934/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i gymnasieförordningen av den 12 oktober 1984 (719/84) 32 § 5 mom., sådant det lyder i förordning av den 1 juli 1988 (632/88),

ändras 32 § 2, 3 och 6 mom. samt 76 § 1 mom.,

av dessa lagrum 32 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 1 juli 1988 och 76 § 1 mom. i förordning av 25 januari 1991 (177/91), samt

fogas till 39 §, sådan den lyder ändrad genom förordning av den 16 mars 1990 (274/90) och nämnda förordning av den 25 januari 1991, i stället för det 3 mom. som upphävts genom den sistnämnda förordningen, ett nytt 3 mom. samt nytt 4 mom. som följer:

32 §

Som i 1 mom. avsett första främmande språk kan en del av eleverna undervisas i engelska, en del i franska, en del i samiska, en del i tyska och en del i ryska. Elever som har deltagit i undervisning i ett frivilligt ämne enligt 34 § grundskoleförordningen (718/84) kan delta i undervisningen i två ämnen som undervisas som första främmande språk. Elever som bor inom samernas hembygdsområde och som har valt samiska som modersmål i gymnasiet undervisas i finska som det andra inhemska språket.

Som valfria ämnen skall i läroplanen ingå ett tredje främmande språk, fysik, datateknik, psykologi och filosofi. Dessutom skall svenska vara ett valfritt ämne för de elever som bor inom samernas hembygdsområde och som har valt samiska som modersmål.


Undervisningen i matematik och fysik ordnas i enlighet med två lärokurser av olika omfattning och undervisningen i det andra främmande språket i enlighet med en lärokurs som har påbörjats i grundskolan och som börjar i gymnasiet. För dem som läser den fördjupade lärokursen i matematik är det i 1 mom. nämnda andra främmande språket ett valfritt ämne.


39 §

I ett gymnasium där det enligt 17 § 2 mom. gymnasielagen ges undervisning i en särskild undervisningsgrupp på något annat språk än skolans undervisningsspråk, får timantalet för undervisning i läroämnen ökas med högst fem timmar i veckan för varje sådan årskurs där den nämnda undervisningen ges.

Om en basgrupp i ett gymnasium omfattar minst åtta tvåspråkiga elever som får undervisning i modersmålet eller i det andra inhemska språket enligt en läroplan som har godkänts för tvåspråkiga elever, får timantalet för undervisning i läroämnen ökas i skolan med högst en timme i veckan för varje sådan basgrupp.

76 §

Behörig för en yngre eller äldre lektorstjänst i studiehandledning är den som har behörighet för motsvarande lärartjänst vid gymnasium och som har slutfört av undervisningsministeriet godkända studier. Behörig för en yngre lektorstjänst är även den som har slutfört separata studier för studiehandledare eller som har avlagt examen för studiehandledare vid grundskola och slutfört av undervisningsministeriet godkända studier.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.