450/1990

Given i Helsingfors den 18 maj 1990

Lag om ändring av lagen om stöd för nyskiften

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 januari 1981 om stöd för nyskiften (24/81) 5 och 9 §§,

ändras 6 § 2 mom., 7 § 2 och 3 mom., 8 § 1 mom. och 10 § samt

fogas till 8 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 10 a § som följer:

6 §

Lantmäterikontoret beslutar om betalning av kostnader enligt 2 §.

7 §

Har medel som nämns i 1 mom. lyfts innan arbetet är utfört, skall det arbete som motsvarar det lyfta beloppet utföras inom två år efter lyftandet. Lantmäterikontoret kan dock av särskilda skäl bevilja förlängning av tidsfristen, dock för högst två år i sänder. Slutförs arbetet inte inom utsatt tid, skall det belopp som lyfts återkrävas och på det skall, räknat från den dag då beloppet lyftes, betalas en årlig ränta om 16 procent.

Lyfts i 1 mom. nämnda medel inte inom fem år efter att det beslut som avses i 6 § 2 mom. meddelades, har rätten att erhålla medlen förverkats, om inte lantmäterikontoret av särskilda skäl beslutar något annat.

8 §

Den del av de kostnader som har betalts av statens medel, vilken återkrävs, skall en enskild person och ett dödsbo återbetala med nio procents annuiteter, av vilka fyra procent betraktas såsom ränta på det vid varje tid obetalda kapitalet och återstoden såsom amortering. Övriga delägare skall betala den del av de ovan åsyftade kostnaderna, som återkrävs, i ett för allt enligt förordning.


Betalas kostnader som skall återkrävas inte på förfallodagen, uppbärs på det försenade beloppet 16 procents årlig dröjsmålsränta från förfallodagen tills betalning har skett.

10 §

Den lägenhet som skall skiftas utgör pant för betalningen av kostnader som skall återkrävas, jämte ränta. Kostnaderna jämte ränta får, oberoende av hur länge de har varit obetalda, tas ut ur lägenheten med den förmånsrätt som gäller för offentligrättsliga prestationer som anser en fastighet. Kostnader som skall återkrävas och räntan får, till den del de har förfallit till betalning, utmätas utan dom eller utslag.

När en lägenhet utgör pant enligt 1 mom. svarar den som äger lägenheten såsom gäldenär för återbetalningen av de kostnader jämte ränta som avses i 1 mom.

10 a §

Sedan beslut om återkrav av kostnaderna har fattats, skall lantmäterikontoret omedelbart sända ett meddelande till domaren för att det pantansvar som avses i 10 § skall bli antecknat i lagfarts- och inteckningsregistret. Meddelande skall dock inte sändas och anteckning inte göras i fråga om återkrav vilkas belopp inte överstiger ett belopp som bestäms genom förordning.

Då de kostnader som skall återkrävas har betalts helt och hållet, skall lantmäterikontoret sända ett meddelande till domaren för att en anteckning om att fastigheten har befriats från pantansvar skall bli införd i lagfarts- och fastighetsregistret.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990. Den tillämpas på lantmäteriförrättningar som görs anhängiga efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 246/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 4/90
Stora utsk. bet. 12/90

Helsingfors den 18 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.