1131/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Förordning om ändring av förordningen om Statens utvecklingscentral

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 6 februari 1987 om Statens utvecklingscentral (111/87) 7 § 1 mom. och 9 § 4 mom., av dessa lagrum 9 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 23 december 1987 (1187/87), samt

ändras 3, 4, 5 och 6 §§ samt 9 § 3 mom, av dessa lagrum 9 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 23 december 1987 (1187/87), som följer:

3 §

Utvecklingscentralens direktion har högst åtta medlemmar, av vilka en är utvecklingscentralens överdirektör och en är personalens representant som personalen har valt inom sig för högst fyra år i sänder, om personalen har valt en sådan medlem. Statsrådet utnämner de övriga direktionsmedlemmarna för högst fyra år i sänder och förordnar direktionens ordförande. Direktionen väljer inom sig en viceordförande.

Den medlem som företräder personalen har samma rättigheter och skyldigheter som direktionens övriga medlemmar. Han har dock inte rätt att delta i beslutsfattande i ärenden som gäller val eller avskedande av ledningen, ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor eller stridsåtgärder.

Finansministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

4 §

Direktionen är beslutför när ordföranden eller viceordföranden och fyra andra medlemmar är närvarande.

Direktionens beslut blir den åsikt som majoriteten har understött. Om rösterna faller lika, blir beslutet den åsikt som mötets ordförande har omfattat.

Direktionen bestämmer närmare om förfarandet vid behandlingen av ärenden i direktionen.

5 §

Direktionen har till uppgift att leda och övervaka verksamheten vid utvecklingscentralen samt att i detta syfte:

1) styra uppnåendet av de mål som har uppställts för utvecklingscentralen,

2) besluta om förslaget till budget för utvecklingscentralen samt om dess verksamhets- och ekonomiplan,

3) besluta om andra principiellt viktiga och vittbärande frågor samt

4) sköta de uppdrag som statsrådet ger direktionen.

6 §

Överdirektören skall under direktionens tillsyn leda, övervaka och utveckla verksamheten vid utvecklingscentralen samt ansvara för att målen nås.

Närmare föreskrifter om förvaltningen av utvecklingscentralen meddelas av överdirektören.

9 §

Personal i arbetsavtalsförhållande och tillfällig personal anställs av direktionen eller överdirektören i enlighet med vad direktionen bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.