893/1988

Utfärdat i Helsingfors den 20 oktober 1988

Statsrådets beslut om statliga affärsverks delägarskap i aktiebolag eller andra samfund

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 23 § lagen den 10 juli 1987 om statens affärsverk (627/87) beslutat:

1 §

Dessa bestämmelser skall iakttas vid de statliga affärsverk på vilka lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas.

2 §

Ett affärsverk får förvärva aktier endast i ett sådant bolag som är verksamt inom affärsverkets verksamhetsområde eller när det med tanke på skötseln av affärsverkets uppgifter är behövligt att förvärva aktier i bolaget.

3 §

Värdet av aktier som medför rätt att besitta lokaliteter vilka används i affärsverkets verksamhet skall anses vara avsevärt på det sätt som avses i 23 § 1 mom. i lagen om statens affärsverk, då anskaffningspriset för aktierna är högre än 25 000 000 mk och överlåtelsepriset är högre än 10 000 000 mk. Värdet av övriga aktier skall på motsvarande sätt anses vara avsevärt när anskaffnings- eller överlåtelsepriset är högre än 5 000 000 mk.

4 §

Bolagsförhållandet skall anses vara av betydelse på det sätt som avses i 23 § 1 mom. lagen om statens affärsverk, då:

1) affärsverket efter förvärvet av aktierna antingen direkt eller tillsammans med ett annat bolag i vilket det innehar bestämmanderätten har mer än hälften av de röster som aktierna i bolaget medför;

2) överlåtelsen av aktierna leder till att röstmajoriteten eller en i lagen om aktiebolag avsedd kvalificerad majoritet eller kvalificerad minoritet i ett sådant bolagsförhållande, som bör anses betydande med tanke på affärsverkets verksamhet eller i övrigt, går förlorad för affärsverket; eller

3) bolagsförhållandet i övrigt bör anses vara betydande för affärsverket eller annars av principiell betydelse.

Vad som sägs i 1 mom. gäller inte bolagsförhållandet i ett bolag vars aktier medför rätt för affärsverket att besitta lokaliteter eller telefoner som används i affärsverkets verksamhet.

5 §

Ett affärsverk skall, när det med stöd av de aktier som det innehar utövar de rättigheter som tillkommer aktieägarna, beakta de bestämmelser som utfärdats och mål som ställts med stöd av 10, 11 och 12 §§ lagen om statens affärsverk.

6 §

Om bolagsordningen för ett sådant bolag i vilket affärsverket direkt eller indirekt har bestämmanderätten ändras till den del som gäller verksamhetsområdet eller aktiekapitalet eller om ett sådant bolag grundar eller förvärvar ett dotterbolag, skall det ministerium som saken gäller underrättas i god tid innan beslutet fattas.

7 §

Affärsverket svarar för förvaringen och förteckningen av de aktier som affärsverket innehar. Affärsverket skall tillställa statskontoret de uppgifter om affärsverkets aktier som statskontoret behöver.

8 §

Vad som i 1-7 §§ sägs om aktier har motsvarande tillämpning på delägarskap eller medlemskap i ett annat bolag eller samfund samt på deltagande i sådan annan gemensam verksamhet för vilken affärsverket kan bli ekonomiskt ansvarigt.

9 §

Vid överlåtelse av sådana aktier, andelsbevis och andra värdepapper som förvärvats med stöd av ett uttryckligt beslut av riksdagen skall 24 § lagen om statsbudgeten (423/88) och 75 § förordningen om statsbudgeten (424/88) iakttas.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 20 oktober 1988

Finansminister
Erkki Liikanen

Understatssekreterare
Eino Keinänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.