374/1990

Given i Helsingfors den 27 april 1990

Lag om ändring av militära disciplinlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i militära disciplinlagen av den 25 mars 1983 (331/83) 40 §,

ändras rubriken för 6 kap. samt 34-37, 39 och 44 §§ samt

fogas till 8 § ett nytt 3 mom. som följer:

8 §

När den avräkning som avses i 1 och 2 mom. räknas ut motsvarar ett dygns frihetsberövande ett arrestdygn, två disciplinböter, två dygns utegångsförbud och tre gånger extratjänst.

6 kap.

Disciplinbesvär och tillsynen över det disciplinära förfarandet

34 §

Ändring i ett disciplinstraff som har påförts i ett disciplinärt ärende får sökas genom besvär (disciplinbesvär) hos den allmänna domstol som är behörig enligt 5 eller 6 § militära rättegångslagen.

I en disciplinär tillrättavisning som har påförts i ett disciplinärt ärende får ändring inte sökas genom besvär.

35 §

Besvär skall anföras skriftligen, och besvärsskriften skall senast den tredje dagen efter att den disciplinäre förmannens beslut delgavs den som saken gäller tillställas den disciplinäre förman som har påfört disciplinstraffet eller kansliet vid den domstol som avses i 34 §. Besvärsskriften får inom den tid som här nämns även tillställas en annan i förordning bestämd myndighet, som omedelbart skall sända den till den disciplinäre förmannen. Domstolen skall genast underrätta honom om att besvärsskriften har kommit till domstolen.

Den disciplinäre förman som avses i 1 mom. skall omedelbart sända besvärsskriften till kansliet för den domstol som nämns i 34 § och till skriften foga handlingarna i ärendet.

Disciplinbesvär anses ha blivit anhängiga vid domstolen då de handlingar som avses i 2 mom. har kommit till domstolens kansli. Domstolen skall utan dröjsmål underrätta ändringssökanden och den åklagare som anges i 4 § militära rättegångslagen om när och var behandlingen äger rum samt om följderna av ändringssökandens frånvaro.

36 §

Den disciplinäre förmannen skall se till att ändringssökanden utan hinder av tjänstgöringen har möjlighet att upprätta sin besvärsskrift och delta i domstolsbehandlingen av disciplinbesvären.

När disciplinbesvär behandlas skall iakttas vad militära rättegångslagen stadgar om behandlingen av brottmål. Om ändringssökanden utan att meddela laga förfall inte inställer sig vid domstolen, får disciplinbesvären handläggas och avgöras trots hans frånvaro.

37 §

Åklagaren får väcka åtal i ett ärende som har förts till domstolen som disciplinbesvär. Om åtal väcks upphör ärendet att vara ett disciplinärt ärende.

I domstolens beslut i ett disciplinärt ärende får ändring inte sökas genom ordinära rättsmedel.

39 §

Verkställigheten av ett straff som har påförts genom disciplinärt förfarande skall inledas utan dröjsmål sedan den tid som gäller för anförande av besvär har löpt ut eller sedan besvären har avgjorts av domstolen.

Om den straffade ger sitt skriftliga samtycke, får verkställigheten även inledas tidigare.

Verkställigheten av ett arreststraff som en domstol har dömt ut får inledas trots att beslutet inte har vunnit laga kraft, om den dömde ger sitt skriftliga samtycke.

44 §

Arrest som inte har avtjänats till fullo vid den tidpunkt då den straffade hemförlovas eller då hans tjänstgöring upphör av någon annan orsak än en som nämns i 2 mom. avtjänas till fullo som arrest på det sätt som stadgas i 42 §.

Har verkställigheten av ett arreststraff inte inletts före en tidpunkt som avses i 1 mom. eller hemförlovas den värnpliktige av hälsoskäl, skall arresten förvandlas till en avgift. Då arrest förvandlas till avgift motsvarar ett arrestdygn två dagars disciplinbot. Förvandlingen skall verkställas av kommendören för truppavdelningen enligt de grunder som stadgas i 2 § 4 mom. och 43 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

Lagen tillämpas även på disciplinstraff som har påförts innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 100/89
Andra lagutsk. bet. 1/90
Stora utsk. bet. 19/90

Helsingfors den 27 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.