286/1990

Given i Helsingfors den 23 mars 1990

Förordning om ändring av förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § 1, 3 och 4 mom., 2 § 1, 3, 4 och 5 mom., 3 § 1 mom. och 4 § förordningen den 28 december 1956 angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar, sådana de lyder i förordning av den 29 april 1988 (385/88), som följer:

1 §

Läkare, som verkställt rättsmedicinsk obduktion, tillkommer för förrättningen, för därvid uppgjort utlåtande och protokoll samt för i två exemplar utfärdad avskrift av utlåtande och protokoll i arvode för fullständig obduktion sammanlagt 1 113 mark och för partiell obduktion (obduktion för fastställande av dödsorsaken) sammanlagt 822 mark.


För yttre likbesiktning, som verkställts på förordnande eller anhållan av vederbörande myndighet, tillkommer läkaren, förutom särskilt fastställd ersättning för resekostnader samt dagtraktamente, i arvode för besiktning och utlåtande jämte avskrifter sammanlagt 129 mark.

Läkare erhåller i arvode för nedan nämnda undersökningar och för de utlåtanden han avger med anledning av dessa med duplettexemplar sammanlagt:

1) formalinfixationsundersökning av lungor 216,-
2) formalinfixationsundersökning av hjärna 96,-
3) silikongjutning av organ 301,-
4) röntgenundersökning av avlidens delområde med utlåtanden 132,-
5) röntgenundersökning av hela den avlidne med utlåtanden 360,-
6) enzymfärgningsundersökning av vävnadsprov 84,-
7) elektronmikroskopisk undersökning av prov 289,-
8) provtagning av ögats glaskropp 35,-
9) gynekologisk undersökning av våldtagen avliden 145,-
2 §

För klinisk undersökning av levande person, som verkställts på förordnande eller anhållan av vederbörande myndighet, tillkommer läkaren, förutom särskilt fastställd ersättning för resekostnader och dagtraktamente, i arvode för undersökning och utlåtande jämte duplettexemplar sammanlagt 133 mark. Ges dylikt utlåtande på basen av tidigare verkställd undersökning eller sjukberättelse, är arvodet likväl 84 mark.


Läkare erhåller i arvode för rättsmedicinsk undersökning av berusningstillstånd och för det utlåtande jämte duplettexemplar som han avger med anledning av undersökningen sammanlagt 166 mark. För tagning av blodprov för fastställande av blodets alkoholhalt jämte intyg över verkställande av denna åtgärd, är arvodet sammanlagt 34 mark.

För tagning av blodprov i samband med yttre likbesiktning för fastställande av blodets alkoholhalt eller bestämning av blodgrupp jämte intyg över verkställandet av denna åtgärd, är arvodet sammanlagt 67 mark.

Läkare erhåller i arvode för nedan nämnda undersökningar och för de utlåtanden han avger med anledning av dessa med duplettexemplar sammanlagt:

1) endoskopisk undersökning av ändtarm 84,-
2) endoskopisk undersökning av magsäck, tolvfingertarm eller stigma 216,-
3) tagande av hår-, nagel- eller fläckprov 35,-
3 §

Läkare eller tandläkare, som inte verkställt i 1 § avsedd obduktion eller likbesiktning eller i 2 § avsedd undersökning, tillkommer för nedan nämnda undersökningar, såvida de inte hör till hans tjänsteåligganden, och för utlåtanden angående desamma jämte duplettexemplar i arvode sammanlagt:

A. Läkare:
1) för mikroskopisk undersökning av ett organ 103,-
och, då till samma försändelse hör undersökning av flere prov, för undersökning av varje följande organ 34,-
2) för provtagning för sperma-analys 34,-
3) för undersökning av sperma- och blodfläck 103,-
4) för sperma-analys 156,-
5) för undersökning av kiselalghalten i lungorna 104,-
och för undersökning i samband härmed av varje följande organ per organ 34,-
6) för undersökning av kiselalghalten i ett vattenprov 104,-
7) för undersökning av ben för identifiering och för utredning av dödsorsaken 215,-
8) mikroskopisk undersökning som kräver speciell sakkunskap (t.ex. neuropatologi) 264,-
B. Tandläkare:
1) för undersökning av mun och uppgörande av tandstatus för identifiering av okänd avliden 248,-
2) för histologisk undersökning av tänder för fastställande av ålder 263,-
3) för undersökning av bettavtryck 103,-
4 §

För bistånd åt polismyndighet vid förhör eller annan undersökning av brott i andra fall än sådana som nämns i 1, 2 och 3 §§ eller som omedelbart ansluter sig till dem, erhåller läkare, såvida lämnandet av bistånd inte hör till hans tjänsteuppgifter, förutom särskilt fastställd ersättning för resekostnader samt dagtraktamente, i arvode för sitt bistånd och för i ärendet möjligen nödigt utlåtande jämte duplettexemplar sammanlagt 132 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990 och den tillämpas på de arvoden som uppbärs från och med den 1 januari 1990.

Helsingfors den 23 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.