1373/1990

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1990

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut angående ersättningsgrunderna för sådana rättsmedicinska undersökningar som avses i lagen om faderskap (700/75) samt i lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/75)

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 15 § förordningen den 13 augusti 1976 om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn (673/76) och 10 § 1 mom. förordningen den 13 augusti 1976 om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (674/76) ändrat 1 § social- och hälsovårdministeriets beslut den 29 september 1976 (842/76) angående ersättningsgrunderna för sådana rättsmedicinska undersökningar som avses i lagen om faderskap (700/75) samt i lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/75), sådan nämnda paragraf lyder i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 9 februari 1988 (160/88), som följer:

1 §

För åtgärd som utförts, för undersökning som gjorts eller för utlåtande, som har avgetts på begäran av barnatillsyningsman eller domstol, är ersättningsgrunden:

mk
1. Medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt då barnet kan ha avlats 135
2. Blodprov på person, som är över två år gammal, jämte intyg över åtgärdens utförande 35
3. Blodprov på person, som är två år gammal eller yngre, jämte intyg över åtgärdens utförande 70
4. Sändande av blodprov samt porto eller fraktkostnader 6
5. Blodgruppundersökning och utlåtande på basen därav för envar som skall undersökas 900
6. DNA-undersökning och utlåtande på basen därav för envar som skall undersökas 1 500
7. HLA-typbestämning, och utlåtande på basen därav för envar som skall undersökas 1 500
8. Intyg till dem som skall undersökas över verkställande av blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper 9
9. Sändande av utlåtande eller intyg samt porto 6

Innehåller medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt då barn kan ha avlats, även utlåtande om sannolik avlelse erläggs den i 1 punkten avsedda ersättningen höjd med 30 mark.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 19 december 1990

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Äldre regeringssekreterare
Raimo Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.