870/1991

Given i Helsingfors den 24 maj 1991

Förordning om ändring av fasdghetsregisterförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 6 § 1 mom. fastighetsregisterförordningen av den 16 maj 1985 (481/85) som följer:

6 §

Utöver de uppgifter som nämns i 7 § fastighetsregisterlagen antecknas i fastighetsregistret såsom uppgifter om varje registerenhet

1) tidigare fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningarna för de registerenheter av vilka fastigheten har bildats,

2) en åtgärd som avser att bilda eller ändra en enhet eller annan motsvarande åtgärd som berör enheten,

3) enhetens littera, om enheten vid någon förrättning har haft en littera som avviker från enhetsbeteckningen,

4) lägenhetens natur, andelstal och mantal,

5) med servitut jämförbara nyttjanderätter och -begränsningar som grundar sig på myndighetsbeslut samt deras giltighetstid,

6) särskilda förmåner,

7) enhetens läge och antalet skiften,

8) namnet och personbeteckningen på den person som enheten har bildats för,

9) hurvida enheten hör till område för gällande fastställd generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller strandplan;

9 a) huruvida enheten eller en del därav hör till ett område som omfattas av i 42 § 2 mom. 3 eller 5 punkten eller i 100 § 2 mom. 1 eller 3 punkten byggnadslagen avsett byggnadsförbud eller av i 123 b § 3 mom. byggnadslagen avsett beslut av miljöministeriet eller länsstyrelsen angående behovet av strandplan,

10) beträffande en enhet enligt stads-, byggnads- eller strandplan det användningsändamål som bestäms i planen,

11) godkända tomtindelningar som gäller tomter avsedda i 115 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde samt

12) andra uppgifter, i enlighet med vad därom stadgas eller bestäms någon annanstans i lagstiftningen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Innan denna förordning träder i kraft görs ingen sådan anteckning om byggnadsförbud enligt 42 § 2 mom. 3 eller 5 punkten eller 100 § 2 mom. 1 eller 3 punkten byggnadslagen som avses i denna förordning. I fastighetsregistret skall dock före den 1 januari 1994 upptas ett omnämnande om att fastigheten innan förordningen trädde i kraft hörde till ett område för fastställd generalplan eller till ett område som avses i det beslut som nämns i 123 b § 3 mom. byggnadslagen angående behovet av strandplan.

Helsingfors den 24 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.