1152/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Förordning om förbundet Insinööriupseeriliittos förtjänstmedalj

På föredragning av försvarsministern stadgas:

1 §

Föreningen Insinööriupseeriliitto r.y. (förbundet) har två förtjänstmedaljer, förtjänstmedaljen och förtjänstmedaljen med spänne.

2 §

Förtjänstmedaljen kan tilldelas:

1) den som varit medlem av förbundet minst femton år och innehaft förtroendeuppdrag inom detta,

2) en finsk medborgare som utan att höra till förbundet i väsentlig mån och med gott resultat har verkat till fromma för tekniken inom försvarsmakten eller för förbundet och dess medlemskår, samt

3) en utlänning som inom en organisation som motsvarar förbundet på ett förtjänstfullt sätt har verkat för att främja samarbetet mellan dessa.

3 §

Förtjänstmedaljen med spänne kan tilldelas den som tidigare har erhållit förtjänstmedaljen eller förbundets förtjänsttecken och som

1) varit medlem av förbundet minst 20 år och som har meriterat sig på ledande poster inom detta eller minst 10 år förtjänstfullt har verkat i ansvarsfulla uppdrag eller varit funktionär inom förbundet,

2) är hedersmedlem av förbundet eller

3) är finsk medborgare och som utan att höra till förbundet på ett synnerligen betydelsefullt sätt har verkat för främjande av dess syften.

4 §

Om verksamheten i uppdrag inom förbundet har varit exceptionellt förtjänstfull kan undantag göras från tidskraven i 2 och 3 §§.

5 §

Förtjänstmedaljen präglas i brons. Medaljens åtsida upptar förbundets emblem, en heraldisk ros omfattad av ett kugghjul. På medaljens frånsida finns texten Ansioista - Insinööriupseeriliitto. Medaljen har en diameter av 31 millimeter. På dess frånsida graveras mottagarens namn och det år då han tilldelades medaljen.

Till förtjänstmedaljen hör ett 31 millimeter brett violett band.

Vid bandet kan fästas ett spänne bestående av ingenjörsofficerarnas emblem, ett förgyllt kugghjul genomstucket av ett svärd.

Förtjänstmedaljen samt det därtill hörande bandet och spännet är avbildade nedan.

6 §

Förtjänstmedaljen bärs i band på samma sätt som ett utmärkelsetecken. På uniform får bandet bäras i bandbricka.

Förtjänstmedaljen kan även bäras i miniatyr med en diameter av 16 millimeter, varvid bandet har en bredd av 15 millimeter.

7 §

Förtjänstmedaljen utdelas av försvarsministeriet på framställning av förbundets styrelse.

Medaljen åtföljs av ett diplom.

Förbundet skall föra en förteckning över dem som mottagit förtjänstmedaljen.

8 §

Den som erhållit förtjänstmedaljen med spänne får inte samtidigt bära någon annan av förbundets medaljer.

9 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av försvarsministeriet.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents beslut av den 18 september 1976 om fastställande av Insinööriupseeriliitto r.y.:s förtjänstmedalj.

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.