613/1990

Given i Helsingfors den 29 juni 1990

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för socialservice

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice (887/83) 3 § 1, 2 och 4 mom., 10 §, 11 §, rubriken för 12 § samt 12 § 1 och 2 mom., 14 §, 15 § 2 mom. och rubriken för 17 § samt 17 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 30 juni 1989 (619/89), 15 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 28 december 1984 (1020/84) och 17 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 19 april 1985 (334/85), som följer:

3 §
Barndagvård

För vård i daghem och för familjedagvård som avses i lagen om barndagvård (36/73) uppbärs hos andra än en i 14 § avsedd förälder eller annan vårdnadshavare, som är mindre bemedlad, en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften uppbärs i form av en månadsavgift för de kalendermånader då barnet är i vård i daghem eller i familjedagvård, som ordnas av kommunen, enligt en ersättningsklass om vilken kommunen eller kommunalförbundet beslutar. Avgiften uppbärs likväl för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret. Avgiften är

1) för vård som varar mer än 5 timmar

a) i fråga om barn under 3 år i första ersättningsklassen 250, i andra klassen 400, i tredje klassen 550 och i fjärde klassen 700 mk per kalendermånad,

b) i fråga om barn mellan 3 och 5 år i första ersättningsklassen 300, i andra klassen 500, i tredje klassen 750 och i fjärde klassen 1 000 mk per kalendermånad,

c) i fråga om barn i förskole- och läropliktsåldern den avgift som stadgas i punkt a.

2) för vård som varar högst 5 timmar

a) i fråga om barn under 3 år i första ersättningsklassen 100, i andra klassen 200, i tredje klassen 300 och i fjärde klassen 400 mk per kalendermånad,

b) i fråga om barn mellan 3 och 5 år i första ersättningsklassen 200, i andra klassen 300, i tredje klassen 400 och i fjärde klassen 600 mk per kalendermånad, samt

c) i fråga om barn i förskole- och läropliktsåldern den avgift som stadgas i punkt a.

Då från samma familj flera än ett barn är i dagvård, som ordnas av kommunen, uppbärs för det yngsta av dessa barn avgift enligt den vederbörliga ersättningsklassen för dagvård, och för det till sin ålder följande barnet en avgift som är en ersättningsklass lägre än avgiften för det yngsta barnet och för varje följande barn en avgift som är en ersättningsklass lägre än för det föregående barnet. Kan ett barn enligt det ovan sagda inte hänföras till den lägsta ersättningsklassen, uppbärs ingen avgift för barnet.


För vård av barn uppbärs den avgift som stadgas i punkt c i 1 mom., räknat från ingången av det verksamhetsår som föregår det år då fullgörandet av läroplikten inleds.

10 §
Fastställande av ersättningsklass och avgift på basis av inkomsterna

Avgiften bestäms på basis av servicemottagarens kontinuerliga inkomster. De i 2 § avsedda ersättningsklasser som utgör grund för avgifterna fastställs dock enligt familjens inkomster och de i 3 § avsedda ersättningsklasser enligt barnets och föräldrarnas eller de andra vårdnadshavarnas inkomster.

11 §
Inkomster som utgör grund för avgiften

När avgiften och den ersättningsklass som utgör grund för den bestäms, beaktas personens kontinuerliga skattepliktiga och andra kontinuerliga skattefria inkomster än de som avses i 12 §. I lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) stadgas om skatteplikt för inkomst.

12 §
Understöd och förmåner som inte beaktas samt avdrag från inkomst

Såsom inkomst beaktas inte barnbidrag, vårdbidrag för barn, bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader eller mentillägg som erläggs på grundval av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, studiepenningens grunddel eller bostadstillägg, inte heller andra understöd som erläggs på grund av studier och inte heller ersättningar för kostnader för familjevård.

Såsom avdrag från inkomsterna beaktas erlagt underhållsbidrag och sådan förmån som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för en viss tid eller på livstid och som skall utges i pengar (sytning).


14 §
Mindre bemedlad

Såsom mindre bemedlad anses vid fastställandet av avgift en person eller familj, vars inkomst stannar under den av social- och hälsovårdsministeriet definierade inkomstgränsen för ersättningsklass 1.

15 §
Fastställande av avgift

Avgift som skall uppbäras enligt betalningsförmågan fastställs för ett verksamhetsår i sänder. Börjar eller upphör vården mitt under en månad, uppbärs i avgift för högst tio vårddagar hälften av månadsavgiften och annars full månadsavgift.


17 §
Avgift för frånvarotid

Månadsavgiften uppbärs också för tillfälliga frånvarodagar. I avgift uppbärs hälften av månadsavgiften om barnet på grund av sjukdom är borta från dagvården mera än tio verksamhetsdagar per kalendermånad. Ingen avgift alls uppbärs när barnet på grund av sjukdom har varit borta från dagvården alla verksamhetsdagar under en kalendermånad. I övrigt uppbärs i avgift för en sådan kalendermånad då barnet har varit borta från vården hälften av månadsavgiften.

Då barnet på grund av en förälders eller annan vårdnadshavares avvikande arbetstid eller studier fortlöpande är i dagvård endast en del av kalendermånadens verksamhetsdagar, uppbärs för vården med beaktande av antalet frånvarodagar den lägre månadsavgift varom stadgas i 3 § 1 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

För barndagvård uppbärs från den 1 augusti 1990 avgift på det sätt varom stadgas i denna förordning.

För övrig socialservice uppbärs avgift med iakttagande av tidigare gällande stadganden.

Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda det beslut som avses i 14 § redan innan denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 29 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.