178/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Förordning om ändring av förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 12 oktober 1984 om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/84) 6-10, 18, 31 och 32 §§,

av dessa lagrum 6 och 10 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning av den 1 juli 1988 (633/88),

ändras 2-4 §§, 5 § 1 och 2 mom., 11 §, 12 § 1 mom., 13 § 2 och 3 mom., 19 §, 23 § 1 mom. samt 24, 26, 29 och 30 §§,

av dessa lagrum 2 § samt 12 § 1 mom. [ Den märkta texten har rättat (1991), Originaltexten lydde: 2 och 8 § samt 12 § 1 mom ] sådana de lyder i nämnda förordning av den 1 juli 1988, 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningen av den 16 mars 1990 (275/90) samt 11 och 29 § sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda förordning av den 1 juli 1988 som följer:

2 §

Vad som stadgas i 1-3, 15, 17-26, 30, 33-35, 37-39 och 41-45 §§, 46 § 4 mom., 47-49, 53, 54, 56-58, 60, 64, 66, 68-70, 77, 85, 94-97, 99 och 102 §§, 103 § 3 mom., 104-107, 115, 124 a, 126 a, 145-149, 151, 153 och 157-159 §§ grundskoleförordningen, gäller i tillämpliga delar skola som ersätter grundskolan samt dess elever, befattningar, befattningshavare och timlärare. De uppgifter som är stadgade för skolnämnden sköts dock av direktionen för den skola som ersätter grundskolan.

Vad som stadgas i 2 § 1 mom. gymnasieförordningen gäller i tillämpliga delar inrättande av skolor som ersätter grundskolan. Till ansökan om tillstånd att inrätta skolor skall bifogas det avtal som slutits mellan upprätthållaren av skolan och kommunen om att skolan skall upptas som en skola som ersätter grundskolan.

3 §

Vad som stadgas i 2 § 1 mom., 3, 14, 16-25, 29, 32, 34-44, 46, 48, 50-53, 59, 72-74, 76, 78-82, 89, 96, 98 a, 119-122, 124, 125 och 127-129 §§ gymnasieförordningen, gäller på motsvarande sätt för privat gymnasium och dess elever, befattningar, befattningshavare och timlärare. De uppgifter som är stadgade för skolnämnden sköts dock av direktionen för det privata gymnasiet. Beslut om elevintagning, som avses i 46 § gymnasieförordningen, fattas av direktionen på framställning av skolnämnden.

4 §

Inom i 80 a § grundskolelagen avsedd skolas verksamhet kan, utan hinder av 2 och 13 §§, avvikelse göras från vad som stadgas i 1, 2, 15 och 33-35, 47, 54 och 81 §§ grundskoleförordningen. Det timantal som står till förfogande på lågstadiet enligt 45 § 1 mom. grundskoleförordningen och det antal barn som skall komma till skolan enligt 82 § räknas ut skilt för varje skola. Direktionen godkänner skolans läroplan.

Inom i 53 b § gymnasieförordningen avsett gymnasiums verksamhet kan utan hinder av 3 §, avvikelse göras från vad som stadgas i 14 och 32 §§ gymnasieförordningen.

Även sådana studier som skolstyrelsen anser tillräckliga ger behörighet för befattningar och timlärare vid de skolor som avses i detta moment.

5 §

Två eller flera skolor som har samma huvudman kan ha en gemensam direktion.

De medlemmar som eleverna har valt bland sig deltar inte utnämning av befattningshavare eller behandling av andra ärenden som gäller befattningshavarna och timlärarna.


11 §

Ett privat skola har ett reglemente, som godkänns av direktionen, i vilket skall ingå bestämmelser om

1) skolans namn och förläggningsort,

2) skolans förläggningskommun och undervisningsspråk,

3) förfarandet när det gäller anställning av rektor, lärarna och den övriga personalen och deras rättigheter och skyldigheter,

4) fördelningen av organens och befattningshavarnas befogenheter och arbetsuppgifter, samt

5) andra ärenden som gäller skolans verksamhet och som direktionen anser vara viktiga.

12 §

Det i 80 a § grundskolelagen och 53 b § gymnasielagen nämnda reglementet för en skola skall underställas länsstyrelsen.


13 §

Lärarbefattningarna vid skolor som ersätter grundskolan är befattningar såsom lektor, klasslärare och speciallärare. Lärarbefattningarna vid privata gymnasier är befattningar såsom äldre lektor och yngre lektor. Lärarbefattningarna vid privata gymnasiers kvällslinjer är befattningar som lektor vid kvällslinje.

Angående antalet lärarbefattningar vid skolor som ersätter grundskolan och deras placering för undervisning i klasser som motsvarar lågstadiets och högstadiets årskurser samt angående de ämnen i vilka befattningshavarna skall undervisa gäller på motsvarande sätt vad som stadgas i 81 och 82 §§ grundskoleförordningen.


19 §

Rektor och lärare vid privata skola samt i 14 § avsedd person är berättigad till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av statens medel, i tillämpliga delar enligt samma grunder som gäller för den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

23 §

Skolstyrelsen kan på ansökan bevilja privata skolor rätt att utge betyg som motsvarar avgångsbetyg från kommunala grundskolor och gymnasier.


24 §

För vinnande av rätt att tillsvidare utge betyg fordras

1) att undervisningen är ordnad så att i skolan nås ett sådant mått av kunskaper och färdigheter som motsvarar det som nås i kommunala grundskolor och gymnasier,

2) att skollokaliteterna i fråga om läge, utrymmen och skick samt även i övrigt motsvarar sitt ändamål och att skolan har nödiga läromedel,

3) att elevernas hälsovård är ordnad på ett tillfredsställande sätt,

4) att skolans lärare innehar sådana kunskaper och färdigheter i sina undervisningsämnen som skolstyrelsen finner tillräckliga, samt

5) att skolans verksamhet även i övrigt är ordnad i enlighet med denna förordning.

Skolor, som inte uppfyller 1 mom. stadgade villkor, kan för viss tid beviljas rätt att utge betyg på sådana villkor som i ettvart fall bestäms särskilt.

26 §

Privat skolans räkenskapsår är kalenderåret.

Av privat skolas revisorer skall en vara godkänd antingen av centralhandelskammaren eller av handelskammaren eller ock vara en person som har utsetts till kommunal revisor av kommunal centralorganisation.

29 §

I beslut av en privat skolas upprätthållare, skolans organ och befattningshavare får ändring inte sökas genom besvär, om beslutet gäller

1) inrättande och indragning samt omorganisering av befattningar,

2) antagning av temporära handhavare av befattningar och timlärare,

3) betalning av lön och beviljande av ålderstillägg, tjänstetillägg och tidsbestämda höjningar, samt

4) utnyttjande av skolfastigheter.

30 §

Ärenden som gäller eleverna och nämns i 75 § 3 mom. grundskolelagen och 48 § 3 mom. gymnasielagen är

1) intagning av elever och avstängning för en viss tid,

2) annan än tillfällig befrielse av en elev från studier i ett visst ämne, samt

3) avhållande av en gymnasieelev från skolgång.

Om besvär som avses i denna paragraf gäller vad som stadgas i 74 § 3 mom. grundskolelagen och 47 § 3 mom. gymnasielagen. Besvär får inte anföras över länsstyrelsens beslut.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.

När denna förordning träder i kraft ombildas ämneslärar- och studiehandledarbefattningarna till lektorsbefattningarna och till yngre lektorsbefattningar. Vid ikraftträdandet övergår de personer som sköter befattningarna såsom ordinarie eller interimistiskt till ordinarie innehavare av motsvarande nya befattningar eller till att sköta en sådan befattning interimistiskt.

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.