116/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 6 § och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet inrättas och indras nedan nämnda tjänster med grundlön och inrättas tre tjänster med avtalslön.

2 §
Skolstyrelsen

Inrättas den 1 mars 1990:

en föredragandetjänst i löneklass A 19,

en forskningssekreterartjänst i löneklass A 18,

en inspektörstjänst i löneklass A 17,

två vaktmästartjänster i löneklass A 10,

en vaktmästartjänst i löneklass A 9,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 9 och

en maskinskrivartjänst i löneklass A 5.

Indras den 1 mars 1990:

en byråchefstjänst i löneklass A 25,

en bibliotekssekreterartjänst i löneklass A 21 och

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11.

3 §
Vissa statliga läroanstalter

Inrättas den 1 mars 1990:

en vaktmästartjänst i löneklass A 10,

en förskoleassistenttjänst i löneklass A 7,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5 och

tre klasslärartjänster i löneklass C 37.

4 §
Vissa utgifter för lärarutbildningen

Inrättas den 1 mars 1990:

Heinola kursinstitut

en kurssekreterartjänst i löneklass A 16,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11,

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 9 och

en kursvaktmästartjänst i löneklass A 9.

5 §
Barnträdgårdslärarinstituten

Inrättas den 1 mars 1990:

en byråsekreterartjänst på deltid (20 timmar i veckan) i löneklass A 11,

en vaktmästartjänst i löneklass A 10,

sex vaktmästartjänster i löneklass A 9,

en vaktmästartjänst på deltid (20 timmar i veckan) i löneklass A 9 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8.

6 §
Skolorna för handikappade barn

Inrättas den 1 mars 1990:

tre psykologtjänster på deltid (20 timmar i veckan) i löneklass A 20,

en psykologtjänst i löneklass A 20,

två talterapeuttjänster i löneklass A 17,

en läromedelssekreterartjänst i löneklass A 15,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11,

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

två skötartjänster på deltid (20 timmar i veckan) i löneklass A 7,

fyra byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

två vårdbiträdestjänster på deltid (20 timmar i veckan) i löneklass A 4 och

en lärarassistenttjänst i löneklass C 32.

Den 1 augusti 1990:

en handledande lärartjänst i löneklass C 54.

Indras den 1 augusti 1990:

en speciallärartjänst i löneklass C 43.

7 §
Biblioteket för synskadade

Inrättas den 1 mars 1990:

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 5 och

två yngre vaktmästartjänster i löneklass A 4.

8 §
Yrkesutbildningsstyrelsen

Inrättas den 1 mars 1990:

två planerartjänster i löneklass A 23,

tre planerartjänster i avtalslöneklass S 22,

tre överinspektörtjänster i löneklass A 22,

en byggnadsplanerartjänst i löneklass A 21,

en byråingenjörstjänst i löneklass A 21,

en byråingenjörstjänst i löneklass A 20,

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 15,

fem byråsekreterartjänster i löneklass A 11,

en offsettryckartjänst i löneklass A 11,

två vaktmästartjänster i löneklass A 9 och

två byråsekreterartjänster i löneklass A 9.

9 §
Statliga yrkesläroanstalter

Inrättas:

Läroanstalterna för huslig ekonomi

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11,

en elevhemsföreståndartjänst i löneklass A 8 och

en lektorstjänst (yrkesämnen) i löneklass C 47.

Den 1 mars 1990:

Läroanstalterna i hotell- och restaurangbranschen

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8.

Läroanstalterna inom lantbruksbranschen

sex byråsekreterartjänster i löneklass A 11,

sju byråsekreterartjänster i löneklass A 9,

nio byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 5 och

två föreståndartjänster för vuxenutbildningsavdelningen i löneklass C 59.

Yrkesundervisningsanstalterna

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 11,

fem byråsekreterartjänster i löneklass A 9 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8.

Specialyrkesläroanstalterna

en läromedelsplanerartjänst i löneklass A 19,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 9 och

en elevhemsföreståndartjänst i löneklass A 8.

Läroanstalterna för skogsbruk och trähushållning

två byråsekreterartjänster i löneklass A 11,

fem byråsekreterartjänster i löneklass A 9,

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

tre byråfunktionärstjänster i löneklass A 7 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5,

Tekniska läroanstalter

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 11,

fem byråsekreterartjänster i löneklass A 9,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 8, en telefonisttjänst i löneklass A 7 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 5.

Läroanstalterna för huslig ekonomi

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 11 och

sex byråsekreterartjänster i löneklass A 9.

Hälsovårdsläroanstalterna

sju ekonomtjänster i löneklass A 15,

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 11,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 9,

sex byråfunktionärstjänster i löneklass A 8,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7,

tre telefonisttjänster i löneklass A 7 och

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 5.

Den 1 augusti 1990:

Lärarinstituten för yrkesskolorna

en fortbildningsplanerartjänst i löneklass A 23,

en ADB-planerartjänst i löneklass A 22,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11,

en överlärartjänst (yrkesämnen) i löneklass C 57,

två lektorstjänster (yrkesämnen och andra ämnen) i löneklass C 51,

en lektorstjänst (yrkesämnen) i löneklass C 50 och

en lektorstjänst (yrkesämnen) i löneklass C 39.

Läroanstalterna i hotell- och restaurangbranschen

fyra biträdande rektorstjänster i löneklass C 58 och

en föreståndartjänst för vuxenutbildningsavdelningen i löneklass C 59.

Läroanstalterna inom lantbruksbranschen

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8,

en biträdande rektorstjänst i löneklass C 59,

en lektorstjänst (yrkesämnen) i löneklass C 47 och

en lektorstjänst (yrkesundervisning) i löneklass C 40.

Specialyrkesläroanstalterna

en lärartjänst i yrkesämnen i löneklass C 49.

Sjöfartsläroanstalterna

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11.

Tekniska läroanstalter

två föreståndartjänster för kursavdelningen i löneklass C 62,

tjugotvå överlärartjänster i löneklass C 58,

tre överlärartjänster (ekonomi- och arbetslivskunskap) i löneklass C 58,

två lektorstjänster i löneklass C 52,

nio lektorstjänster (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk) i löneklass C 52,

en lektorstjänst (ekonomi- och arbetslivskunskap) i löneklass C 52,

två praktikingenjörstjänster i löneklass C 50 och

tre laboratorieingenjörstjänster i löneklass C 50.

Läroanstalterna för hemslöjd och konstindustri

en föreståndartjänst för vuxenutbildningsavdelningen i löneklass C 59.

Hälsovårdsläroanstalterna

en bibliotekarietjänst i löneklass A 15,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13,

tre biblioteksammanuenstjänster i löneklass A 12,

sex byråsekreterartjänster i löneklass A 11,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 9,

fyra byråfunktionärstjänster i löneklass A 7,

sex föreståndartjänster för vuxenutbildningsavdelningen i löneklass C 59,

en lektorstjänst (yrkesämnen) i löneklass C 51,

femtio lektorstjänster (beteendevetenskapliga, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och idrottsvetenskapliga ämnen) i löneklass C 51,

en lektorstjänst (medicinska ämnen) i löneklass C 51,

en lektorstjänst (odontologiska ämnen) i löneklass C 51,

tre lektorstjänster (hjälpmedels- och proteslära, tandteknikundervisning, optikerundervisning, medicinförsörjning) i löneklass C 51,

fyrtioåtta lektorstjänster (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) i löneklass C 51,

femtio lektorstjänster (yrkesämnen) i löneklass C 49,

fyrtioen lektorstjänster (yrkesämnen) i löneklass C 48,

elva lektorstjänster (gymnastik och hälsolära) i löneklass C 48 och

en lektorstjänst (tandteknikerundervisning) i löneklass C 39.

Institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde

en ingenjörstjänst i löneklass A 23,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11 och

en vaktmästartjänst i löneklass A 9.

Indras:

Läroanstalterna för huslig ekonomi

en lektorstjänst (hälsovård) i löneklass C 38.

Den 1 mars 1990:

Tekniska läroanstalter

en gårdskarl-eldartjänst i löneklass A 9.

Hälsovårdsläroanstalterna

en städartjänst i löneklass A 4.

Den 1 augusti 1990:

Yrkesundervisningsanstalterna

två lektorstjänster (yrkesämnen) i löneklass C 40.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1990.

De tjänster som genom denna förordning inrättas, oavsett i 9 § nämnda biträdande rektorstjänster, föreståndartjänster för kurs- eller vuxenutbildningavdelningar, överlärartjänster, lektorstjänster, en lärartjänst i yrkesämnen, en fortbildningsplanerartjänst och ingenjörstjänster, kan första gången besättas utan att de förklaras lediga. Till de i 8 § avsedda överinspektörstjänsterna får då tjänsterna besättas första gången utnämnas en person med motsvarande uppgift i arbetsavtalförhållande utan hinder av vad som genom förordning stadgas om behörighetsvillkoren för tjänsten.

Åtgärder för besättande av de genom denna förordning inrättade tjänsterna får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna är inrättade.

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.