1392/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om ändring av avgångsbidragsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets förvaltningsområde

ändras i avgångsbidragsförordningen av den 21 augusti 1987 (726/87) 1 § 1 mom., 4 a § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 mom. och 16 § 2 mom.,

av dessa lagrum 4 a § 1 mom. och 14 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 17 februari 1989 (191/89), samt

fogas till förordningen nya 9 a - 9 d §§ och till 13 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Denna förordning gäller avgångsbidrag och periodisk ersättning, som betalas till en tjänsteman på grund av att tjänsteförhållandet har upphört, samt personligt stöd för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesutbildningsbidrag), som betalas till en tjänsteman om tjänsteförhållandet fortsätter. En tjänsteman kallas i denna förordning förmånstagare.


4 a §

En särskild förutsättning för beviljande av avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg är att förmånstagaren, då han förlorar sin arbetsplats, har fyllt 30 men inte 63 år och fortlöpande har stått i tjänsteförhållande till staten under minst ett år omedelbart innan han förlorade sin arbetsplats och från detta tjänsteförhållande fått sin huvudsakliga inkomst. Dessutom förutsätts, att utbildningen inleds inom ett år efter det tjänsteförhållandet upphört, om inte statskontoret, på grund av att bestämda utbildningsarrangemang börjar vid olika tidpunkt under läsåret, beslutar om en tidsfrist av högst två år efter det tjänsteförhållandet upphört.


Yrkesutbildningsbidrag
9 a §

Yrkesutbildningsbidrag betalas till en tjänsteman som har beviljats tjänstledighet för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning.

En allmän förutsättning för beviljande av yrkesutbildningsbidrag är att förmånstagarens tjänsteförhållande fortsätter under utbildningstiden.

Förmånstagaren förlorar inte rätten till vuxenutbildningsbidrag, om hans tjänsteförhållande av skäl som inte beror på honom själv sägs upp efter det utbildningen börjat.

9 b §

Särskilda förutsättningar för beviljande av vuxenutbildningsbidrag är

1) att förmånstagaren har fyllt 30 men inte 61 år innan utbildningen börjar,

2) att förmånstagarens nuvarande anställningsförhållande med tjänsten som huvudsyssla har varat minst ett år och att han har stått sammanlagt minst fem år i arbets- eller tjänsteförhållanden med arbetet eller tjänsten som huvudsyssla,

3) att staten inte för utbildningstiden betalar lön till förmånstagaren eller beviljar honom någon förmån som ges i stället för lön. Som lön anses dock inte sådana skäliga naturaförmåner som förmånstagaren har fått utöver sin penninglön.

4) att förmånstagaren inte för utbildningstiden får utbildningsstöd enligt lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76).

9 c §

Yrkesutbildningsbidrag beviljas för frivillig yrkesinriktad utbildning som är huvudsyssla och sker på heltid. Med frivillig utbildning avses inte personalutbildning som staten anordnar eller sysselsättningsfrämjande utbildning som arbetskraftsmyndigheten anordnar eller köper eller utbildning som ges med stöd av någon annan lag.

Utbildningen skall vara minst en månad. Om utbildningen varar kortare tid än en månad, skall förmånstagaren särskilt bevisa att den planerade utbildningen ökar hans yrkesskicklighet och gör den mångsidigare. Härvid fästs särskild uppmärksamhet vid förmånstagarens utbildning, yrkesskicklighet, arbetserfarenhet och arbetsuppgifter.

Om utbildningen består av flera perioder, skall förmånstagaren förete en specificerad utbildningsplan när han ansöker om yrkesutbildningsbidrag.

Yrkesinriktad utbildning som berättigar till yrkesutbildningsbidrag skall ges av en yrkeskurscentral, en yrkesläroanstalt som lyder under yrkesutbildningsstyrelsen eller i fråga om yrkesinriktad utbildning som godkänts av skolstyrelsen av en folkhögskola.

Yrkesutbildningsbidrag kan på grundvalen av ett utlåtande av den delegation för avgångsbidragsärenden som avses i 16 § beviljas även för av högskolor anordnad eller annan yrkesinriktad utbildning.

9 d §

Yrkesutbildningsbidragets storlek bestäms enligt grunder som fastställts av statsrådet. Yrkesutbildningsbidrag kan beviljas för sammanlagt högst 18 månader under en tid av 24 månader.

En förmånstagare som är berättigad till yrkesutbildningsbidrag kan inte beviljas avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg.

Yrkesutbildningsbidrag betalas endast en gång på grundvalen av en och samma utbildning. På grundvalen av ny utbildning kan yrkesutbildningsbidrag betalas, då förmånstagaren sedan den föregående utbetalningen upphört på nytt har uppfyllt villkoren enligt 9 b § 2 punkten.

13 §

Ansökan om yrkesutbildningsbidrag skall göras innan utbildningen inleds.

14 §

Ansökan om avgångsbidrag, periodisk ersättning och yrkesutbildningsbidrag skall göras på en blankett som fastställts av statskontoret. Till ansökan om avgångsbidrag skall fogas matrikelutdrag eller motsvarande utredning samt ett intyg av arbetskraftsmyndigheten över att sökanden uppfyller villkoren enligt 3 och 5 §§ samt annan nödvändig utredning som statskontoret fordrar.


15 §

Avgångsbidrag, periodisk ersättning och yrkesutbildningsbidrag beviljas och utbetalas av statskontoret.


16 §

Ett ärende som gäller avgångsbidrag och yrkesutbildningsbidrag kan vid behov förberedelsevis handläggas i delegationen för avgångsbidragsärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991 och den gäller till den 31 december 1993. Den tillämpas i fråga om yrkesutbildningsbidrag på förmånstagare som har inlett utbildningen den dag förordningen träder i kraft eller därefter. Om utbildningen dock börjar den 1 augusti 1990 eller därefter och fortsätter i en följd kan yrkesutbildningsbidrag betalas för den utbildningstid som infaller efter den dag förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.