1057/1989

Given i Helsingfors den 1 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för strålsäkerhetscentralens prestationer

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 15 november 1985 om avgifter för strålsäkerhetscentralens prestationer (869/85) 1 § 2 mom. och den till förordningen fogade prislistan, sådan den lyder i förordning av den 11 november 1988 (937/88), samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

1 §

Denna förordning gäller inte prestationer som hänför sig till övervakning enligt kärnenergilagen (990/87).

4 a §

När prestationer som nämns i prislistan produceras i serier och enhetskostnaderna för en prestation därvid är väsentligt lägre än priset enligt prislistan, kan avgiften på motsvarande sätt sänkas samt uppbäras till ett belopp som motsvarar självkostnadsvärdet.

När de totalkostnader som föranleds av att strålsäkerhetscentralen utför en prestation underskrider marknadspriset på likadana prestationer som utförs av andra, kan för prestationen uppbäras en avgift som motsvarar marknadspriset enligt rådande prisnivå.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Denna förordning tillämpas på prestation som har börjat produceras den dag förordningen träder i kraft eller därefter.

Helsingfors den 1 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

PRISLISTA

Prestation Avgift mk
1. Säkerhetstillståndsärenden
1.1. Beslut om säkerhetstillståndsansökan
1.1.1. Medicinsk röntgenundersökningsverksamhet 2 100,-
1.1.2. Odontologisk röntgenverksamhet 1 365,-
1.1.3. Veterinärröntgenverksamhet 1 365,-
1.1.4. Strålbehandlingsverksamhet 6 300,-
1.1.5. Annan verksamhet 2 100,-
1.2. Beslut om ändring av säkerhetstillstånd
1.2.1. Medicinsk röntgenundersökningsverksamhet 1 575,-
1.2.2. Odontologisk röntgenverksamhet 840,-
1.2.3. Veterinärröntgenverksamhet 1 050,-
1.2.4. Strålbehandlingsverksamhet 4 200,-
1.2.5. Annan verksamhet 1 575,-
1.3. Säkerhetstillstånds- eller ändringansökan som gäller mer än fem apparater, röntgenrör eller verksamheter, tilläggsavgift för varje apparat, röntgenrör och verksamhet som överstiger detta antal 105,-
1.4. Beslut om byte av ansvarig föreståndare, om ändring av namnet på innehavaren eller om därmed jämförbara frågor 420,-
1.5. Behandling av och utlåtande om säkerhetstillståndsansökan som gäller kärnämne 1 365,-
1.6. Beslut om befrielse från säkerhetstillstånd eller besiktning 1 365,-
1.7. Förhandsutlåtande om byggplan
1.7.1. Grundavgift 1 050,-
1.7.2. Tilläggsavgift för sådan åtgärd som tar över 3 timmar i anspråk debiteras på det sätt som stadgas i 3 §
2. Tillsynsavgift per år
2.1. Grundavgift för säkerhetstillstånd 110,-
2.2. Tilläggsavgift för varje röntgenrör, apparat och verksamhet 60,-
3. Besiktningar och granskningar
3.1. Röntgenundersökningsapparater
3.1.1. Ibruktagningsbesiktning eller förnyad besiktning
3.1.1.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 2 415,-
3.1.1.2. Tilläggsavgift för varje röntgenrör som granskas 1 890,-
3.1.1.3. Tilläggsavgift för kontrollmätning av bildförstärkar-TV-kedja i samband med besiktning 630,-
3.1.2. Särskild granskning av bildförstärkar-TV-kedja 3 465,-
3.2. Tandröntgenapparater
3.2.1. Ibruktagningsbesiktning eller förnyad besiktning
3.2.1.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 1 050,-
3.2.1.2. Tilläggsavgift för varje apparat 315,-
3.3. Veterinärröntgenapparater
3.3.1. Ibruktagningsbesiktning eller förnyad besiktning
3.3.1.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 1 365,-
3.3.1.2. Tilläggsavgift för varje apparat som granskas 945,-
3.4. Apparater som används vid strålbehandling
3.4.1. Grundavgift för ibruktagningsbesiktning av terapianläggning med högenergi 6 300,-
3.4.2. Grundavgift för besiktning, granskning eller dosmätning (per besiktningsbesök) 2 730,-
3.4.3. Tilläggsavgift för arbete som utförs på användningsplatsen samt behandling av mätresultaten på det sätt som stadgas i 3 §
3.5. Besiktning eller granskning av radionuklidlaboratorium eller -verksamhet
3.5.1. Klass A 3 360,-
3.5.2. Klass B 2 835,-
3.5.3. Klass C 2 520,-
3.5.4. Klass D eller motsvarande 2 100,-
3.6. Industriell radiografiverksamhet
3.6.1. Besiktning eller granskning av verksamhet
3.6.1.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 2 625,-
3.6.1.2. Tilläggsavgift för varje besiktad eller granskad röntgenapparat eller strålkälla 525,-
3.7. Diffraktions- och fluorescensapparater och övriga motsvarande röntgenapparater
3.7.1. Besiktning eller granskning av verksamheten 2 100,-
3.7.2. Tilläggsavgift för varje besiktad eller granskad apparat 210,-
3.8. Användning av slutna strålkällor
3.8.1. Besiktning eller granskning av verksamheten 2 625,-
3.8.2. Tilläggsavgift för varje besiktad eller granskad apparat eller strålkälla 95,-
3.9. Besiktning eller granskning av undervisning och forskning vid universitet eller högskola i anslutning till användning av strålning
3.9.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 1 050,-
3.9.2. Tilläggsavgift för sådan åtgärd på användningsplatsen som tar över 3 timmar i anspråk debiteras på det sätt som stadgas i 3 §
3.10. Besiktning eller granskning av import, försäljning och transport av radioaktiva ämnen
3.10.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 1 365,-
3.10.2. Tilläggsavgift för sådan åtgärd beträffande granskningsobjektet som tar över 3 timmar i anspråk debiteras på det sätt som stadgas i 3 §
3.11. Besiktning eller granskning av installationer, reparationer och service
3.11.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 2 625,-
3.11.2. Tilläggsavgift för sådan åtgärd beträffande granskningsobjektet som tar över 3 timmar i anspråk debiteras på det sätt som stadgas i 3 §
3.12. Efterbesiktning samt annan besiktning, granskning eller mätning, avgift enligt 3 §
4. Typbesiktning eller -granskning
4.1. Grundavgifter
4.1.1. Färgtelevisionsmottagare 1 575,-
4.1.2. Rökgasdetektor 2 100,-
4.1.3. Tandröntgenapparat 2 625,-
4.1.4. Annan typgranskning 1 785,-
4.2. Tilläggsavgift för mätning och provning som utförs beträffande apparat och som tar över 3 timmar i anspråk debiteras på det sätt som stadgas i 3 §
5. Vissa andra övervakningsåtgärder
5.1. Godkännande av radioisotopprov 840,-
5.1.1. Tilläggsavgift för sådan åtgärd som tar över 2 timmar i anspråk debiteras på det sätt som stadgas i 3 §
5.2. Transportintyg för radioaktiva ämnen 840,-
5.3. Kontrollmätning av apparat med passiva dosimetrar 315,-
5.4. Läcktest för sluten strålkälla
5.4.1. I samband med besiktning eller granskning 840,-
5.4.2. Som separat åtgärd, avgift enligt 3 §
6. Kalibrering av strålningsmätare och expositionstjänster
6.1. Kalibrering av sådan dosmätare för strålbehandling som är försedd med en mätkammare
6.1.1. Med 60Co-strålning 2 625,-
6.1.2. Med annan strålningskvalitet 1 155,-
6.2. Kalibrering av strålningsskyddsmätare
6.2.1. Med en strålningskvalitet 735,-
6.2.2. Tilläggsavgift för varje följande strålningskvalitet 230,-
6.3. Exposition av passiva dosimetrar eller små prov per sats 525,-
6.4. Annan mättjänst i fråga om standarddosimetri, avgift enligt 3 §
7. Övervakning av persondoser
7.1. Yttre strålning; mätning och lagring i dosregister av persondos 53,-
7.2. Inre strålning; mätning och lagring i dosregister av persondos, avgift enligt 3 §
7.3. Lagring av persondos i dosregister (ej mätning) 18,-
7.4. Utdrag ur dosregister (utöver årligt kontrollutdrag)
7.4.1. Grundavgift 116,-
7.4.2. Tilläggsavgift per person 24,-
7.5. Kromosomanalys 6 200,-
8. Lagring av radioaktivt småavfall
8.1. Mottagningsavgift per avfallsförsändelse 600,-
8.2. Tilläggsavgift enligt halveringstid och bruttovikt per kilogram som följer
halveringstid:
under 1 år 1-10 år över 10 år
≤5 kg 50,- 80,- 100,-
≤50 kg 30,- 40,- 50,-
>50 kg 20,- 25,- 30,-
8.3. Förpacknings-, dekontaminerings-, transport- och andra kostnader, tilläggsavgift enligt 3 §
9. Mättjänst för naturlig radioaktivitet
9.1. Radonmätning inomhus
9.1.1. Enstaka mätning i bostad (2 prov) 150,-
9.1.2. Mätning enligt planen för radonmätning (1 prov) 70,-
9.1.3. Annan mätning (1 prov) 90,-
9.2. Mätning av radon i vattenprov som tillställts strålsäkerhetscentralen 180,-

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.