1263/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 19 § lagen om näringsförbud

I enlighet med riksdagens beslut ändras 19 § 2 mom. lagen den 13 december 1985 om näringsförbud (1059/85) som följer:

19 §
Behandling av mål

Polisen skall på begäran av åklagaren företa undersökning i ärenden som gäller meddelande av näringsförbud eller förlängning av tiden för förbud. För sådan undersökning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om förundersökning i brottmål. Om det med fog kan misstänkas att det finns förutsättningar för meddelande eller förlängning av näringsförbud, får vid undersökningen bevismaterialet tas i beslag och husrannsakan företas för att eftersöka dylikt material, även om det inte finns skäl att anta att brott har begåtts i den sak som undersöks. Vid husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning och vid beslag skall iakttas tvångsmedelslagen (450/87).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.