18/1991

Given i Helsingfors den 11 januari 1991

Förordning om ändring av förordningen om statsunderstöd till folkhögskolor

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 27 juli 1984 om statsunderstöd till folkhögskolor (563/84) 3 § 2 mom., 12 § 2 mom., 16 § 3 mom. och 39 §,

av dessa lagrum 16 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 17 juni 1988 (557/88),

ändras 1 och 5 §§, 10 § 3 mom., 11 och 13 §§, 16 § 1 och 2 mom., 18, 20, 21 och 24 §§, 25 § 2 mom., 25 a §, 26 § 3 mom., 27 § 2 mom., 31 och 33 §§, 36 § 1 mom.,

av dessa lagrum 16 § 1 mom., 18 och 20 §§, 25 § 2 mom. samt 25 a § sådana de lyder i förordning av den 17 juni 1988 (557/88), 5 och 21 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom nämnda förordning av den 17 juni 1988 , till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 17 juni 1988, ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 29 a § som följer:

1 §

Ansökan om sådant tillstånd att grunda en folkhögskola som avses i 4 § lagen om statsunderstöd till folkhögskolor (542/84), nedan folkhögskolelagen, skall innehålla uppgifter om folkhögskolans huvudman, namn, hemort, undervisningsspråk, det speciella syftet med folkhögskolan, huvudmannens ekonomiska ställning, antalet studerande vid folkhögskolan, lokaliteter samt de beräknade anläggnings- och driftskostnaderna.

När sökanden är ett kommunalförbund, skall till ansökan fogas kommunalförbundets grundstadga. Om sökanden är en sammanslutning eller en stiftelse, skall den visa att sammanslutningen eller stiftelsen har antecknats i behörigt register samt lägga fram bolagsordningen eller stadgarna.

Vid ansökan om överföring av äganderätten skall ansökan innehålla behövliga uppgifter enligt 1 och 2 mom. samt en styrkt kopia av de handlingar som gäller överföringen av äganderätten.

5 §

En folkhögskola kan meddela utbildning på linjen för grundläggande yrkesutbildning eller på en påbyggnadslinje i form av både utbildning på ungdomsstadiet och vuxenutbildning. En folkhögskola kan dessutom meddela yrkesinriktad fortbildning och påbyggnadsutbildning.

Undervisningen på linjen för grundläggande yrkesutbildning och på påbyggnadslinjen skall ordnas enligt med en riksomfattande läroplan, som fastställs av skolstyrelsen.

7 §

Folkhögskolorna kan vid försöksverksamhet enligt 10 § 1 mom. folkhögskolelagen med tillstånd av undervisningsministeriet avvika från stadgandena i lagen om statsunderstöd till folkhögskolor och i denna förordning samt från vad som bestäms med stöd av dem.

10 §

Undervisningsministeriet kan beträffande utbildning som avses i 1 § 2 mom. bestämma om andra krav än vad som stadgas i 1 mom.

11 §

Som studerande vid en folkhögskola kan förutom de som bor i skolan intas även sådana som bor utanför den utan att folkhögskolans karaktär av internat ändras.

13 §

En studerande som bryter mot läroanstaltens ordningsregler, stör arbetsfriden eller annars uppträder otillbörligt kan tilldelas varning av rektor, sedan denne har hört studeranden och inhämtat lärarkårens utlåtande.

16 §

En vakanta rektors- eller lärarbefattning vid en privat folkhögskola skall besättas tillfälligt. Befattningen kan besättas för viss tid, om detta är behövligt på grund av brist på behöriga eller lämpliga sökande eller omorganisering av undersvisningen eller av andra vägande skäl.

När en vakant befattning som rektor eller lärare vid en privat folkhögskola skall besättas tillfälligt, skall den ledigförklaras på vederbörligt sätt.


18 §

Rektor, lärare, timlärare och föreläsare vid privata folkhögskolor anställs av direktionen, om inte i reglementet bestäms något annat om lärare, timlärare och föreläsare. Direktionen väljer biträdande rektor och prorektor bland folkhögskolans lärare.

Beslut angående besättande av befattningen som rektor och lärare vid privata folkhögskolor skall omedelbart delges den som söker befattningen.

Om den som söker befattningen anser att ett beslut som avses i 2 mom. inte har tillkommit i laga ordning eller annars strider mot lag eller förordning, får han skriftligen anföra besvär hos länsrätten inom trettio dagar från delfåendet av beslutet. I länsrättens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

20 §

Behörighetsvillkor för tjänsten eller befattningen som rektor är för tjänsten eller befattningen lämplig högre högskoleexamen och i denna examen eller separat slutförtda minst 15 studieveckors studier i vuxenpedagogik enligt ett examenssystem som baserar sig på utbildningsprogram eller vitsord i vuxenpedagogik eller pedagogik eller något motsvarande ämne samt fullgjord praktik i enlighet med undervisningsministeriets beslut.

21 §

Behörighetsvillkor för tjänsten eller befattningen som lärare är för tjänsten eller befattningen lämplig högre högskoleexamen, examen som krävs för ämneslärartjänst vid grundskolan eller examen på institutnivå. För tjänsten eller befattningen som lärare som meddelar grundläggande yrkesutbildning fordras utöver lämplig examen minst två års arbetserfarenhet eller annan tillräcklig praktisk erfarenhet inom ett område som motsvarar undervisningsområdet.

För tjänsten eller befattningen som lärare fordras dessutom minst 15 studieveckors studier eller vitsord i vuxenpedagogik, pedagogik eller något motsvarande ämne samt undervisningspraktik i enlighet med undervisningsministeriets beslut.

24 §

Folkhögskolorna skall föra matrikel över sin personal.

25 §

En folkhögskolas direktion skall hos skolstyrelsen för varje kalenderår före utgången av juni följande år ansöka om statsunderstöd som avses i 2 och 2 a §§. Till ansökan om statsunderstöd skall fogas uppgifter för fastställande av den ersättning och den betalningsandel för en studerandes hemkommun vilka avses i 14 a och 14 b §§ folkhögskolelagen, redovisning samt andra behövliga utredningar. Skolstyrelsen kan bevilja statsunderstöd även på ansökan som har inkommit efter utsatt tid.

Till en folkhögskola betalas i form av delbetalning ca 90 procent av det statsunderstöd som på basis av ansökan om statsunderstöd skall betalas till folkhögskolan som slutrat. Delbetalningen skall erläggas inom fyra månader från det skolstyrelsen har fått ansökan om statsunderstöd.

25 a §

Den fördelning av driftskostnaderna som avses i 2 b § folkhögskolelagen görs i förhållande till antalet studerandeveckor under räkenskapsåret.

26 §

Folkhögskolornas till statsunderstöd berättigande penningbelopp för de i 2 § 3 punkten folkhögskolelagen avsedda utgifterna fås genom att det för en studerandevecka fastställda penningbeloppet multipliceras med antalet studerandeveckor under räkenskapsåret.

27 §

För fastställande av förskottets storlek skall folkhögskolans direktion före den 15 december tillställa skolstyrelsen den budget som har godkänts för följande år samt andra behövliga utredningar.


29 a §

Av undervisningen i en kurs och en grundkurs vid en folkhögskola kan en del ordnas i form av fjärrundervisning som berättigar till statsunderstöd på det sätt som undervisningsministeriet föreskriver.

31 §

Rätt att för viss tid underskrida minimiantalet studerandeveckor enligt 4 § 1 mom. 6 punkten folkhögskolelagen eller att överskrida den maximiomfattning av undervisningen som nämns i samma moments 8 punkt skall för arbetsåret sökas före utgången av oktober.

33 §

En folkhögskola skall ansöka om tilläggsunderstöd före utgången av april det år för vilket ansökan om tilläggsunderstöd söks.

36 §

Ansökan om statsunderstöd som avses i 11 § folkhögskolelagen skall göras varje år före utgången av november.Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1991.

Behöriga för tjänsten eller befattningen som rektor eller lärare vid folkhögskolor är fortfarande de som har behörighet för nämnda tjänst eller befattning när denna förordning träder i kraft.

På folkhögskolors arbetsprogram som har fastställts innan denna förordning träder i kraft tillämpas vad som i denna förordning stadgas om anläggningstillstånd.

När det penningbelopp som avses i 26 § 3 mom. fastställs för 1991, skall vid uträkningen hänsyn tas till de studerandeveckor som före ikraftträdandet har uppkommit under arbetsåret som inleddes den 1 augusti 1990.

Avvikande från vad som stadgas ovan tillämpas 25 § 3 mom. folkhögskoleförordningen först på det statsunderstöd som skall betalas för 1991.

Helsingfors den 11 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.