708/1989

Utfärdat i Helsingfors den 20 juli 1989

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av upphandlingsförordningen för staten och om fastställande av allmänna upphandlingsvillkor för staten

Handels- och industriministeriet har ändrat 4 §, 6 §, 7 § 1 mom., 8 § 1 och 2 mom., 9 § 2 mom., 10 § 1 mom., 13 § och 14 § 2 mom. handels- och industriministeriets beslut av den 28 december 1979 om tillämpning av upphandlingsförordningen för staten och om fastställande av allmänna upphandlingsvillkor för staten (1071/79) som följer:

4 §

Förhandlingsupphandling kan användas om det är motiverat av en eller flere särskilda orsaker och det är uppenbart att en godtagbar lösning icke kan uppnås utan förhandlingar med säljarna. Sådana orsaker är:

1) konkurrens föreligger icke i tillräcklig omfattning;

2) de anbud som erhållits vid sluten upphandling är uppenbart oförmånliga;

3) upphandlingen avser varor av tekniskt komplicerad eller specialiserad art;

4) upphandlingen innebär utvecklande av en ny produkt;

5) behov att standardisera eller förenhetliga varorna föreligger;

6) upphandlingen avser en tilläggsbeställning till tidigare upphandling; eller

7) annan särskild med ovan nämnda jämförlig orsak föreligger.

6 §

Direkt upphandling kan användas, då

1) den vara eller tjänst som skall anskaffas icke kan erhållas på annat håll;

2) det med tanke på service, reservdelar eller andra tekniska skäl är nödvändigt att en vara av ett visst slag anskaffas;

3) det med tanke på landets försvar är nödvändigt;

4) fråga är om exceptionellt brådskande upphandling;

5) upphandlingen baserar sig på rätt till tilläggsbeställning (option) som ingår i avtalet; eller

6) upphandlingen avser ett varuparti eller en tjänst av ringa värde då kvaliteten och priset är kända på grundval av tidigare upphandling, fast prisförteckning eller förfrågan.

Motiveringen till användningen av direkt upphandling skall antecknas i handlingen angående upphandlingsbeslutet, såvida icke upphandlingen är av ringa värde.

7 §

För skapande av tillräcklig konkurrens skall anbud, såvitt möjligt, inbegäras av minst fyra säljare; om icke anskaffningen utförs i enlighet med 6 § såsom direkt upphandling.


8 §

Anbudsinfordran kan med hänsyn till upphandlingens art, värde och grad av skyndsamhet göras skriftligt, genom telex, telekopiering eller motsvarande förfarande eller genom tidningsannonser. Anbudsinfordran kan även göras muntligt då upphandlingen är av ringa värde eller brådskande.

Anbuden skall i allmänhet inbegäras skriftliga och förseglade. Om köparen tillåter att anbud avges genom telex, telekopiering eller genom iakttagande av motsvarande förfarande, skall skriftlig bekräftelse av anbudet vid behov inbegäras. Är en upphandlings totalvärde ringa, kan även muntliga anbud inbegäras.


9 §

I anbudsinfordran skall, beroende på upphandlingens art och värde anges:

1) mängden av den vara som anskaffas, dess art och kvalitet med användning av allmänna handelsbenämningar eller statens materialnomenklatur eller genom att till anbudsinfordran foga specifikation på varorna samt vid behov även ritningar, prover och modeller;

2) rekommenderade betalnings- och leveransvillkor;

3) leveranstid;

4) krav på garantivillkor samt reservdels- och servicearrangemang;

5) hur länge anbudet skall vara i kraft;

6) huruvida även delanbud kan göras; samt

7) övriga erforderliga uppgifter.


10 §

Skriftliga anbud skall förvaras oöppnade och inlåsta tills de öppnas. På omslaget skall antecknas tiden då anbudet inkommit och mottagarens namn. Anbud som inkommit såsom telex, telekopia eller på motsvarande sätt skall omedelbart inneslutas i kuvert, på vilket antecknas tiden då anbudet inkommit och mottagarens namn.


13 §

Vid prövning av anskaffningars förmånlighet skall utöver varans pris och kvalitet samt de synpunkter som nämns i 2 § upphandlingsförordningen för staten även fästas tillräcklig uppmärksamhet vid säljarens leveranssäkerhet, leverans- och betalningsvillkor, garantivillkor, tillgången till och prisen på service och reservdelar samt förenhetligande och standardisering av typer och kvaliteter.

14 §

Vid uppgörande av avtal med utländsk säljare eller vid ingående av avtal om hyrning eller om köp av tjänster skall statens allmänna upphandlingsvillkor användas i tillämpliga delar.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1989.

Helsingfors den 20 juli 1989

Minister
Pertti Salolainen

Äldre regeringssekreterare
Terttu Airas

STATENS ALLMÄNNA UPPHANDLINGSVILLKOR (1989)

Bilaga till handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av upphandlingsförordningen för staten och om fastställande av allmänna upphandlingsvillkor för staten (1071/79).

1. Tillämpningsområde

1.1. I fråga om statens upphandling, som omfattas av upphandlingsförordningen för staten (1070/79) och handels- och industriministeriets beslut om dess tillämpning (1071/79) sådant sagda beslut lyder den 20 juli 1989, iakttas följande allmänna upphandlingsvillkor, såvida inte i enskilda fall annorlunda skriftligen särskilt överenskoms.

1.2. I dessa upphandlingsvillkor avses med "köpare" det statens ämbetsverk eller den inrättning som utför upphandlingen, med "säljare" den andra parten i upphandlingen och med "vara" objektet för upphandlingen.

2. Anbud

2.1. Anbudet skall motsvara anbudsinfordran. Om anbudet avviker från anbudsinfordran skall skillnaderna klargöras i anbudet.

2.2. Anbudet skall inlämnas på det sätt och inom den tid som anges i anbudsfordran.

2.3. Anbudet skall med bindande verkan gälla 2 månader, räknat från utgången av den tid som reserverats för inlämnande av anbud, om inte annan giltighetstid finns nämnd i anbudsinfordran.

2.4. Köparen har rätt att dela upphandling, såvida inte anbudet har meddelats gälla endast odelat.

2.5. Köparen är inte skyldig att antaga anbud eller att ange orsak till att anbud förkastats.

Säljaren har inte rätt att av köparen kräva ersättning för avgivande av anbud.

2.6. I anbudet skall uppges:

a) specifikation av varan (mängd, kvalitet osv.);

b) anskaffningspris jämte enhetspris och eventuella av mängden beroende prisdifferentieringar. Om priset inte är fast måste av anbudet entydigt framgå grunderna för prisförändringar;

c) betalningsvillkor;

d) garantivillkor;

e) leveranstid och -villkor (enligt gängse leveransklausuler);

f) förpackning, med angivande av antal förpackningar och förpackningsstorlek eller iakttagna förpackningsstandarder och eventuell kreditering för returnerad transportförpackning;

g) anbudets giltighetstid;

h) andra faktorer som köparen särskilt har nämnt i anbudsinfordran.

Dessutom skall såvitt möjligt uppges:

i) ursprungslandet och tullpositionen i fråga om importvara.

3. Uppkomsten av avtal

3.1. Avtal säljaren och köparen emellan anses ha uppkommit, då

a) parterna har undertecknat ett skriftligt avtal, eller

b) köparen skriftligen har meddelat säljaren att han antar ett bindande anbud (beställning), eller

c) säljaren på köparens begäran skriftligen har bekräftat beställningen som sådan (beställningsbekräftelse).

3.2. Säljaren skall sända den i 3.1. c) punkten avsedda beställningsbekräftelsen till köparen inom 14 dagar från det beställningen inkommit.

3.3. Villkor som säljaren intagit i sin beställningsbekräftelse och som avviker från beställningen, träder i kraft endast i det fall att köparen skriftligen godkänner dem.

3.4. Ändringar i avtal skall göras skriftligen.

4. Priser

4.1. Upphandlingspriset är fast om ej skriftligen överenskommits annorlunda.

4.2. I priset ingår:

a) de indirekta skatter och avgifter som säljaren skall erlägga och som gäller anbudstidens utgång;

b) kostnaderna för sedvanlig av transport och lagerbehandling förutsatt förpackning;

c) för varans installation, användning och service erforderliga ritningar samt sedvanliga service- och användningshandböcker och annan motsvarande information.

4.3. Om varans pris helt eller delvis är bundet vid någon prisändringsgrund justeras priset att motsvara ändringarna i denna grund, om ändringen med minst 1 procent påverkar den del av det bundna priset som skall erläggas. Har i anbudet inte meddelats den grundnotering, till vilken priset har bundits, betraktas såsom grundnotering den notering som var känd den dag då anbudet gavs. Såsom jämförelsetal betraktas i fråga om valutakurser försäljningskursen under leveransdagen och i fråga om eventuellt index det index som publicerats senast under leveransdagen. Prisreservering kan godkännas endast för den del av anskaffning, vars kostnader påverkas av förändringen i prisändringsgrunden.

4.4. Om leverans försenas av annan än i 11 punkten nämnd anledning och tillämpningen av prisändringsgrunden eller förändringarna i de indirekta skatter och avgifter, som säljaren skall erlägga och som direkt berör anskaffningspriset, skulle leda till prisförhöjningar under förseningstiden, beaktas detta icke. Om enligt leveransdatum justerat pris är lägre, skall detta pris tillämpas.

5. Betalningar

5.1. Betalningar erläggs endast mot faktura. Betalningstiden räknas från den dag då varan enligt avtalsvillkoren har levererats och fakturan har anlänt till köparen.

5.2. Om förskott erläggs, betraktas den alltid som en fast del av anskaffningspriset, vilken del inte berörs av eventuella prisändringar efter inbetalningen, såvida dessa inte föranleds av förändringar i de indirekta skatter och avgifter som säljaren skall erlägga och som direkt berör anskaffningspriset.

6. Säkerhet

6.1. Om köpare enligt avtal skall erlägga förskott eller om köparen till säljarens disposition skall ställa råvaror eller förnödenheter, skall säljaren innan förskottet erläggs eller råvarorna eller förnödenheterna överlåts, till köparen lämna av denne godkänd säkerhet, som skall vara minst 15 procent större än summan av de betalningsrater som skall erläggas eller värdet på de råvaror eller förnödenheter som överlåts.

6.2. Säkerheten skall vara i kraft minst en månad efter den avtalsenliga leveranstiden, dock till dess avtalsenlig leverans har skett. Säljaren skall förlänga giltighetstiden för säkerheten om leveransen fördröjs.

7. Varans beskaffenhet

7.1. Varan skall vid leveransen till art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning överensstämma med det som följer av avtalet.

7.2. Varan skall också vid leveranstidpunkten till alla delar uppfylla de bestämmelser som ingår i Finlands lagar och förordningar eller som finsk myndighet utfärdat bl.a. i fråga om struktur och utrustning samt med tanke på skydd i arbete och brandsäkerhet.

7.3. Varan skall åtföljas av alla sådana intyg, tillstånd och andra handlingar som det åligger säljaren att anskaffa och som erfordras för att varan omedelbart skall kunna tas i bruk.

8. Handlingar, rättigheter och sekretess

8.1. Alla de för tillverkning av varan nödvändiga ritningar och tekniska handlingar, som köparen och säljaren före eller efter det avtalet ingicks överlåter till varandra, förblir den parts egendom, som överlåtit handlingen. Mottagaren får inte utan överlåtarens medgivande använda dem eller lämna uppgifter ur dem till tredje person. Handlingarna skall återbördas på överlåtarens begäran och bekostnad.

8.2. Säljaren skall till köparen i tillräckligt god tid överlåta de till anskaffningen hörande ritningar och anvisningar samt övriga uppgifter och handlingar som behövs för köparens installations-, reparations-, service- och driftsverksamhet. De överlåtna handlingarna förblir hos köparen.

8.3.Vardera parten svarar för att de planer och handlingar som han levererat samt de uppgifter som ligger till grund för dessa är riktiga.

8.4.Säljaren svarar för krav och skyldigheter som gäller patent- och andra skyddsrättigheter, så att köparen inte åsamkas kostnader eller olägenheter av dem.

8.5. Säljaren får inte ge uppgifter om upphandlingen åt tredje person utan köparens samtycke, om inte uppgifterna är nödvändiga för att skyldigheter som följer av avtalet skall kunna uppfyllas.

Säljaren får inte heller använda avtalet eller köparens namn vid marknadsföringen utan köparens samtycke.

9. Kontroller och övervakning före leveransen samt mottagningskontroll

9.1. Köparen har rätt att kontrollera varan innan den levereras samt vid beställningsköp rätt att övervaka och kontrollera tillverkningen av varan under normal arbetstid hos säljaren.

9.2. Köparens kontroller och övervakning innan affären görs eller innan varan levereras minskar inte säljarens skyldigheter och ansvar.

9.3. Då varan har avlämnats undersöker köparen den så snart omständigheterna det medger. Köparen har också rätt att undersöka varan hos säljaren.

Om det förekommer ett fel i varan skall köparen inom en rimlig tid från det han upptäckte felet meddela säljaren om detta.

9.4. Säljaren skall på egen bekostnad till köparens disposition ställa de utrymmen, den utrustning och den hjälppersonal som behövs vid sedvanliga kontroller.

9.5. Säljaren skall på egen bekostnad avlägsna de fel som framkommit vid kontrollerna.

Köparen är inte skyldig att gottgöra säljaren för de kostnader som uppkommer som en följd av att varor och förnödenheter vid sedvanliga kontroller blivit obrukbara eller sjunkit i värde.

9.6. Vardera parten ansvarar för sina representanters kostnader med anledning av kontrollen.

Uppfyller vara eller varuparti inte vid kontroll de krav som ställs på den, ansvarar säljaren för alla de kostnader som köparen åsamkats av eventuell ny kontroll, behandling och transport.

10. Leveranstid och dröjsmål

10.1. Leveranstiden räknas från den dag då avtalet ingås. Utan köparens medgivande får vara eller del av den inte levereras före den överenskomna leveranstiden.

10.2. Konstaterar säljaren att han inte kan iaktta överenskommen leveranstid eller att sådant dröjsmål verkar sannolikt, skall han ofördröjligen skriftligen meddela köparen om anledningen till dröjsmålet och ange ny leveranstid.

10.3. Försenas leveransen har köparen rätt till vite utan att behöva visa att dröjsmålet har åsamkat honom skada. Vitet utgör 0,5 procent för varje påbörjad 7 dygns period med vilken säljaren överskrider den överenskomna leveranstiden. Vitet beräknas på priset på sådan leverans eller del därav som på grund av förseningen inte har kunnat tas i avsett bruk, och uppbäres för högst 15 veckor. Köparen har rätt att avdra vitet från betalningarna till säljaren.

10.4. Vid beräkning av vitet jämställs dröjsmål som gäller ritningar och uppgifter som erfordras för installation, ibruktagande och drift, vilka skall lämnas skriftligt, med försenad leverans.

10.5. Om dröjsmålet beror på säljarens vållande har köparen rätt att av säljaren erhålla ersättning för de direkta kostnader och skador som förorsakats av dröjsmålet, till de delar dessa överstiger vitet enligt 10.3 punkten. Den sammanlagda summan av vitet och ersättningen får dock inte överstiga det pris på varan som utgör grund för beräknande av vitet. Ersättning för skadan utgår dock till sitt fulla belopp om dröjsmålet beror på grovt vållande av säljaren.

10.6. Beror dröjsmålet på annat än köparens vållande är säljaren skyldig att för dröjsmålstiden erlägga en årlig ränta om 12 procent på den del av förskott som motsvarar den försenade leveransen enligt 10.3 punkten. Köparen har rätt att avdra räntan från betalningarna till säljaren.

11. Befrielsegrunder

11.1. Såsom befrielsegrund (force majeure) betraktas sådan ovanlig händelse, som förhindrar fullgörande av ett avtal och som inträffat efter det avtalet ingicks samt som påverkar saken. Denna händelse hade avtalsparterna inte orsak att beakta då avtalet ingicks och den är dessutom oberoende av avtalsparterna och dess hindrande inverkan kan inte avlägsnas utan oskäliga tilläggskostnader eller oskälig tidsförlust. En sådan händelse kan vara krig, uppror, inre oroligheter, myndighets tvångsrekvisition eller beslag för offentligt behov, import- eller exportförbud, naturkatastrof, avbrott i den allmänna samfärdseln eller energidistributionen, arbetskonflikt eller eldsvåda eller annan till sina verkningar lika betydande och ovanlig, av avtalsparterna oberoende omständighet.

11.2. En underleverantörs dröjsmål betraktas som befrielsegrund för säljaren endast i det fall att dröjsmålet beror på hinder som avses i 11.1 punkten och underleveransen inte utan oskälig tidsförlust eller oskäliga kostnader kan utföras på annat håll.

11.3. Om uppfyllandet av förpliktelserna i avtalet fördröjs och detta beror på någon i 11.1 eller 11.2 punkten nämnd orsak eller på åtgärd eller underlåtenhet från någondera avtalspartens sida, förlängs tiden för uppfyllandet av avtalsförpliktelserna så mycket som måste anses skäligt med beaktande av alla omständigheter som inverkar på saken.

11.4. Avtalsparterna skall utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten om i 11.3 punkten avsett framskjutande av tiden för uppfyllandet av avtalsförpliktelserna. Avtalsparterna skall också utan dröjsmål skriftligen meddela varandra att hinder inte längre föreligger och senast efter detta skall avtalsparterna överenskomma om hur detta inverkar på leveransen.

12. Överföring av risk och äganderätt samt försäkring

12.1. Risken övergår på köparen då varan enligt avtalsvillkoren har överlåtits.

Om varan på grund av köparens dröjsmål inte har överlåtits vid rätt tidpunkt, övergår risken till köparen vid det ögonblick då överlåtelsen senast borde ha skett, under förutsättning att säljaren har gjort det som förutsatts av honom inför överlåtelsen och därom meddelats skriftligen.

12.2. Äganderätten till varan övergår till köparen senast samtidigt som risken.

12.3. En vara, för vilken köparen enligt avtalet bär risken, får inte försäkras på köparens bekostnad.

13. Garantier, fel i varan samt reservdelar och service

13.1. Har inte annat överenskommits på grund av gängse praxis i branschen är garantitiden 12 månader. Garantitiden börjar löpa den dag då köparen har godkänt och mottagit varan.

13.2. Säljaren är skyldig att omedelbart sedan han fått vetskap därom på egen bekostnad avlägsna alla de fel och brister som framkommer under garantitiden eller företa omleverans. Säljarens ansvar utsträcker sig inte till fel som uppkommit genom sedvanligt slitage eller av köparens vållande.

13.3. För vara som på grund av garanti utbytts eller för en reparerad eller utbytt del av denna börjar efter installationen eller reparationen en ny garantitid, lika lång som den ursprungliga. Till övriga delar förlängs varans garantitid med en tid, lika lång som den, under vilken varan på grund av felet inte har kunnat användas. Garantitiden är dock högst dubbelt så lång som den om vilken överenskommits på basen av punkt 13.1, såvida inte annat överenskoms eller annat följer på basen av punkt 13.4.

13.4. Beror ett fel som framkommit under garantitiden på uppenbart konstruktionsfel och är det motiverat att anta, att felet även kommer att framkomma i andra varor, är säljaren skyldig att avlägsna detta fel i alla de varor som levererats eller skall levereras på basen av avtalet.

13.5. Säljaren svarar också efter garantitiden, på det sätt som fastställts i 13.2 punkten, för sådana fel som köparen visar att varan var behäftad med då risken övergick på honom och som köparen rimligtvis inte har kunnat upptäcka vid mottagningskontrollen eller under garantitiden.

13.6. Om säljaren försummar sin skyldighet att rätta till felet har köparen rätt att, efter att ha meddelat säljaren härom, utföra eller låta utföra nödiga reparationer på säljarens ansvar och bekostnad.

13.7. Om felet i punkterna 13.1-13.5 beror på säljarens vållande, har köparen rätt till ersättning av säljaren för direkta kostnader och skador som felet förorsakat. Skadeersättningen får dock inte överskrida priset på varan. Om felet beror på grovt vållande av säljaren utgår ersättningen för skadan dock till sitt fulla belopp.

13.8. Säljaren garanterar vederbörlig tillgång på reservdelar för maskiner och utrustning samt deras service i Finland under varans normala användningstid till de priser och på de villkor som är rimliga under respektive förhållanden.

14. Underleveranser och överföring av avtal

14.1. Säljaren har inte rätt att utan köparens medgivande ens delvis överföra avtalet på tredje part. Detta utgör dock inte hinder för försäljaren att använda underleverantörer.

14.2. Om en väsentlig förändring sker i säljarens person, skall köparen ofördröjligen meddelas härom och samtidigt skall på ett övertygande sätt visas att förutsättning för fullgörande av avtalet fortfarande föreligger.

15. Hävande av avtal

15.1. Vardera avtalsparten får häva avtalet om fullgörandet av avtalet, med anledning av att befrielsegrund fortsättningsvis föreligger, kommer att försenas över 6 månader. Köparen har alltid rätt att häva avtalet oberoende av ovan nämnda tid, om fördröjningen är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett det.

15.2. Köparen får häva avtalet till de delar det gäller en vara som inte kunnat tas i avsett bruk, om

a) säljarens prestation inte är avtalsenlig och felet trots köparens påpekande inte ofördröjligen rättas till,

b) säljaren inte fullgör avtalet inom överenskommen tid och inte visar att avtalsbrottet beror på konstaterad befrielsegrund eller på köparen och dröjsmålet är längre än 1/3 av den överenskomna leveranstiden, dock minst 14 dagar, eller, då leveranstiden överstiger 1 år, längre än 4 månader. Köparen har alltid rätt att häva avtalet, oberoende av ovan nämnda tider, om fördröjningen är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett det,

c) säljaren konstateras vara i ett sådant ekonomiskt läge eller utförandet av leveransen konstateras befinna sig i ett sådant skede, att säljaren inte kan förväntas uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter.

15.3. Då avtal hävs har köparen, med undantag av de fall som avses i 15.1 punkten, rätt att av säljaren utöver vite enligt 10.3 punkten utfå ersättning för de direkta kostnader och skador som han åsamkats genom att avtalet inte fullgjorts. Summan av vite och ersättning får dock inte överstiga det pris på varan som utgör grund för beräknande av vite. Ersättningen för skadan utgår dock till sitt fulla belopp om dröjsmålet beror på grovt vållande av säljaren.

15.4. Om köparen har erlagt förskott eller ställt råvaror eller förnödenheter till säljarens disposition återbetalar säljaren, om avtalet hävs, till köparen det förskott han erhållit och därpå en årlig ränta om 12 procent, räknat från den dag förskottet erlagts till den dag det återbetalts, samt returnerar de råvaror och förnödenheter han erhållit eller erlägger ersättning enligt deras gängse värde och ränta såsom ovan nämnts.

16. Köparens skadeersättningsskyldighet

Säljaren har inte rätt att få ersättning av köparen för indirekta kostnader och skador till följd av avtalsbrott. Säljaren har dock rätt att få ersättning för direkta kostnader och skador om de förorsakats av köparens vållande, dock inte till ett högre belopp än priset på den del av varan som är föremål för avtalsbrottet.

17. Meningsskiljaktigheter

17.1. Vid tolkning av avtal och lösande av tvister tillämpas den lagstiftning som var gällande i Finland då avtalet ingicks.

17.2. Av avtal föranledda tvister som inte kan lösas avtalsparterna emellan skall överlämnas till allmän underrätt för avgörande.

17.3. Tvist kan överlämnas att avgöras av skiljedomstol om parterna överenskommer därom.

18. Allmänna bestämmelser

18.1. Sedan avtal ingåtts är avtalet jämte bilagor den enda av båda parter erkända handlingen.

18.2. Alla meddelanden som gäller fullgörandet av avtalet skall göras skriftligen, genom telex, telekopiering eller motsvarande förfarande.

18.3. I korrespondens och fakturor skall nämnas avtalets nummer eller annan kod och köparens namn, i fakturorna därtill varuspecificering samt leveransadress.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.