1126/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om utlämnande av affärs- och samfundssignum

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Utlämnande av uppgifter ur skatteförvaltningens register över affärs- och samfundssignum

Ur det registret över affärs- och samfundssignum som förs av skattestyrelsen skall den till statistikcentralen i och för ett allmänt register över affärs- och samfundssignum utlämna identifieringsuppgifter om juridiska personer samt rörelseidkare och yrkesutövare.

2 §
Uppgifterna i det allmänna registret över affärs- och samfundssignum

Statistikcentralen har enligt 1 § rätt att av skattestyrelsen för det allmänna registret över affärs- och samfundssignum få följande identifieringsuppgifter:

1) affärs- och samfundssignum,

2) namn,

3) språksignum,

4) hemkommun och adress,

5) juridisk form,

6) datum för införande i skatteförvaltningens register över affärs- och samfundssignum,

7) datum för avförande ur skatteförvaltningens register över affärs- och samfundssignum.

Den i 1 mom. nämnda rätten för statistikcentralen att få uppgifter ur skatteförvaltningens register över affärs- och samfundssignum gäller inte uppgifter om de registreringsenheter inom skatteförvaltningen som finns i registret.

3 §
Utlämnande av uppgifter

Var och en har rätt att mot en avgift som anges i 5 § få uppgifter av statistikcentralen ur det allmänna registret över affärs- och samfundssignum.

4 §
Förbud mot att införa andra uppgifter

Andra uppgifter än de som anges i 2 § får inte införas i det allmänna registret över affärs- och samfundssignum.

5 §
Avgifter

Om avgifter för data som utlämnas ur registret stadgas genom förordning enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

6 §
Närmare stadganden

Om skatteförvaltningens register över affärs- och samfundssignum och det allmänna registret över affärs- och samfundssignum samt om formen för det affärs- och samfundssignum som används i dessa stadgas genom en förordning, som också skall innehålla närmare stadganden om verkställigheten av denna lag.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januri 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 11/90
Andra lagutsk. bet. 7/90
Stora utsk. bet. 100/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.