1319/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om befolkningsböcker

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 11 mars 1970 om befolkningsböcker (198/70) 1 kap., 11 och 28 §§ samt underrubrikerna före dem, 29 och 31-36 §§ samt 39 § och underrubriken före den, 6 och 7 kap. samt 57 och 58 §§,

av dessa lagrum 1 kap. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 10 december 1971 och den 17 februari 1984 (847/71 och 184/84), 11 och 39 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 10 oktober 1980 (686/80), 28 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och förordning av den 31 oktober 1973 (797/73), 31 § sådan den lyder i förordning av den 30 september 1977 (694/77), 32, 34 och 35 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda förordning av den 17 februari 1984, 33 och 36 §§ sådana de lyder i sistnämnda förordning, 6 kap. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 20 september 1974 (728/74) och genom nämnda förordningar av den 30 september 1977 samt den 17 februari 1984, 7 kap. sådant det lyder delvis ändrat genom sistnämnda förordning samt 58 § sådan den lyder i förordning av den 19 december 1975 (995/75), samt

ändras 8 § 3 mom., 9 §, 12 § 1 mom., 13, 15, 15 a, 16-19 och 22 §§, 23 b § 1 mom., 38 § 1 mom. och 59 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 3 mom. samt 18 och 19 §§ i förordning av den 18 december 1970 (790/70), 9 och 13 §§ i nämnda förordning av den 19 december 1975, 12 § 1 mom., 23 b § 1 mom. och 59 § i nämnda förordning av den 10 oktober 1980, 15 § delvis ändrad genom nämnda förordning av den 17 februari 1984, 15 a och 16 §§ ändrade genom sistnämnda förordning och genom förordning av den 4 mars 1983 (239/83), 17 § ändrad genom nämnda förordningar av den 30 september 1977 och den 17 februari 1984, 22 § ändrad genom nämnda förordningar av den 20 september 1974 och den 17 februari 1984 samt 38 § 1 mom. i sistnämnda förordning, som följer:

8 §

Då en person inträder i evangelisk-lutherska kyrkan eller i ortodoxa kyrkosamfundet eller utträder ur dessa skall han överföras till vederbörande befolkningsregister. Härvid skall 19 § iakttas i tillämpliga delar.

9 §

Befolkningsregisterföraren skall ha en förteckning över avlidna och över personer som med stöd av 22 § 3 mom. har avförts ur befolkningsregistret samt över personer som har överförts till ett annat befolkningsregister. I förteckningen införs följande uppgifter:

1) släkt- och förnamn,

2) personbeteckning samt

3) det befolkningsregister till vilket personen har överförts och datum för denna ändring eller dödsdagen eller den dag då han med stöd av 22 § 3 mom. har avförts ur befolkningsregistret.

12 §

I centrala befolkningsregistret införs i fråga om personer, fastigheter, byggnader, bostadslägenheter och verksamhetsutrymmen de uppgifter som enligt 7 och 10 a-10 d §§ skall antecknas i de lokala befolkningsböckerna.


13 §

I centrala befolkningsregistret kan antecknas adressuppgifter om finska medborgare som bor utomlands.

15 §

På blanketten för flyttningsanmälan skall beträffande dem som har flyttat anges namn, personbeteckning, befolkningsregisterförare, dagen för flyttningen, uppgifter om den nya bostaden samt övriga uppgifter som behövs för beslut om hemort och för folkbokföringen. Anmälan skall senast den tredje dagen efter flyttningen ges till ägaren eller innehavaren av den byggnad till vilken personen har flyttat eller till företrädaren för honom. Om de inte är anträffbara, skall anmälan tillställas registerbyrån.

Ägaren eller innehavaren av byggnaden eller företrädare för honom skall se till att flyttningsanmälan ges inom den tid som anges i 1 mom. Om den anmälningsskyldige trots uppmaning inte gör flyttningsanmälan skall registerbyrån underrättas om detta.

Om en person flyttar från en bostad och därefter inte har någon stadigvarande bostad, skall han göra flyttningsanmälan till registerbyrån på den ort där han vistas.

Blanketter för flyttningsanmälan skall tillhandahållas på postanstalterna och hos folkbokföringsmyndigheterna.

15 a §

På blanketten för utflyttningsanmälan skall antecknas de utflyttande personernas namn, personbeteckning, adress utomlands, orsaken till utflyttningen, den tid som vistelsen utomlands kommer att omfatta samt övriga uppgifter som behövs för beslut om hemort och för folkbokföringen. Anmälan skall senast på flyttningsdagen ges till ägaren eller innehavaren av den byggnad där personen bor eller till företrädaren för honom eller till registerbyrån.

Blir en persons tillfälliga vistelse utomlands stadigvarande, kan utflyttningsanmälan i utlandet tillställas en finsk beskickning.

Blanketter för utflyttningsanmälan skall tillhandahållas på postanstalterna, hos folkbokföringsmyndigheterna och på Finlands beskickningar.

16 §

Ägaren eller innehavaren av byggnaden eller företrädaren för honom skall senast den sjunde dagen efter flyttningen lämna flyttningsanmälan till den registerbyrå till vars ämbetsdistrikt de inflyttade personernas nya boningsort hör.

Ägaren eller innehavaren av byggnaden eller företrädaren för honom skall senast den sjunde dagen efter flyttningen lämna utflyttningsanmälan till den registerbyrå inom vars ämbetsdistrikt den utflyttade personen senast bodde.

En finsk beskickning skall vidarebefordra utflyttningsanmälan till befolkningsregistercentralen senast den sjunde dagen efter det anmälan togs emot. Befolkningsregistercentralen skall utan dröjsmål skicka anmälan till vederbörande registerbyrå.

17 §

När registerbyrån har fått flyttningsanmälan skall den utan dröjsmål fatta beslut om hemorten för var och en av de personer som nämns i flyttningsanmälan. Samtidigt skall det konstateras vem som är regionalt behörig befolkningsregisterförare för personerna i fråga.

Om personen inte har någon stadigvarande bostad i kommunen eller den i hemortsregistret antecknade uppgiften om hans adress inte kan anses tillförlitlig, får i hemortsregistret antecknas att hans adress är okänd.

18 §

Anmälan om hemortsbeslut samt om den befolkningsregisterförare som har konstaterats vara regionalt behörig skall inom tre dagar göras till centrala befolkningsregistret samt utan dröjsmål till personens tidigare hemortsregisterförare och till den tidigare befolkningsregisterföraren.

19 §

Sedan en persons tidigare befolkningsregisterförare har underrättats om flyttningen skall han inom tre dagar göra en anteckning i befolkningsregistret om den nya befolkningsregisterföraren för den person som har flyttat och om tidpunkten för ändringen samt lämna handlingarna till personens nya befolkningsregisterförare.

22 §

Den som i den ordning som är föreskriven för samnordiskt flyttningsbetyg konstateras ha bosatt sig i ett annat nordiskt land eller som av registerbyrån med anledning av utflyttningsanmälan eller annars konstateras ha stadigvarande bosatt sig någon annanstans utomlands, skall avföras ur hemortsregistret.

Om avförande ur hemortsregistret skall befolkningsregisterföraren i fråga underrättas utan dröjsmål.

En finsk medborgare som har avförts ur hemortsregistret antecknas i befolkningsregistret såsom frånvarande. En utlänning som har avförts ur hemortsregistret avförs ur befolkningsregistret.

23 b §

För kontroll av uppgifterna om byggnader och lägenheter skall den som äger en byggnad eller hans företrädare lämna de uppgifter som nämns i 10 c § och den som innehar eller äger en lägenhet de uppgifter som nämns i 10 d §. Om de uppgifter som nämns i 10 d § inte fås av lägenhetens innehavare eller ägare, är ägaren till byggnaden eller företrädaren för honom skyldig att lämna dessa uppgifter.


38 §

Befolkningsregistercentralen skall i den utsträckning som behövs underrätta föraren av lokala befolkningsböcker om de uppgifter som har införts i centrala befolkningsregistret.


59 §

Lantmäteristyrelsen får efter att först ha begärt utlåtande av befolkningsregistercentralen om verkställigheten och tillämpningen av 23 c, 23 d och 23 f §§ meddela föreskrifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Förordningens 17-19 §§ träder dock i kraft den 1 mars 1990. De anmälningar som avses i 17 § 2 och 3 mom. förordningen om befolkningsböcker, sådana dessa lagrum lyder i förordning av den 30 september 1977 (694/77), sänds likväl inte längre räknat från ingången av 1990.

I de städer där ägaren till en byggnad enligt polisordningen eller ordningsstadgan skall lämna in adressanmälan till polisen beträffande personer som flyttar in i byggnaden, kan flyttningsanmälan till utgången av år 1990 utan hinder av vad som stadgas i 16 § 1 mom. ges till polisen för vidarebefordran till registerbyrån.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.