552/1991

Given i Helsingfors den 22 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för socialservice

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice (887/83) 2 § 1 mom., 5 §, rubriken för 4 kap., 10-12 §, 14 §, 15 § 2 och 3 mom. samt 17 § 1 och 2 mom.

av dessa lagrum 2 § 1 mom. och 5 § sådana de lyder i förordning av den 8 december 1989 (1103/89), 10, 11 och 14 §, 15 § 2 mom. och 17 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 29 juni 1990 (613/90) samt 12 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny 5 a §, till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 29 juni 1990, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., samt till 17 §, sådan den lyder ändrad genom förordning av den 19 april 1985 (334/85) och nämnda förordning av den 29 juni 1990, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

2 §
Hemservice

För i 9 § 1 mom. 1 punkten socialvårdsförordningen (607/83) nämnd hemservice, som ges av hemvårdare eller hemhjälpare, uppbärs hos andra än i 14 § avsedda mindre bemedlade servicemottagare en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften uppbärs enligt en ersättningsklass varom kommunen eller kommunförbundet besluter. Avgiften är i första ersättningsklassen 3,20, i andra 6,20, i tredje 10,10, i fjärde 13,80, i femte 18,60 och i sjätte 23,10 mark per timme. Avgift uppbärs likväl för högst 6 timmar per dygn och 90 timmar per kalendermånad.


5 §
Anstaltsvård

För kontinuerlig anstaltsvård dygnet runt i åldringshem eller andra vårdanstalter uppbärs hos vårdtagaren en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan och som utgör beloppet av hans i enlighet med 5 a § per månad beräknade nettoinkomster, likväl högst 5 400 mark per kalendermånad.

Hos den som erhåller vård dygnet runt under en kortvarig rehabiliteringsperiod uppbärs 87 mark i dygnet och hos personer i dagvård 44 mark per dag samt hos personer i nattvård 44 mark per natt.

5 a §
Fastställande av avgifter på basis av nettoinkomster

Såsom ovan i 5 § 1 mom. avsedda nettoinkomster beaktas vårdtagarens inkomster efter förskottsinnehållning och förskottsuppbörd samt skattefria inkomster, dock inte underhållsbidrag eller underhållsstöd som betalas till vårdtagaren för minderåriga barn, höjningar som ingår i pensioner och därmed jämförbara inkomster och som föranleds av försörjningstagare eller inkomster som nämns i 12 § 1 mom.

Utöver löneinkomster beaktas pensioner, livräntor och sådan förmån (sytning), som i samband med överlåtelse av fastighet förbehålls för viss tid eller på livstid och som skall utges i pengar, samt andra kontinuerliga personliga inkomster liksom även nettoinkomster av kapital och annan förmögenhet såsom ränte-, dividend- och hyresintäkter.

Såsom inkomster beaktas även den inkomst av gårdsbruk samt den inkomst av självständig yrkesutövning eller affärsverksamhet som fastställts vid senast verkställda beskattning. För de nämnda inkomsternas del gäller att den inkomst som framgår av senast verkställda beskattning kan justeras med de procentsatser som skattestyrelsen föreskriver i sitt årliga beslut om den inkomst som skall läggas till grund för förskottet.

Såsom avdrag från inkomst beaktas betalda underhållsbidrag och i pengar betald förmån som innehållits i samband med överlåtelse av fastighet för viss tid eller för livstid (syting).

Från de inkomster som beräknats per månad på ovan stadgat sätt avdras för vårdtagarens personliga bruk 20 procent, dock minst ett belopp som motsvarar folkpensionens basdel.

4 kap.

Inkomster som utgör grund för ersättningsklass samt fastställande och uppbörd av avgift

10 §
Fastställande av ersättningsklass

De ovan i 2 § avsedda ersättningsklasserna fastställs enligt familjens inkomster och de i 3 § avsedda ersättningsklasserna enligt barnets och dess föräldrars eller andra vårdnadshavares inkomster.

11 §
Inkomster som utgör grund för ersättningsklassen

När ersättningsklassen fastställs beaktas som inkomst personens skattepliktiga och skattefria inkomster, dock inte de inkomster som avses i 12 § 1 mom.

Såsom skattepliktiga inkomster kan beaktas personens fastställda skattepliktiga inkomster vid senast verkställda beskattning ökade med de procentsatser som skattestyrelsen föreskriver i sina årliga beslut om grunderna för beräkningen av förskottsuppbörden.

12 §
Inkomster som inte beaktas samt avdrag från inkomst

Såsom inkomst beaktas inte barnbidrag, vårdstöd för barn, bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningsersättningar eller mentillägg enligt olycksfallsförsäkringen, militärunderstöd, studiepenningens grunddel, bostadstillägg eller övriga understöd som betalas med anledning av studier och inte heller ersättningar för kostnaderna för familjevård.

Såsom avdrag från inkomst beaktas betalda underhållsbidrag och i 5 a § 4 mom. avsedd syting.

14 §
Mindre bemedlad

Såsom mindre bemedlad anses vid fastställandet av avgift för hemservice en person eller en familj, vars inkomster stannar under den i 2 § avsedda av social- och hälsovårdsministeriet definierade inkomstgränsen för första ersättningsklass. Såsom mindre bemedlad anses vid fastställandet av avgift för dagvård en familj, vars inkomster stannar under den i 3 § avsedda av social- och hälsovårdsministeriet definierade inkomstgränsen för fösta ersättningsklass.

15 §
Fastställande av avgift

Den avgift som avses ovan i 3 § fastställs för ett verksamhetsår i sänder. Börjar eller upphör vården mitt under en månad, uppbärs i avgift för högst tio vårddagar hälften av månadsavgiften och annars full månadsavgift.

Ovan i 2 § 1 mom. och 5 § 1 mom. avsedda avgifter fastställs för ett år i sänder. Om den i 5 § 1 mom. avsedda vården inte har pågåt en hel kalendermånad, uppbärs i avgift ett belopp som motsvarar förhållandet mellan antalet vårddagar och det totala antalet dagar i kalendermånaden.

Avgiften skall dock justeras under året om servicemottagarens betalningsförmåga har förändrats väsentligt eller om avgiften visar sig vara i väsentlig grad felaktig. Utan hinder av vad som stadgas i 2 och 3 mom. kan avgiften justeras under året även då de pensionsinkomster som ligger till grund för avgiften har förändrats med minst 5 procent till följd av allmänna justeringar.

17 §
Avgift för frånvarotid

Den ovan i 3 § avsedda månadsavgiften uppbärs också för tillfälliga frånvarodagar. Om ett barn på grund av sjukdom är borta från dagvården mera än tio dagar per kalendermånad, uppbärs hälften av månadsavgiften. Om frånvaron på grund av sjukdom fortgår hela kalendermånaden, uppbärs ingen avgift alls. Om ett barn av annan anledning är borta från dagvården hela kalendermånaden, uppbärs hälften av månadsavgiften.

Om barnet kontinuerligt är borta från dagvården en del av kalendermånaden på grund av dess förälders eller annan vårdnadshavares avvikande arbetstider eller studier, uppbärs för vården en lägre månadsavgift än vad som stadgas i 3 § 1 mom. Vid fastställandet av avgiftens storlek beaktas det genomsnittliga antalet frånvarodagar per månad.

Den ovan i 5 § 1 mom. avsedda månadsavgiften uppbärs även för tillfälliga frånvarodagar, dock för högst sju frånvarodagar per kalendermånad. Om frånvaron fortgår hela kalendermånaden, uppbärs ingen avgift alls. Om frånvaron pågår oavbrutet från en kalendermånad till en annan, uppbärs avgift endast för en tid av sju frånvarodagar, om det inte utöver den oavbrutna frånvaron finns andra frånvarodagar.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

Utan hinder av vad som stadgas i 15 § 3 mom. kan den avgift som avses i 2 § 1 mom. och 5 § 1 mom. från den 1 april 1991 justeras så, att de motsvarar stadgandena i denna förordning.

Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda det beslut som avses i 14 § redan innan denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 22 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.