av lantbruksproduktionen (446/77) eller lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) eller något annat motsvarande avtal som gäller begränsning av nyttjande av åker för bestämd tid anses vara i jordbruksanvändning den tid avtalet gäller. Har jordbruksanvändningen på något område frångåtts helt genom ett avtal som avses ovan, kan områdets markanvändningsslag ändras efter att området har tagits i annan användning eller när minst tio år har förflutit sedan avtalet ingicks.

3 §

Till skogsmark hänförs mark som används för eller är avsedd att användas för odling av träd och där den årliga tillväxten hos fullslutet trädbestånd som är lämpat för ståndorten i medeltal är minst 1 kubikmeter stamved med bark per hektar under den omloppstid som ger den största medelavkastningen. Mark med sämre avkastningsförmåga hänförs till impediment.

4 §

Till byggnadsmark hänförs tomtmark som behövs för bostad, annat privatbruk eller för näringsverksamhet samt byggnadsplatser som behövs för gårdsbrukets ekonomibyggnader.

5 §

Till annan mark hänförs sådana områden som inte regelbundet ger skattepliktig avkastning. Sådana områden är impediment som hänför sig till jord- och skogsbruket, kraftlinjegator vilkas bredd är minst tio meter och hälften av kraftlinjegatornas randområden, områden med minst fem meter breda diken, rörnätsområden och byggda vägar som är försedda med behövliga diken samt marktäktsområden och andra särskilda områden. Till vägområde för enskild väg hänförs de områden som motsvarar den verkliga markanvändningen, såsom körbana, vägrenar, sidodiken samt kantområden med en bredd av minst 0,5 meter, mätt från yttre kanten av sidodiket till en väg som gränsar till skogsmark.

Skatteklasser
6 §

För beskattningen hänförs skogsmarkers ståndorter till olika skatteklasser som följer:

1) i kommunerna Enare, Enontekis, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki hänförs till

klass II lundar, lundartade moar, friska moar och torrare moar samt ört-, blåbärs- och lingontorvmoar,

klass III torra moar, lavmoar och kärr på skogsmark samt ristorvmoar,

klass IV myrar på skogsmark.

2) I andra delar av landet hänförs till

klass I lundar, lundartade moar, friska moar samt örttorv- och blåbärstorvmoar,

klass II torrare moar samt lingontorvmoar,

klass III torra moar och lavmoar samt kärr på skogsmark och ristorvmoar,

klass IV myrar på skogsmark.

Faktorer som ändrar skadeklassen
7 §

Utöver vad som nämns i 6 § skall vid skatteklassificeringen de speciella egenskaper hos ståndorten och begränsningar av användningen som väsentligt förändrar ståndortstypens genomsnittliga avkastningsförmåga beaktas så att skogsmark hänförs till den skatteklass som dess avkastningsförmåga närmast motsvarar eller till impediment.

Såsom faktorer vilka sänker skadeklassen beaktas dessutom följande egenskaper hos ståndorten:

1) närhet till berggrunden,

2) försumpning, vattnighet, förekomst av tjock råhumus eller exceptionell stenighet hos skogsmark,

3) exceptionellt låg värmesumma hos ståndorten,

4) vindexponering på strandområden mot öppen fjärd,

5) upprepade snöskador i fjällområden,

6) verkningar av skogsbrand,

7) väsentligt mindre näringshalt än i medeltal hos en ståndort på torvmark, eller

8) annan egenskap hos ståndorten eller dess omgivning, vilken väsentligt försämrar ståndortens avkastningsförmåga.

Såsom faktorer, vilka höjer skatteklassen. beaktas sådana verkningar av utdikning vilka på ett varaktigt sätt har förbättrat ståndortens avkastningsförmåga.

Skatteklassificeringshandlingar
8 §

I samband med skatteklassificeringen uppgörs en beskattningskarta över kommunens område. Som grund för skatteklassificeringskartan används den mest tillförlitliga tillgängliga kartan över området i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer. På tätortsområden verkställs klassificeringen i skala 1:2000 och i glesbygder i skala 1:4000, 1:5000 eller 1:10000 med beaktande av de kartor som står till förfogande, lägenhetsarealen och hur mycket terrängen varierar.

9 §

Fastighetsindelningen på skatteklassificeringskartan utreds med hjälp av registerkartan och kartor som har uppgjorts vid lantmäteriförrättningarna samt vid behov med hjälp av även andra tillförlitliga kartor. Vid behov skall indelningen kontrolleras i terrängen. Registernumren skall kontrolleras enligt fastighetsregistret.

10 §

På skatteklassificeringskartan inritas ägo- och klassificeringsfigurerna, vid behov med hjälp av mätningar i terrängen. Arealen av en skogsmarksfigur som inritas på kartan skall vara minst 0,3 hektar. På områden med byggnadsmark uppmäts kartfigurerna med 0,01 hektars noggrannhet och på områden med andra markanvändningsslag med 0,1 hektars noggrannhet.

Kartbasen skall kompletteras och förtydligas i terrängen, varvid särskild uppmärksamhet skall ägnas lägenhetsrårnas sträckning och områdenas läge, ägo- och klassificeringsfigurernas kanter, impediment, tomtmarker och vägområden samt vattendrag.

11 §

För en lägenhet som är införd i fastighetsregistret under eget nummer, för ett outbrutet område och för ett område som ägs av flera gemensamt eller enligt sämjoskifte samt för andra fristående områden görs i samband med skatteklassificeringen en särskild arealuträningslista.

Skattestyrelsen för register över brukning enheterna.

Behörighetsvillkor
12 §

Närmaste ledare och övervakare av skatteklassificeringen av skogsmark skall vara forstmästare vars ämneskombination i avlagd examen anses medföra kompetens för uppgiften (skatteklassificeringsövervakare ).

För fältarbete skall, om inte skattestyrelsen i enskilda fall godkänner något annat, anlitas forsttekniker, skogsbruks- eller trähushållningsingenjörer eller andra personer med motsvarande kompetens (skatteklassificerare ).

Värderingsgrunderna kommunvis
13 §

Skogsskattetalen i de olika skatteklasserna följande:

Län och kommun I II II IV
Nylands län
Artsjö 5,5 4,0 2,6 1,4
Askola 5,7 4,0 2,8 1,4
Borgnäs 5,7 4,0 2,8 1,4
Borgå 5,0 3,6 2,4 1,2
Borgå lk 5,0 3,6 2,4 1,2
Ekenäs 5,0 3,6 2,4 1,2
Esbo 5,2 3,8 2,4 1,3
Grankulla 5,2 3,8 2,4 1,3
Hangö 5,0 3,6 2,4 1,2
Helsingfors 5,2 3,8 2,4 1,3
Hyvinge 5,7 4,0 2,8 1,4
Högfors 5,7 4,0 2,8 1,4
Ingå 5,0 3,6 2,4 1,2
Karis 5,2 3,8 2,4 1,3
Karislojo 5,2 3,7 2,6 1,3
Kervo 5,7 4,0 2,8 1,4
Kyrkslätt 5,2 3,8 2,4 1,3
Lappträsk 5,0 3,7 2,3 1,3
Liljendal 5,0 3,7 2,3 1,3
Lojo 5,2 3,7 2,6 1,3
Lojo kommun 5,2 3,7 2,6 1,3
Lovisa 5,0 3,6 2,4 1,2
Mäntsälä 5,7 4,0 2,8 1,4
Mörskom 5,6 4,0 2,6 1,4
Nummi-Pusula 5,7 4,0 2,8 1,4
Nurmijärvi 5,7 4,0 2,8 1,4
Orimattila 5,6 4,0 2,6 1,4
Pernå 5,0 3,6 2,4 1,2
Pojo 5,2 3,8 2,4 1,3
Pukkila 5,7 4,0 2,8 1,4
Sammatti 5,2 3,7 2,6 1,3
Sibbo 5,2 3,8 2,4 1,3
Sjundeå 5,2 3,8 2,4 1,3
Strömfors 4,7 3,4 2,2 1,1
Tenala 5,2 3,8 2,4 1,3
Träskända 5,7 4,0 2,8 1,4
Tusby 5,7 4,0 2,8 1,4
Vanda 5,2 3,8 2,4 1,3
Vichtis 5,7 4,0 2,8 1,4
Åbo och Björneborgs län
Alastaro 5,6 4,0 2,5 1,3
Aura 5,2 3,9 2,5 1,2
Bjärnå 5,7 4,2 2,6 1,3
Björneborg 4,6 3,4 2,2 1,2
Dragsfjärd 4,5 3,3 2,3 1,2
Eura 5,2 3,9 2,4 1,3
Euraåminne 4,7 3,5 2,2 1,2
Finby 5,1 3,7 2,4 1,2
Gustavs 4,0 3,0 2,2 1,2
Halikko 5,7 4,2 2,6 1,3
Harjavalta 5,2 3,9 2,4 1,3
Honkajoki 5,0 3,4 2,1 1,1
Houtskär 3,9 2,9 2,1 1,1
Huittinen 5,2 3,9 2,4 1,3
Ikalis 5,2 3,5 2,5 1,3
Iniö 3,9 2,9 2,1 1,1
Jämijärvi 5,0 3,4 2,1 1,1
Kalanti 5,2 3,8 2,6 1,2
Kankaanpää 5,0 3,4 2,1 1,1
Karinainen 5,7 4,2 2,6 1,3
Karvia 4,8 3,3 2,2 1,1
Kihniö 4,8 3,3 2,8 1,7
Kiikala 5,6 3,9 2,6 1,3
Kiikoinen 5,0 3,4 2,2 1,2
Kimito 5,0 3,6 2,4 1,2
Kisko 5,7 4,2 2,6 1,3
Kiukainen 5,2 3,9 2,4 1,3
Kjulo 5,2 3,9 2,4 1,3
Kodisjoki 5,0 3,7 2,3 1,2
Korpo 3,9 2,9 2,1 1,1
Koski 5,7 4,2 2,6 1,3
Kullaa 5,0 3,5 2,2 1,2
Kumo 5,2 3,9 2,4 1,3
Kuusjoki 5,6 3,9 2,6 1,3
Laitila 5,2 3,9 2,5 1,2
Lappi 5,0 3,7 2,3 1,2
Lavia 5,0 3,4 2,2 1,2
Lemu 5,2 3,7 2,5 1,2
Loimaa 5,7 4,2 2,6 1,3
Loimaa kommun 5,7 4,2 2,6 1,3
Lundo 5,2 3,9 2,5 1,2
Luvia 4,6 3,4 2,2 1,2
Marttila 5,7 4,2 2,6 1,3
Masku 5,2 3,7 2,5 1,2
Mellilä 5,7 4,2 2,6 1,3
Merimasku 4,5 3,3 2,2 1,2
Mietoinen 5,2 3,9 2,5 1,2
Mouhijärvi 5,4 3,7 2,6 1,4
Muurla 5,7 4,2 2,6 1,3
Mynämäki 5,2 3,9 2,5 1,2
Nagu 3,9 2,9 2,1 1,1
Nakkila 5,0 3,5 2,2 1,2
Norrmark 5,0 3,4 2,2 1,2
Nousis 5,2 3,9 2,5 1,2
Nystad 5,0 3,6 2,7 1,4
Nådendal 4,5 3,3 2,2 1,2
Oripää 5,6 4,0 2,5 1,3
Färgas 4,5 3,3 2,3 1,2
Parkano 4,8 3,3 2,9 1,8
Pemar 5,7 4,2 2,6 1,3
Pertteli 5,6 3,9 2,6 1,3
Pikis 5,2 3,9 2,5 1,2
Punkalaidun 5,2 3,9 2,4 1,3
Pyhäranta 4,9 3,5 2,3 1,2
Påmark 4,6 3,1 2,0 1,1
Pövtyä 5,6 4,0 2,5 1,3
Raumo 4,7 3,5 2,2 1,2
Raumo lk 4,7 3,5 2,2 1,2
Reso 5,2 3,7 2,5 1,2
Rimito 4,5 3,3 2,2 1,2
Rusko 5,2 37 2,5 1,2
Sagu 5,7 4,2 2,6 1,3
Salo 5,7 4,2 2,6 1,3
S:t Karins 5,2 3,7 2,5 1,2
Sastmola 4,5 3,3 2,1 1,1
Siikainen 5,0 3,4 2,3 1,3
Somero 5,6 3,9 2,6 1,3
Suodenniemi 5,0 3,4 2,2 1,2
Suornusjärvi 5,2 3,6 2,4 1,2
Säkviä 5,2 3,9 2,4 1,3
Tarvasjoki 5,7 4.2 2,6 1,3
Tavastkyro 5,4 3,7 2,6 1,4
Tövsala 4,5 3,3 2,4 1,3
Ulvsby 5,0 3,5 2,2 1,2
Vahto 5,2 3,9 2,5 1,2
Vammala 5,2 3,9 2,4 1,3
Vampula 5,2 3,9 2,4 1,3
Vehmaa 5,2 3,8 2,6 1,2
Velkua 4,0 3,0 2,2 1,2
Viljakkala 5,4 3,7 2,6 1,4
Villnäs 4,5 3,3 2,4 1,3
Västanfjärd 4,5 3,3 2,3 1,2
Yläne 5,6 4,0 2,5 1,3
Åbo 5,2 3,9 2,5 1,2
Äetsä 5,2 3,9 2,4 1,3
Tavastehus län
Asikkala 5,8 4,1 2,6 1,4
Birkala 5,3 3,8 2,6 1,4
Forssa 5,7 4,0 2,8 1,4
Hattula 5,9 4,1 2,8 1,4
Hauho 5,5 3,9 2,6 1,3
Hausjärvi 5,9 4,1 2,8 1,4
Hollola 5,8 4,1 2,6 1,4
Humppila 5,7 4,2 2,6 1,3
Janakkala 5,9 4,1 2,8 1,4
Jockis 5,6 3,9 2,6 1,3
Juupajoki 5,2 3,6 2,4 1,3
Kalvola 5,7 4,0 2,8 1,4
Kangasala 5,6 4,0 2,7 1,4
Koski 5,8 4,1 2,6 1,4
Kuhmalahti 5,6 4,0 2,7 1,4
Kuorevesi 5,2 3,6 2,4 1,3
Kuru 5,0 3,4 2,3 1,2
Kylmäkoski 5,2 3,9 2,7 1,4
Kärkölä 5,8 4,1 2,6 1,4
Lahtis 5,8 4,1 2,6 1,4
Lammi 5,8 4,1 2,6 1,4
Lempäälä 5,2 3,9 2,7 1,4
Loppi 5,5 3,8 2,7 1,3
Luopioinen 5,6 4,0 2,7 1,4
Längelmäki 5,5 3,9 2,7 1,4
Mänttä 5,1 3,5 2,4 1,3
Nastola 5,6 4,0 2,6 1,4
Nokia 5,3 3,8 2,6 1,4
Orivesi 5,5 3,9 2,7 1,4
Padasjoki 5,3 3,8 2,5 1,4
Pälkäne 5,6 4,0 2,7 1,4
Renko 5,7 4,0 2,8 1,4
Riihimäki 5,9 4,1 2,8 1,4
Ruovesi 5,2 3,6 2,4 1,3
Sahalahti 5,6 4,0 2,7 1,4
Tammela 5,7 4,0 2,8 1,4
Tammerfors 5,3 3,8 2,6 1,4
Tavastehus 5,9 4,1 2,8 1,4
Toijala 5,2 3,9 2,7 1,4
Tuulos 5,9 4,1 2,8 1,4
Urjala 5,2 3,9 2,7 1,4
Valkeakoski 5,2 3,9 2,7 1,4
Vesilahti 5,2 3,9 2,7 1,4
Viiala 5,2 3,9 2,7 1,4
Vilppula 5,1 3,5 2,4 1,3
Virdois 4,8 3,4 2,3 1,1
Ylöjärvi 5,3 3,8 2,6 1,4
Ypäjä 5,7 4,2 2,6 1,3
Kymmene län
Anjalankoski 5,6 4,2 2,6 1,4
Elimäki 5,6 4,0 2,6 1,4
Fredrikshamn 5,4 4,0 2,4 1,4
Iitti 5,6 4,0 2,6 1,4
Imatra 5,6 4,2 2,6 1,4
Jaala 5,6 4,0 2,6 1,4
Joutseno 5,6 4,2 2,6 1,4
Kotka 5,4 4,0 2,4 1,4
Kouvola 5,6 4,2 2,6 1,4
Kuusankoski 5,6 4,0 2,6 1,4
Lerni 5,1 3,9 2,4 1,3
Luumäki 5,6 4,2 2,6 1,4
Miehikkälä 5,6 4,2 2,6 1,4
Parikkala 5,3 4,1 2,6 1,4
Pyttis 5,4 4,0 2,4 1,4
Rautjärvi 5,5 4,1 2,5 1,4
Ruokolahti 5,5 4,1 2,5 1,4
Saari 5,3 4,1 2,6 1,4
Savitaipale 5,6 4,2 2,6 1,4
Suomenniemi 5,6 4,2 2,6 1,4
Taipalsaari 5,6 4,2 2,6 1,4
Uukuniemi 4,7 3,7 2,3 1,3
Valkeala 5,6 4,2 2,6 1,4
Veckelax 5,6 4,2 2,6 1,4
Villmanstrand 5,6 4,2 2,6 1,4
Virolahti 5,6 4,2 2,6 1,4
Ylämaa 5,6 4,2 2,6 1,4
S:t Michels län
Anttola 5,6 4,2 2,7 1,4
Enonkoski 5,3 4,1 2,6 1,4
Hartola 5,6 4,0 2,6 1,4
Haukivuori 5,5 4,1 2,6 1,4
Heinola 5,6 4,0 2,6 1,4
Heinola lk 5,6 4,0 2,6 1,4
Heinävesi 5,1 3,9 2,5 1,4
Hirvensalmi 5,2 3,9 2,5 1,3
Jorois 5,5 4,1 2,6 1,4
Juva 5,4 4,1 2,7 1,4
Jäppilä 5,4 4,0 2,6 1,4
Kangaslampi 5,3 4,1 2,6 1,4
Kangasniemi 5,5 4,1 2,6 1,4
Kerimäki 5,3 4,1 2,6 1,4
Mäntyharju 5,6 4,2 2,7 1,4
Nyslott 5,5 4,2 2,6 1,4
Pertunmaa 5,6 4,2 2,7 1,4
Pieksämäki 5,4 4,0 2,6 1,4
Pieksämäki lk 5,4 4,0 2,6 1,4
Punkaharju 5,5 4,2 2,6 1,4
Puumala 5,6 4,2 2,7 1,4
Rantasalmi 5,5 4,2 2,6 1,4
Ristiina 5,6 4,2 2,7 1,4
S:t Michel 5,6 4,2 2,7 1,4
S:t Michels lk 5,6 4,2 2,7 1,4
Savonranta 5,2 4,0 2,5 1,4
Sulkava 5,5 4,2 2,6 1,4
Sysmä 5,6 4,0 2,6 1,4
Virtasalmi 5,5 4,1 2,6 1,4
Kuopio län
Idensalmi 4,7 3,2 2,2 1,0
Juankoski 4,4 3,1 2,1 1,1
Kaavi 4,3 3,0 2,1 1,1
Karttula 5,4 3,8 2,3 1,2
Keitele 4,9 3,3 2,8 1,4
Kiuruvesi 4,2 2,9 2,2 1,3
Kuopio 5,4 3,8 2,3 1,2
Lapinlahti 4,7 3,2 2,5 1,2
Leppävirta 5,4 4,0 2,5 1,3
Maaninka 5,3 3,6 2,2 1,1
Nilsiä 4,4 3,1 2,1 1,1
Pielavesi 4,9 3,3 2,2 1,0
Rautalampi 5,4 3,8 2,3 1,2
Rautavaara 4,2 2,9 1,8 1,0
Siilinjärvi 5,3 3,6 2,2 1,1
Sonkajärvi 4,2 2,9 1,8 1,0
Suonenjoki 5,4 3,8 2,3 1,2
Tervo 5,3 3,6 2,2 1,1
Tuusniemi 4,6 3,4 2,1 1,1
Varkaus 5,4 4,0 2,5 1,3
Varpaisjärvi 4,7 3,2 2,2 1,0
Vehmersalmi 5,4 3,8 2,3 1,2
Vesanto 4,9 3,3 2,2 1,0
Vieremä 4,2 2,9 1,8 1,0
Norra Karelens län
Eno 4,3 2,9 1,8 1,0
Ilomants 4,0 2,7 1,6 0,9
Joensuu 4,6 3,4 2,0 1,1
Juuka 4,1 2,8 1,7 0,9
Kesälahti 4,7 3,7 2,3 1,3
Kiihtelysvaara 4,0 2,9 1,7 1,0
Kitee 5,0 3,8 2,2 1,2
Kontiolahti 4,4 3,2 1,9 1,1
Lieksa 4,0 2,7 1,6 0,9
Liperi 4,7 3,5 2,1 1,2
Nurmes 3,7 2,6 1,5 0,8
Outokumpu 4,6 3,4 2,0 1,1
Polvijärvi 4,4 3,2 1,9 1,1
Pyhäselkä 4,6 3,4 2,0 1,1
Rääkkylä 5,0 3,8 2,2 1,2
Tohmajärvi 4,7 3,5 2,1 1,2
Tuupovaara 4,1 2,8 1,7 0,9
Valtimo 3,7 2,6 1,5 0,8
Värtsilä 4,7 3,5 2,1 1,2
Vasa län
Alahärmä 4,8 3,2 2,1 0,9
Alajärvi 5,0 3,3 2,2 1,0
Alavus 5,0 3,5 2,4 1,1
Bötom 4,9 3,2 3,2 1,7
Etseri 5,0 3,5 2,2 1,0
Evijärvi 4,8 3,2 3,0 1,5
Halsua 4,0 2,8 2,5 1,6
Himanka 4,2 3,0 1,8 0,9
Ilmajoki 5,0 3,4 2,2 1,0
Jakobstad 4,6 3,3 2,0 0,9
Jalasjärvi 5,2 3,6 3,4 1,8
Jurva 4,8 3,3 2,7 1,4
Kannus 4,2 3,1 1,9 0,9
Karleby 4,6 3,3 2,0 0,9
Kaskö 4,8 3,5 2,2 1,0
Kauhajoki 5,0 3,5 2,9 1,4
Kauhava 5,0 3,3 3,3 1,7
Kaustby 4,3 2,9 2,3 1,2
Kelviå 4,3 2,9 2,5 1,6
Korsholm 4,6 3,4 2,8 1,5
Korsnäs 4,6 3,4 2,1 0,9
Kortesjärvi 4,8 3,2 3,0 1,5
Kristinestad 4,8 3,5 2,2 1,0
Kronoby 4,8 3,3 2,9 1,5
Kuortane 5,0 3,3 2,2 1,0
Kurikka 5,2 3,6 2,6 1,5
Laihela 4,8 3,3 2,7 1,4
Lappajärvi 4,8 3,2 3,0 1,5
Lappo 5,0 3,3 2,6 1,5
Larsmo 4,6 3,3 2,0 0,9
Lehtimäki 4,8 3,4 2,2 1,0
Lestijärvi 4,0 2,8 1,9 1,0
Lillkyro 4,8 3,2 2,1 0,9
Lochteå 4,2 3,0 1,8 0,9
Malax 4,6 3,4 2,1 0,9
Maxmo 4,6 3,4 2,8 1,5
Nurmo 5,2 3,6 2,3 1,1
Nykarleby 4,8 3,3 2,3 1,1
Närpes 4,8 3,5 3,0 1,7
Oravais 4,7 3,4 2,0 0,9
Pedersöre 4,6 3,3 2,2 1,0
Perho 4,0 2,8 2,2 1,4
Peräseinäjoki 5,2 3,6 2,5 1,2
Seinäjoki 5,2 3,6 2,3 1,1
Soini 4,8 3,4 2,2 1,0
Storkyro 4,8 3,2 2,1 0,9
Stora 4.9 3,2 3,2 1,7
Toholampi 4,2 3,1 2,5 1,6
Töysä 5,0 3,5 2,2 1,0
Ullava 4,3 2,9 2,5 1,6
Vasa 4,6 34 2,8 1,5
Vetil 4.0 2.8 2,5 1,6
Vimpeli 4,8 3,2 3,0 1,5
Vörå 4,7 3.4 2,8 1,5
Ylihärmä 4,8 32 2,1 0,9
Ylistaro 4,8 3,2 2,1 0,9
Östermark 4,9 3,2 2,2 1,0
Mellersta Finlands län
Hankasalmi 5,5 3,8 2,4 1,2
Joutsa 5,6 4,2 2,7 1,4
Jyväskylä 5,7 3,9 2,5 1,3
Jyväskylä lk 5,7 3,9 2,5 1,3
Jämsä 5,8 4,1 2,5 1,4
Jämsänkoski 5,7 3,9 2,5 1,3
Kannonkoski 4,4 2,8 1,9 1,0
Karstula 4,8 3,2 2,5 1,7
Keuruu 4,9 3,3 2,2 1,2
Kinnula 4,4 2,9 2,1 1,3
Kivijärvi 4,7 3,1 2,0 1,1
Konginkangas 5,1 3,4 2,3 1,2
Konnevesi 4,9 3,3 2,2 1,1
Korpilahti 5,8 4,1 2,5 1,4
Kuhrnoinen 5,6 4,0 2,6 1,4
Kyyjärvi 4,7 3,1 2,5 1,7
Laukaa 5,7 3,9 2,5 1,3
Leivonmäki 5,8 4,1 2,5 1,4
Luhanka 5,8 4,1 2,5 1,4
Multia 5,1 3,4 2,3 1,2
Muurame 5,8 4,1 2,5 1,4
Petäjävesi 5,7 3,9 2,5 1,3
Pihtipudas 4,4 2,9 2,2 1,4
Pylkönmäki 4,8 3,2 2,4 1,5
Saarijärvi 5,1 3,4 2,3 1,2
Sumiainen 4,9 3,3 2,2 1,2
Suolahti 5,5 3.7 2,5 1,3
Säynätsalo 5,8 4,1 2,5 1,4
Toivakka 5,8 4,1 2,5 1,4
Uurainen 5,5 3,7 2,5 1,3
Viitasaari 4,9 3,2 2,1 1,1
Äänekoski 5,5 3,7 2,5 1,3
Uleåborgs län
Alavieska 4,2 3,0 2,5 1,6
Brahestad 3,4 2,8 1,7 0,8
Haapajärvi 3,9 2,8 2,5 1,4
Haapavesi 3,3 2,4 2,2 1,3
Haukipudas 3,0 2,3 1,7 0,7
Hyrynsalmi 2,5 1,8 1,2 0,5
Ii 3,0 2,1 2,1 1,3
Kajana 2,9 2,2 1,3 0,6
Kalajoki 4,2 3,0 2,5 1,6
Karlö 3,2 2,3 1,6 0,7
Kernpele 3,4 2,8 2,4 1,4
Kestilä 3,3 2,4 2,2 1,3
Kiiminki 3,0 2,3 1,7 0,7
Kuhmo 2,6 1,8 1,3 0,5
Kuivanierni 2,7 2,0 1,8 1,1
Kuusamo 1,5 1,3 0,9 0,6
Kärsämäki 3,9 2,8 2,5 1,5
Limingo 3,4 2,8 2,0 1,1
Lumijoki 3,4 2,8 2,4 1,4
Merijärvi 3,5 2,8 2,3 1,4
Muhos 3,2 2,5 2,2 1,4
Nivala 3,9 2,8 2,5 1,6
Oulainen 3,5 2,8 2.4 1,4
Oulunsalo 3,4 2,8 2,4 1,4
Paltamo 2,9 2,2 1,3 0,6
Pattijoki 3,4 2,8 1,7 0,8
Piippola 3,3 2,4 2,2 1,3
Pudasjärvi 2,1 1,6 1,2 0,5
Pulkkila 3,3 2,4 2,2 1,3
Puolanka 2,5 1,8 1,2 0,5
Pyhäjoki 3,5 2,8 2,3 1,4
Pyhäjärvi 3,9 2,8 2,5 1,6
Pyhäntä 3,3 2,4 1,8 1,0
Rantsila 3,5 2,8 2,4 1,4
Reisjärvi 3,9 2,8 1,8 0,9
Ristijärvi 2,6 2,0 1,3 0,5
Ruukki 3,5 2,8 2,4 1,4
Sievi 4,2 3,1 2,4 1,6
Siikajoki 3,4 2,8 2,4 1,4
Sotkamo 2,9 2,2 1,3 0,6
Suomussalmi 2,3 1,7 1,1 0,5
Taivalkoski 1,8 1,4 1,1 0,5
Temmes 3,4 2,8 2,0 1,1
Tyrnävä 3,4 2,8 1,7 0,8
Uleåborg 3,2 2,5 1,6 0,8
Utajärvi 2,6 2,1 1,9 1,1
Vaala 3,1 2,4 1,6 1,1
Vihanti 3,5 2,8 2,4 1,4
Vuolijoki 3,1 2,4 1,3 0,6
Yli-Ii 3,0 2,1 2,1 1,3
Ylikiiminki 3,0 2,3 2,2 1,3
Ylivieska 3,9 2,8 2,5 1,6
Lapplands län
Enare - 0,8 0,6 0,3
Enontekis - 0,8 0,6 0,3
Kemi 2,2 1,9 1,6 1,2
Kemijärvi 1,4 1,3 0,8 0,6
Kerninmaa 2,2 1,9 1,6 1,2
Kittilä - 1,0 0,8 0,6
Kolari - 1,2 0,9 0,6
Muonio - 1,0 0,8 0,5
Pelkosenniemi - 1,2 0,9 0,5
Pello 1,8 1,5 1,0 0,7
Posio 1,5 1,3 0,9 0,6
Ranua 1,9 1,5 1,0 0,7
Rovaniemi 1,8 1,5 1,0 0,7
Rovaniemi lk 1,8 1,5 1,0 0,7
Salla - 1,1 0,8 0,5
Savukoski - 1,1 0,8 0,5
Simo 2,2 1,9 1,2 0,8
Sodankylä - 1,1 0,8 0,6
Tervola 2,2 1,9 1,6 1,2
Torneå 2,2 1,9 1,6 1,2
Utsjoki - 0,8 0,6 0,3
Övertorneå 1,9 1,5 1,0 0,7
Landskapet Åland
Brandö 3,6 2,7 1,7 1,0
Eckerö 3,9 2,9 1,8 1,0
Finström 3,9 2,9 1,8 1,0
Föglö 3,6 2,7 1,7 1,0
Geta 3,9 2,9 1,8 1,0
Hammarland 3,9 2,9 1,8 1,0
Jomala 3,9 2,9 1,8 1,0
Kumlinge 3,6 2,7 1,7 1,0
Kökar 3,6 2,7 1,7 1,0
Lemland 3,9 2,9 1,8 1,0
Lumparland 3,9 2,9 1,8 1,0
Mariehamn 3,9 2,9 1,8 1,0
Saltvik 3,9 2,9 1,8 1,0
Sottunga 3,6 2,7 1,7 1,0
Sund 3,9 2,9 1,8 1,0
Vårdö 3,6 2,7 1,7 1,0
14 §

En skattekubikmeter anses innefatta följande mängder virke av olika slag samt spillvirke:

Tall- Gran- Löv- Tall- Gran- Löv- Spillvirke
Län och kommun timmer massaved
%
Nylands län
Artsjö 15 34 3 13 25 5 5
Askola 13 30 4 11 27 9 6
Borgnäs 13 30 4 11 27 9 6
Borgå 15 24 4 15 26 9 7
Borgå lk 15 24 4 15 26 9 7
Ekenäs 20 18 3 22 21 8 8
Esbo 18 24 4 16 20 11 7
Grankulla 18 24 4 16 20 11 7
Hangö 15 6 2 38 16 15 8
Helsingfors 15 25 4 16 22 11 7
Hyvinge 13 32 4 12 26 8 5
Högfors 16 31 3 13 24 8 5
Ingå 18 23 3 17 23 8 8
Karis 18 23 3 17 23 8 8
Karislojo 17 29 3 16 23 6 6
Kervo 13 32 4 12 26 8 5
Kyrkslätt 18 23 3 17 23 8 8
Lappträsk 15 29 3 12 27 8 6
Liljendal 15 29 3 12 27 8 6
Lojo 17 29 3 16 23 6 6
Lojo kommun 17 29 3 16 23 6 6
Lovisa 15 24 4 15 26 9 7
Mäntsälä 13 32 4 12 26 8 5
Mörskom 13 34 4 10 27 7 5
Nummi-Pusula 16 31 3 13 24 8 5
Nurmijärvi 13 32 4 12 26 8 5
Orimattila 13 34 4 10 27 7 5
Pernå 15 24 4 15 26 9 7
Pojo 20 18 3 22 21 8 8
Pukkila 13 32 4 12 26 8 5
Sammatti 17 29 3 16 23 6 6
Sibbo 14 26 4 15 25 9 7
Sjundeå 18 23 3 17 23 8 8
Strömfors 16 23 2 18 25 8 8
Tenala 20 18 3 22 21 8 8
Träskända 13 32 4 12 26 8 5
Tusby 13 32 4 12 26 8 5
Vanda 15 25 4 16 22 11 7
Vichtis 16 31 3 13 24 8 5
Åbo och Björne borgs län
Alastaro 18 28 2 15 25 6 6
Aura 26 18 1 23 20 6 6
Bjärnå 23 16 2 24 21 7 7
Björneborg 15 23 2 19 23 10 8
Dragsfjärd 21 10 1 30 19 11 8
Eura 21 23 1 24 18 7 6
Euraåminne 18 19 1 23 23 8 8
Finby 20 16 2 24 21 10 7
Gustavs 27 10 1 33 12 10 7
Halikko 23 16 2 24 21 7 7
Harjavalta 19 27 1 17 23 7 6
Honkajoki 23 12 2 32 12 11 8
Houtskär 27 10 1 33 12 10 7
Huittinen 18 28 2 15 24 7 6
Ikalis 17 30 2 16 21 8 6
Iniö 27 10 1 33 12 10 7
Jämijärvi 21 18 2 23 17 11 8
Kalanti 29 13 1 32 13 6 6
Kankaanpää 21 18 2 23 17 11 8
Karinainen 21 24 2 19 22 6 6
Karvia 21 13 2 33 13 10 8
Kihniö 21 13 2 33 13 10 8
Kiikala 21 24 2 19 22 6 6
Kiikoinen 17 28 1 15 24 8 7
Kimito 21 13 2 27 19 11 7
Kisko 21 24 2 19 22 6 6
Kiukainen 20 24 1 22 21 6 6
Kjulo 20 24 1 22 21 6 6
Kodisjoki 22 18 1 26 19 7 7
Korpo 27 10 1 33 12 10 7
Koski 21 24 2 19 22 6 6
Kullaa 17 26 2 17 22 9 7
Kumo 19 27 1 17 23 7 6
Kuusjoki 21 24 2 19 22 6 6
Laitila 22 20 1 25 20 6 6
Lappi 22 18 1 26 19 7 7
Lavia 17 28 1 15 24 8 7
Lemu 29 14 1 28 16 6 6
Loimaa 18 28 2 15 25 6 6
Loimaa kommun 18 28 2 15 25 6 6
Lundo 26 18 1 23 20 6 6
Luvia 15 23 2 19 23 10 8
Marttila 21 24 2 19 22 6 6
Masku 29 14 1 28 16 6 6
Mellilä 21 24 2 19 22 6 6
Merimasku 30 11 1 34 12 6 6
Mietoinen 29 14 1 28 16 6 6
Mouhijärvi 14 35 2 11 24 8 6
Muurla 21 24 2 19 22 6 6
Mynämäki 26 18 1 23 20 6 6
Nagu 27 10 1 33 12 10 7
Nakkila 17 26 2 17 22 9 7
Norrmark 20 21 2 19 20 11 7
Nousis 26 18 1 23 20 6 6
Nystad 27 12 1 32 14 7 7
Nådendal 30 11 1 34 12 6 6
Oripää 21 24 2 19 22 6 6
Pargas 27 10 1 33 12 10 7
Parkano 19 16 2 28 17 10 8
Pemar 23 16 2 24 21 7 7
Pertteli 21 24 2 19 22 6 6
Pikis 30 14 1 27 17 5 6
Punkalaidun 16 29 2 14 26 7 6
Pyhäranta 22 15 1 29 18 8 7
Påmark 20 21 2 19 20 11 7
Pöytyä 21 24 2 19 22 6 6
Raumo 20 15 1 28 20 8 8
Raumo lk 20 15 1 28 20 8 8
Reso 29 14 1 28 16 6 6
Rimito 30 11 1 34 12 6 6
Rusko 26 18 1 23 20 6 6
Sagu 23 16 2 24 21 7 7
Salo 23 16 2 24 21 7 7
S:t Karins 30 14 1 27 17 5 6
Sastmola 14 21 2 18 22 14 9
Siikainen 21 18 2 23 17 11 8
Somero 14 29 2 13 29 7 6
Suodenniemi 17 28 1 15 24 8 7
Suomusjärvi 21 24 2 19 22 6 6
Säkylä 21 23 1 24 18 7 6
Tarvasjoki 21 24 2 19 22 6 6
Tavastkyro 14 35 2 11 24 8 6
Tövsala 30 11 1 34 12 6 6
Ulvsby 17 26 2 17 22 9 7
Vahto 26 18 1 23 20 6 6
Vammala 16 29 2 14 26 7 6
Vampula 18 28 2 15 24 7 6
Vehmaa 29 13 1 32 13 6 6
Velkua 27 10 1 33 12 10 7
Viljakkala 14 35 2 11 24 8 6
Villnäs 30 11 1 34 12 6 6
Västanfjärd 21 10 1 30 19 11 8
Yläne 21 24 2 19 22 6 6
Åbo 30 14 1 27 17 5 6
Äetsä 19 27 1 17 23 7 6
Tavastehus län
Asikkala 20 28 6 13 20 8 5
Birkala 14 33 3 10 26 8 6
Forssa 14 31 3 12 25 9 6
Hattula 16 31 3 12 24 8 6
Hauho 16 31 3 12 24 8 6
Hausjärvi 13 34 3 11 25 8 6
Hollola 11 41 3 9 26 5 5
Humppila 14 29 2 13 29 7 6
Janakkala 13 34 3 11 25 8 6
Jockis 14 29 2 13 29 7 6
Juupajoki 17 32 3 12 22 8 6
Kalvola 14 31 3 12 25 9 6
Kangasala 19 29 3 11 24 8 6
Koski 11 41 3 9 26 5 5
Kuhmalahti 20 28 3 11 24 8 6
Kuorevesi 17 32 3 12 22 8 6
Kuru 18 28 2 17 20 8 7
Kylmäkoski 15 31 2 11 26 9 6
Kärkölä 11 41 3 9 26 5 5
Lahtis 11 41 3 9 26 5 5
Lammi 13 37 3 11 25 6 5
Lempäälä 15 31 2 11 26 9 6
Loppi 17 29 3 14 23 8 6
Luopioinen 19 29 3 11 24 8 6
Längelmäki 19 31 3 11 22 8 6
Mänttä 17 32 3 12 22 8 6
Nastola 19 30 4 13 21 8 5
Nokia 14 33 3 10 26 8 6
Orivesi 19 29 3 11 24 8 6
Padasjoki 20 28 6 13 20 8 5
Pälkäne 19 29 3 11 24 8 6
Renko 17 29 3 14 23 8 6
Riihimäki 13 34 3 11 25 8 6
Ruovesi 17 32 3 12 22 8 6
Sahalahti 20 28 3 11 24 8 6
Tammela 17 29 3 14 23 8 6
Tammerfors 14 33 3 10 26 8 6
Tavastehus 16 31 3 12 24 8 6
Toijala 16 30 3 11 24 10 6
Tuulos 16 31 3 12 24 8 6
Urjala 15 31 2 11 26 9 6
Valkeakoski 16 30 3 11 24 10 6
Vesilahti 15 31 2 11 26 9 6
Viiala 15 31 2 11 26 9 6
Vilppula 17 32 3 12 22 8 6
Virdois 22 21 1 24 17 7 8
Ylöjärvi 14 33 3 10 26 8 6
Ypäjä 14 29 2 13 29 7 6
Kymmene län
Anjalankoski 21 23 3 19 21 7 6
Elimäki 15 34 3 13 25 5 5
Fredrikshamn 18 24 2 19 24 6 7
Iitti 19 30 4 13 21 8 5
Imatra 23 18 5 22 15 11 6
Jaala 25 17 9 17 14 12 6
Joutseno 23 18 5 22 15 11 6
Kotka 18 24 2 19 24 6 7
Kouvola 23 23 3 18 19 8 6
Kuusankoski 23 27 3 17 18 7 5
Lemi 30 13 3 27 12 9 6
Luumäki 23 23 3 18 19 8 6
Miehikkälä 18 29 2 15 25 5 6
Parikkala 36 9 6 24 8 11 6
Pyttis 14 23 3 19 25 8 8
Rautjärvi 28 16 5 20 13 12 6
Ruokolahti 28 16 5 20 13 12 6
Saari 36 9 6 24 8 11 6
Savitaipale 30 13 3 27 12 9 6
Suomenniemi 31 11 4 27 10 11 6
Taipalsaari 30 13 3 27 12 9 6
Uukuniemi 33 10 6 23 9 13 6
Valkeala 23 23 3 18 19 8 6
Veckelax 18 24 2 19 24 6 7
Villmanstrand 21 26 2 17 23 5 6
Virolahti 18 24 2 19 24 6 7
Ylämaa 21 26 2 17 23 5 6
S:t Michels län
Anttola 32 10 6 25 10 12 5
Enonkoski 27 19 6 18 15 10 5
Hartola 21 18 10 14 16 15 6
Haukivuori 22 22 6 16 18 11 5
Heinola 25 17 9 17 14 12 6
Heinola lk 25 17 9 17 14 12 6
Heinävesi 21 26 5 16 18 9 5
Hirvensalmi 24 15 9 18 13 15 6
Jorois 16 32 4 11 23 9 5
Juva 21 23 5 18 18 10 5
Jäppilä 18 30 4 13 20 9 6
Kangaslampi 21 26 5 16 18 9 5
Kangasniemi 22 23 6 14 19 11 5
Kerimäki 27 19 6 18 15 10 5
Mäntyharju 27 13 8 20 11 15 6
Nyslott 36 12 5 24 9 9 5
Pertunmaa 23 15 10 15 14 17 6
Pieksämäki 21 25 5 15 19 9 6
Pieksämäki lk 21 25 5 15 19 9 6
Punkaharju 36 12 5 24 9 9 5
Puumala 34 7 6 29 7 12 5
Rantasalmi 21 26 5 16 18 9 5
Ristiina 32 10 6 25 10 12 5
S:t Michel 24 22 5 16 16 11 6
S:t Michels lk 24 22 5 16 16 11 6
Savonranta 23 23 6 16 17 10 5
Sulkava 32 13 6 23 11 10 5
Sysmä 21 18 10 14 16 15 6
Virtasalmi 18 29 4 14 21 9 5
Kuopio län
Idensalmi 8 33 2 11 29 10 7
Juankoski 12 31 3 14 24 10 6
Kaavi 16 21 4 18 24 11 6
Karttula 17 30 4 12 22 9 6
Keitele 16 24 4 17 23 9 7
Kiuruvesi 9 20 2 20 24 15 10
Kuopio 17 31 4 11 21 10 6
Lapinlahti 8 33 2 11 29 10 7
Leppävirta 17 30 4 12 21 10 6
Maaninka 11 34 3 10 26 10 6
Nilsiä 12 31 3 14 24 10 6
Pielavesi 11 29 2 13 28 10 7
Rautalampi 22 22 6 15 18 11 6
Rautavaara 18 19 2 22 24 7 8
Siilinjärvi 14 34 4 10 22 10 6
Sonkajärvi 15 23 2 19 22 11 8
Suonenjoki 19 26 4 15 21 9 6
Tervo 16 28 4 13 23 10 6
Tuusniemi 18 26 5 13 21 11 6
Varkaus 17 30 4 12 21 10 6
Varpaisjärvi 10 31 2 13 28 9 7
Vehmersalmi 17 31 4 11 21 10 6
Vesanto 16 24 4 17 23 9 7
Vieremä 9 17 2 23 22 16 11
Norra Karelens län
Eno 20 18 6 18 18 13 7
Ilomants 25 13 3 27 15 9 8
Joensuu 22 18 6 19 17 12 6
Juuka 18 19 2 23 21 9 8
Kesälahti 30 12 6 22 11 13 6
Kiihtelysvaara 22 18 6 19 17 12 6
Kitee 20 17 5 20 17 15 6
Kontiolahti 23 17 5 21 15 13 6
Lieksa 25 13 3 27 15 9 8
Liperi 24 16 4 22 14 14 6
Nurmes 20 19 2 21 21 10 7
Outokumpu 21 18 4 21 17 13 6
Polvijärvi 20 15 4 17 13 7
Pyhäselkä 22 18 6 19 17 12
Rääkkviä 20 17 5 20 17 15 6
Tohmajarvi 19 23 5 16 19 12 6
Tuupovaara 17 25 6 13 22 11 6
Valtimo 20 19 3 21 21 10 7
Värtsilä 19 23 5 16 19 12 6
Vasa län
Alahänna 17 14 1 27 20 12 9
Alajarvi 24 11 1 35 12 8 9
Alavus 26 11 1 34 12 7 9
Bötom 16 18 1 23 22 11 9
Etseri 26 13 1 32 13 6 9
Evijärvi 17 13 1 31 20 9 9
Halsua 20 7 1 38 8 14 12
Himanka 17 8 1 30 17 14 13
Ilmajoki 18 16 1 27 18 11 9
Jakobstad 12 15 1 23 24 16 9
Jalasjärvi 18 16 1 27 18 11 9
Jurva 15 22 1 18 23 13 8
Kannus 18 8 1 34 11 15 13
Karleby 12 15 1 23 24 16 9
Kaskö 12 19 1 19 28 13 8
Kauhajoki 20 15 1 30 17 8 9
Kauhava 19 14 1 29 18 10 9
Kaustby 20 9 1 34 10 14 12
Kelviå 19 9 1 34 11 14 12
Korsholm 8 22 1 11 30 19 8
Korsnäs 11 20 1 16 28 15 8
Kortesjärvi 17 13 1 31 20 9 9
Kristinestad 12 19 1 19 28 13 8
Kronoby 15 13 1 27 21 14 9
Kuortane 24 11 1 35 12 8 9
Kurikka 18 16 1 27 18 11 9
Laihela 15 22 1 18 23 13 8
Lappajärvi 18 11 1 34 16 11 9
Lappo 18 16 1 27 20 9 9
Larsmo 12 15 1 23 24 16 9
Lehtimäki 24 11 1 35 12 8 9
Lestijärvi 20 7 1 38 8 14 12
Lillkyro 13 22 1 16 24 15 9
Lochteå 17 8 1 30 17 14 13
Malax 11 20 2 16 28 15 8
Maxmo 8 22 2 11 30 19 8
Nurmo 18 16 1 27 18 11 9
Nykarleby 15 13 1 27 21 14 9
Närpes 12 19 1 19 28 13 8
Oravais 11 17 2 16 27 18 9
Pedersöre 15 13 1 27 21 14 9
Perho 20 7 1 39 9 12 12
Peräseinäjoki 24 10 1 35 12 9 9
Seinäjoki 18 16 1 27 18 11 9
Soini 24 11 1 35 12 8 9
Storkvro 13 22 1 16 24 15 9
Stora 16 18 1 23 22 11 9
Toholampi 18 8 1 34 11 15 13
Töysä 26 13 1 32 13 6 9
Ullava 20 9 1 34 10 14 12
Vasa 8 22 2 11 30 19 8
Vetil 17 8 1 36 13 13 12
Vimpeli 18 11 1 34 16 11 9
Vörå 11 17 2 16 27 18 9
Ylihärmä 17 14 1 27 20 12 9
Ylistaro 13 22 1 16 24 15 9
Östermark 16 15 1 23 22 11 9
Mellersta Finlands län
Hankasalmi 20 26 5 13 21 10 5
Joutsa 22 18 9 15 15 15 6
Jyväskylä 17 31 4 12 22 9 5
Jyväskylä lk 17 31 4 12 22 9 5
Jämsä 20 30 4 11 20 10 5
Jämsänkoski 17 34 3 11 22 8 5
Kannonkoski 22 20 2 20 19 9 8
Karstula 22 15 2 26 15 11 9
Keuruu 18 26 2 18 21 8 7
Kinnula 19 15 2 29 17 9 9
Kivijärvi 19 19 2 23 17 11 9
Konginkangas 17 25 3 15 24 9 7
Konnevesi 18 25 5 12 23 10 7
Korpilahti 21 26 6 12 19 11 5
Kuhmoinen 20 28 6 13 20 8 5
Kyyjärvi 21 13 2 31 13 11 9
Laukaa 20 26 5 13 21 10 5
Leivonmäki 21 26 6 12 19 11 5
Luhanka 21 26 6 12 19 11 5
Multia 20 20 1 23 21 8 7
Muurame 20 30 4 11 20 10 5
Petäjävesi 14 31 3 15 23 8 6
Pihtipudas 18 16 2 27 19 9 9
Pylkönmäki 23 14 1 28 16 10 8
Saarijärvi 20 19 2 21 21 9 8
Sumiainen 18 25 5 12 23 10 7
Suolahti 19 24 4 14 23 9 7
Säynätsalo 20 30 4 11 20 10 5
Toivakka 21 26 6 12 19 11 5
Uurainen 14 31 3 15 23 8 6
Viitasaari 19 23 3 17 21 9 8
Äänekoski 19 24 4 14 23 9 7
Uleåborgs län
Alavieska 13 10 1 29 15 18 14
Brahestad 15 5 - 36 11 17 16
Haapajärvi 14 11 1 28 14 18 14
Haapavesi 12 8 - 28 17 21 14
Haukipudas 16 5 - 31 19 15 14
Hyrynsalmi 24 14 - 23 19 11 9
Ii 16 5 - 31 19 15 14
Kajana 20 17 - 24 17 13 9
Kalajoki 13 10 1 29 15 18 14
Karlö 25 2 - 46 4 12 11
Kempele 17 4 - 35 10 18 16
Kestilä 15 3 - 44 6 16 16
Kiiminki 16 5 - 31 19 15 14
Kuhmo 30 10 - 27 16 9 8
Kuivaniemi 16 4 - 36 15 15 14
Kuusamo 22 12 - 29 18 11 8
Kärsämäki 14 11 1 28 14 18 14
Limingo 14 4 - 41 7 18 16
Lumijoki 15 5 - 36 11 17 16
Merijärvi 12 8 - 28 17 21 14
Muhos 16 4 - 41 7 16 16
Nivala 15 12 1 29 14 16 13
Oulainen 12 8 - 28 17 21 14
Oulunsalo 17 4 - 35 10 18 16
Paltamo 18 14 - 27 17 15 9
Pattijoki 15 5 - 36 11 17 16
Piippola 15 3 - 44 6 16 16
Pudasjärvi 17 6 - 38 16 11 12
Pulkkila 15 3 - 44 6 16 16
Puolanka 20 13 - 29 18 11 9
Pyhäjoki 12 8 - 28 17 21 14
Pyhäjärvi 14 11 1 28 14 18 14
Pyhäntä 15 3 - 44 6 16 16
Rantsila 14 4 - 41 7 18 16
Reisjärvi 15 12 1 29 14 16 13
Ristijärvi 22 16 - 23 19 11 9
Ruukki 14 6 - 33 13 19 15
Sievi 15 12 1 29 14 16 13
Siikajoki 15 5 - 36 11 17 16
Sotkamo 17 19 - 23 20 12 9
Suomussalmi 29 11 - 24 18 10 8
Taivalkoski 17 12 - 23 25 11 12
Temmes 14 4 - 41 7 18 16
Tyrnävä 16 4 - 41 7 16 16
Uleåborg 17 4 - 35 10 18 16
Utajärvi 17 3 - 46 7 12 15
Vaala 22 2 - 45 4 14 13
Vihanti 14 6 - 33 13 19 15
Vuolijoki 20 4 - 41 8 16 11
Yli-Ii 15 4 - 37 16 14 14
Ylikiiminki 15 4 - 37 16 14 14
Ylivieska 15 12 1 29 14 16 13
Lapplands län
Enare 17 - - 57 1 10 15
Enontekis 17 - - 57 1 10 15
Kemi 7 15 - 13 29 23 13
Kemijärvi 20 4 - 46 9 12 9
Keminmaa 7 15 - 13 29 23 13
Kittilä 16 7 - 34 18 14 11
Kolari 21 4 - 38 11 14 12
Muonio 20 4 - 42 11 11 12
Pelkosenniemi 15 9 - 28 19 18 11
Pello 19 6 - 29 18 17 11
Posio 20 12 - 31 17 12 8
Ranua 14 5 - 39 16 13 13
Rovaniemi 22 4 - 35 13 15 11
Rovaniemi lk 22 4 - 35 13 15 11
Salla 14 15 - 25 23 13 10
Savukoski 20 10 - 31 18 11 10
Simo 13 8 - 25 22 18 14
Sodankylä 21 6 - 37 13 12 11
Tervola 13 8 - 25 22 18 14
Torneå 7 15 - 13 29 23 13
Utsjoki 17 - - 57 1 10 15
Övertorneå 19 6 - 29 18 17 11
Landskapet Åland
Brändö 15 - - 25 10 40 10
Eckerö 25 13 - 32 16 8 6
Finström 25 13 - 32 16 8 6
Föglö 22 5 - 33 17 15 8
Geta 25 13 - 32 16 8 6
Hammarland 25 13 - 32 16 8 6
Jomala 25 13 - 32 16 8 6
Kumlinge 25 - - 45 - 20 10
Kökar - - - - 10 30 60
Lemland 25 13 - 32 16 8 6
Lumparland 25 13 - 32 16 8 6
Mariehamn 25 13 - 32 16 8 6
Saltvik 25 13 - 32 16 8 6
Sottunga 20 2 - 38 10 20 10
Sund 25 13 - 32 16 8 6
Vårdö 22 5 - 33 17 15 8
15 §

De genomsnittliga proportionella avdrag som skall tillämpas när penningvärdet av en skattekubikmeter beräknas är i de kommuner som hör till verksamhetsområdena för de skogsnämnder som nämns i statsrådets beslut av den 29 april 1987 om centralskogsnämnder och skogsnämnder (439/87) samt i landskapet Åland följande:

Skogsnämndens verksamhetsområde %
Åland 5
Helsingfors 5
Sydvästra Finland 4
Satakunta 7
Nyland-Tavastland 6
Pirkka-Tavastland 8
Östra Tavastland 6
Södra Savolax 5
Södra Karelen 5
Östra Savolax 7
Norra Karelen 9
Norra Savolax 8
Mellersta Finland 8
Södra Österbotten 8
Österbotten 6
Mellersta Österbotten 11
Kainuu 15
Norra Österbotten 14
Nordöstra Finland 13
Lappland 14
Definitioner
16 §

Med stamved som nämns i 11 § 1 mom. 2 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk avses stammar som är försäljningsdugligt gagnvirke eller som enligt uppskattning kan utvecklas till sådant.

17 §

Med största uthålliga avverkningsmöjlighet avses den största virkesmängd som i genomsnitt kan avverkas i kommunen eller kommungruppen per år i 10 års tid enligt de skogsvårdsanvisningar som allmänt tillämpas inom skogshushållningen och utan att minska det växande trädbeståndet med mer än 5 procent under perioden. Som en faktor som minskar avverkningsmöjligheten beaktas också den naturliga avgången hos stamveden.

18 §

När de rotpriser som härletts ur leveranspriserna och som avses i 11 § 1 mom. 4 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk beräknas, uppskattas leveransutgifterna i pengar till det belopp som vid leverans- och kontantförsäljning i genomsnittliga stämplingsposter skulle betalas till en utomstående för upparbetning och transport av virket.

19 §

Som husbehovsvirke enligt 11 § 1 mom. 4 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk anses virke som en skattskyldig för privat bruk har tagit ur skogen på brukningsenheten eller virke som har använts i lantbruket. Som husbehovsvirke anses inte sådan råvara till träförädlingsprodukter som har tagits ur skogen på en brukningsenhet och som på brukningsenheten har upparbetats för försäljning.

20 §

Till de utgifter för virkesproduktion som avses i 11 § 1 mom. 5 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk hänförs bland annat följande av skogsägaren betalda utgifter och följande avskrivningar på anläggningstillgångar, vilka beror på skogsvårdsåtgärder och förvaltning av skogsbruket:

1) stamkvistning,

2) skogsgödsling,

3) bekämpning av skogsskador,

4) underhåll av permanenta skogsvägar,

5) bottenröjning av vintervägar,

6) förnyelse, när skogsförnyelsearealen är mindre än 0,5 hektar,

7) planering av och arbetsledning vid skogsförnyelse, plantbeståndsvård, dikning och anläggning av skogsvägar,

8) uppgörande av skogsbruksplaner,

9) förrättningsavgifter till skogsnämnder och skogsvårdsföreningar,

10) arvoden för fackmannahjälp,

11) försäkringspremier som lantbruksföretagaren har betalt till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt samt skogsförsäkringspremier,

12) skogsägarnas resekostnader,

13) avgifter för prenumeration på facktidningar och anskaffning av facklitteratur,

14) medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer,

15) stämpelskatter och kreditreserveringsprovisioner som har betalts för lån som upptagits för skogsbruket,

16) allmänna kostnader för förvaltning och för försäljning av virke.

Till utgifterna för virkesproduktion hänförs inte värdet av skogsägarens eget arbete.

21 §

Inom ett plantbestånd som har blivit säkerställt och som avses i 14 a § 4 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk skall finnas regelbundet fördelade på området följande minimimängder utvecklingsdugliga plantor av trädslag som lämpar sig för växtplatsen:

Huvudträdslag
Område Tall Gran st./hektar Annat trädslag
I Enare, Enontekis och Utsjoki kommuner 1 000 1 000 1 000
I Kittilä, Kolari, Kuusamo, Muonio, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski och Sodankylä kommuner 1 200 1 000 1 000
I Kemijärvi, Pello, Rovaniemi, Rovaniemi lk., Suomussalmi, Taivalkoski och Övertorneå kommuner 1 400 1 200 1 200
I övriga kommuner 1 600 1 400 1 200

Den minimimängd plantor som nämns i 1 mom. kan vid avvikande förhållanden på växtplatsen underskridas med högst 200 stycken per hektar.

Inom ett plantbestånd som har blivit säkerställt har även för tryggande av plantornas utveckling vidtagits nödvändiga åtgärder för bekämpning av sly och gräs samt att till följd härav i plantbeståndet inte finns något annat trädbestånd eller någon annan ytvegetation som äventyrar de i 1 mom. nämnda plantornas utveckling.

22 §

Med trädbeståndets medeldiameter, som är en förutsättning för förstagallringsavdrag avses diametern hos medianträdet inom fördelningen för de levande trädens grundyta i det härskande skiktet i skogsbeståndet.

Särskilda stadganden
23 §

Skogsforskningsinstitutet avger till finansministeriet och skattestyrelsen utlåtanden och lämnar förslag i frågor som gäller grunderna för beskattningen av skogsbruksinkomster.

Skattestyrelsen skall efter att ha hört skogsforskningsinstitutet hos finansministeriet framlägga förslag till ändring av de värderingsgrunder som nämns i 13-15 §§, om det konstateras att grunderna har förändrats på ett sätt som medför en ökning eller minskning av avkastningen med minst fem procent.

24 §

Finansministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande
25 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991.

Förordningen tillämpas första gången vid beskattningen för 1991. Förordningens 17 § tillämpas första gången när uppgifterna från den åttonde riksskogstaxeringen läggs till grund för skogsbeskattningen.

Genom denna förordning upphävs inkomstskatteförordningen för gårdsbruk av den 18 mars 1988 (233/88) jämte ändringar samt förordningen den 22 mars 1991 om vissa definitioner som används inom skogsbeskattningen (550/91).

Helsingfors den 20 september 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.