991/1990

Utfärdat i Helsingfors den 15 november 1990

Trafikministeriets beslut angående tillämpning av statsrådets beslut (803/88) gällande televisionslicenser

Trafikministeriet har med stöd av statsrådets beslut, avgivet den 15 september 1988 gällande televisionslicenser (803/88) 12 §, utfärdat följande bestämmelser gällande tillämpningen av nämnda beslut:

1 §

För användning av sådan anläggningskombination som avses i det av statsrådet utfärdade beslutet gällande televisionslicenser (803/88) (televisionslicensbeslutet) 2 § 1 mom., bör införskaffas svartvit- eller färglicens, beroende på hurudana televisionssändringar man medelst anläggningskombinationen kan mottaga.

2 §

Vid tillämpningen av televisionslicensbeslutets 4 § 1 moment avses med familj:

1) personer som lever i äktenskap eller i förhållanden motsvarande äktenskap samt tillsammans med dem permanent boende gemensamma eller någondera av makarnas barn och adoptivbarn,

2) person och tillsammans med denna permanent boende barn och adoptivbarn, samt

3) tillsammans permanent boende barnlösa syskon.

I familjen får finnas högst två skilda generationer.

3 §

Vid tillämpning av televisionslicensbeslutet, 4 §, 2 momentet, avses med näringsidkares permanenta verksamhetsställe, av nämnda näringsidkare ägd produktionsenhet, vilken i huvudsak producerar en sorts varor eller tjänster. Varje del av näringsidkares verksamhetsställe, vilken har egen adress, räknas som ett separat verksamhetsställe.

Angående samfunds permanenta verksamhetsställe, gäller till tillämpliga delar vad som är bestämt i 1 momentet.

Med inkvarteringsrörelse i televisionslicensbeslutets 4 §, 3 moment, avses även passagerarfartyg och jordbrukslägenhet, där turismnäring bedrivs.

4 §

Kortvarig televisionslicens kan lösas för antingen en eller två månader. Licensperioden börjar från inlösningsdagen och upphör efter en eller två månader den dag, som motsvarar inlösningsdagen. Om motsvarande dag ej existerar, upphör licensperioden den ifrågavarande månadens sista dag.

5 §

Teleförvaltningscentralen bestämmer, vilka person- och andra uppgifter som licensansökaren bör uppge vid ansökan. Licensinnehavaren bör till Teleförvaltningscentralen inom två veckor meddela om förändringar i dessa uppgifter.

Televisionslicens bör beviljas varje sökande, såframt det ej är uppenbart, att sökanden ej iakttar stadganden eller bestämmelser gällande televisionslicenser eller, om sökanden ej erlagt debiterade avgifter för sin tidigare televisionslicens.

6 §

Utomlands permanent boende person, som till landet medför televisionsmottagare, får använda denna utan televisionslicens högst tre månader.

7 §

Teleförvaltningscentralen ger vid behov direktiv för tolkning av licensstadganden och bestämmelser.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1990. Därmed upphävs det av trafikministeriet den 30 september 1988 utfärdade beslut angående tillämpning av statsrådets beslut (803/88) gällande televisionslicenser.

Helsingfors den 15 november 1990

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Regeringsråd
Liisa Holamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.