110/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om konsumentverket

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Konsumentverket lyder under handels- och industriministeriet och har till uppgift att sörja för den tillsyn som avses i produktsäkerhetslagen (914/86) så som stadgas särskilt, att i anslutning till skötseln av konsumentfrågor göra utredningar och jämförelser som gäller priserna på nyttigheter samt att dra försorg om konsumentupplysning, styrning av konsumentrådgivningen samt andra konsumentfrågor som inte hör till någon annan konsumentmyndighet.

Konsumentverket sköter dessutom övriga uppgifter som enligt andra stadganden eller föreskrifter ankommer på det.

Handels- och industriministeriet har rätt att ge konsumentverket uppdrag som avser utredningar, försök, kontroll eller planering. Ministeriet kan samtidigt bestämma på vilket sätt och enligt vilken tidtabell uppdraget skall utföras.

2 §

Konsumentverket har en direktion. Genom förordning stadgas om dess uppgifter och medlemsantal samt hur den tillsätts.

3 §

Konsumentverket har rätt att uppbära avgifter för sina prestationer. När avgifterna bestäms skall iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

4 §

Näringsidkarna är skyldiga att lämna konsumentverket upplysningar som det behöver för de utredningar och jämförelser som avses i 1 § 1 mom. Verket kan bestämma att upplysningarna också skall ges den länsstyrelse som samlar in dem.

Konsumentverket kan utsätta vite för att förstärka upplysningsplikten. Vitet döms ut av länsstyrelsen i det län där näringsidkaren har sin hemort.

5 §

Konsumentverket offentliggör resultaten av sina utredningar och jämförelser i den omfattning som verket bestämmer.

När resultaten av utredningar och jämförelser offentliggörs får uppgifter som kan anses vara affärs- eller yrkeshemligheter inte röjas, om inte den som uppgiften gäller har gett sitt samtycke till publiceringen.

6 §

Närmare stadganden om konsumentverkets uppgifter, organisation, förvaltning och tjänster utfärdas genom förordning.

7 §

Konsumentverket tillhandahåller vissa av de ämbetsverkstjänster som hör till livsmedelsverket, konsumentombudsmannens byrå, konsumentklagonämnden och konsumentforskningscentralen, i enlighet med vad som särskilt stadgas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Genom denna lag upphävs lagen den 25 maj 1973 om näringsstyrelsen (421/73) jämte senare ändringar.

Vad som annars stadgas om näringsstyrelsen skall när denna lag har trätt i kraft gälla konsumentverket, frånsett vad lagen om livsmedelsverket (111/90) stadgar om livsmedelsverkets uppgifter och vad lagen om konsumentforskningscentralen (112/90) stadgar om konsumentforskningscentralens uppgifter.

Åtgärder för besättande av tjänsterna vid konsumentverket och andra åtgärder som behövs för att verket skall kunna inleda sin verksamhet när lagen träder i kraft får vidtas före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 151/89
Ekonomiutsk. bet. 12/89
Stora utsk. bet. 178/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.