783/1989

Given i Helsingfors den 1 september 1989

Förordning om val av styrelse vid Sibelius-Akademin år 1989

På föredragnig av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § 1 och 2 mom. lagen den 28 december 1979 (1068/79):

1 §

Då val av styrelse vid Sibelius-Akademin år 1989 anordnas tillsätter rektor för valet en valnämnd.

Valberättigade studerande enligt 6 § 1 mom. 4 punkten förordningen om Sibelius-Akademin (561/80) är de som senast den 8 september 1989 anmält sig till högskolan.

De valberättigade har rätt att, inom sju dagar efter det att den slutliga vallängden har offentliggjorts, uppställa kandidater för valet av medlemmar och suppleanter i styrelsen.

2 §

Kandidaterna uppställs så att till valnämnden inges två valbara personers skriftliga samtycke, givet på en av valnämnden fastställd blankett. Den ena kandidaten på kandidatlistan är på förslag till medlem och den andra till personlig suppleant.

En valberättigad får rösta på en kandidatlista.

Såvida inte flera kandidatlistor har uppställts än det antal kandidater som skall väljas, förklarar valnämnden kandidaterna valda utan valförrättning.

Mellan kandidatlistorna får inte bildas valförbund.

3 §

För fastställandet av röstningsresultatet placeras kandidatlistorna i den ordningsföljd som dessas röstetal anger. Är röstetalen lika stora, avgörs listornas inbördes ordningsföljd genom lottning.

Valnämnden förklarar, i den ordningsföljd som röstningsresultatet anger, så många kandidatlistor valda som skall väljas.

4 §

Om en medlem som valts enligt denna förordning inte mera hör till högskolan eller bestående är förhindrad att utföra sina uppgifter, träder hans suppleant i hans ställe för återstoden av mandattiden. Om även suppleanten har bestående förhinder träder för återstoden av mandattiden i en medlems och en suppleants ställe medlemmen och suppleanten på den första icke valda kandidatlistan. Om icke valda kandidatlistor inte finns, väljs en ny medlem och suppleant.

5 §

Styrelsens mandattid begynner när valnämnden har offentliggjort valresultatet och upphör den 31 juli 1990.

6 §

I övrigt gäller om val av styrelse, vad som stadgas i 1 § 2 mom. i nämnda förordning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 13 september 1989.

Helsingfors den 1 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.