632/1988

Given i Nådendal den 1 juli 1988

Förordning om ändring av gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i gymnasieförordningen av den 12 oktober 1984 (719/84) 31 §, 32 § 8 mom., 84-88 och 99 §§, 107 § 3 mom., 108 § 2 mom., 109 § 5 punkten, 111 § 3 mom. och 115 §,

av dessa lagrum 84 § sådan den lyder i förordning av den 6 mars 1987 (243/87),

ändras 3 § 1 mom. 5 punkten, 28 och 30 §§, 32 § 2 och 5 mom., 42 § 1 och 5 mom., 46 § 4 mom., 106 §, 107 § 2 mom., 109 § 1 punkten, 110 § och 111 § 2 mom.,

av dessa lagrum 111 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 18 december 1987 (1094/87), samt

fogas till 75 § ett nytt 5 mom., till 78 § ett nytt 5 mom. och till 83 § ett nytt 4 mom. som följer:
3 §

Direktion skall


5) efter att ha hört lärarna i respektive ämne besluta om ibruktagande av godkända läroböcker och underställa besluten skolnämnden samt besluta om skolans arbetsordning och om de uppgifter som enligt 90 § ankommer på lärare;


28 §

Förslag till ändring av läroplanen, med undantag för den därtill hörande arbetsplanen, utarbetas av en av skolnämnden tillsatt kommission, i vilken som medlem skall ingå åtminstone en gymnasielärare eller gymnasierektor. Ändringen av läroplanen godkänns av skolnämnden sedan gymnasiernas rektorer vid ett möte, som nämnden sammankallat, har avgett sitt utlåtande om den. Skolnämnden skall sända den godkända ändringen av läroplanen till länsstyrelsen för kännedom.

30 §

Förslag till arbetsplan uppgörs av rektor i samråd med lärarna. Arbetsplanen godkänns av direktionen.

En godkänd arbetsplan skall ofördröjligen tillställas skolnämnden för kännedom. Skolnämnden sänder arbetsplanen vidare till länsstyrelsen för kännedom.

32 §

Såsom i 1 mom. avsett första främmande språk kan en del av eleverna undervisas i engelska, en del i franska, en del i tyska och en del i ryska. Såsom andra främmande språk kan en del av eleverna undervisas i engelska, en del i latin, en del i franska, en del i tyska och en del i ryska.


Såsom ovan i 3 mom. avsedda tredje främmande språk kan en del av eleverna undervisas i spanska, en del i italienska, en del i franska, en del i tyska och en del i ryska samt en del i latin och en del i grekiska. Utöver vad som ovan är stadgat kan i läroplanen ingå samiska som valfritt ämne.


42 §

I gymnasiet anordnas i den högsta årskursen under vårterminen i enlighet med skolstyrelsens anvisningar muntliga förhör i modersmålet, det andra inhemska språket, ett främmande språk, religion, livsåskådningskunskap, filosofi, psykologi, historia och samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi och geografi.


Avgångsbetyg får inte ges till en elev som har svagt vitsord i ett i 1 mom. nämnt ämne eller som inte på godkänt sätt har genomgått gymnasiets högsta årskurs. En elev som har blivit godkänd i de obligatoriska proven i studentexamen, men till vilken avgångsbetyg inte ges på grund av ett eller flera svaga vitsord, erhåller avgångsbetyg utan att gå om den högsta årskursen när han har blivit godkänd vid förhör i det eller de ämnen som han har erhållit ett svagt vitsord i.


46 §

Skolnämnden intar elever till gymnasiets första årskurs sedan vårterminens skolarbete i grundskolan avslutats sålunda, att en del av elevplatserna besätts senare. Om de som har anmält sig till gymnasiet är flera än det antal elevplatser som skall besättas, intas eleverna i den företrädesordning som avgångsbetygets medeltal av vitsorden i modersmålet, det andra inhemska språket, det främmande språket, religion, livsåskådningskunskap, historia och samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi och geografi anger.


75 §

Behörig för ämneslärartjänst i musik är även den som vid Jyväskylä universitet har slutfört studier som motsvarar musiklärarexamen samt i samband med studierna eller fristående slutfört pedagogiska studier för ämneslärare.

78 §

Behörig för yngre lektorstjänst i musik är även den som vid Jyväskylä universitet har slutfört studier som motsvarar musiklärarexamen samt i samband med studierna eller fristående slutfört minst 15 studieveckors studier i musikvetenskap och pedagogiska studier för ämneslärare.

83 §

Om anställning av tjänsteinnehavare gäller i övrigt vad som bestäms i kommunens tjänstestadga.

106 §

I beslut av en tjänsteinnehavare och timlärare vid ett gymnasium får ändring inte sökas genom besvär, utom i det fall att det är fråga om beslut av rektor i ett ärende som avses i 13 § 1 mom. 10 punkten eller i 34 §.

I beslut av andra förvaltningsorgan vid en skola än direktionen får ändring inte sökas genom besvär.

107 §

I direktionens beslut som gäller godkännande av arbetsordning, ibruktagande av ny lärobok eller skriftlig varning som tilldelas elev får ändring inte sökas genom besvär.

109 §

Ändring i skolnämnds beslut får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller

1) avgörande av besvär över beslut av rektor eller direktionen;


110 §

Ändring i länsstyrelsens beslut får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller förordnande av någon att sköta en vakant tjänst, elevbedömning, uppflyttning från årskurs eller antagning av privatelev.

111 §

I beslut av skolstyrelsen och yrkesutbildningsstyrelsen som gäller förflyttning av tjänsteinnehavare får ändring inte sökas genom besvär. I skolstyrelsens och yrkesutbildningsstyrelsens beslut om förflyttning av en tjänsteinnehavare vid gymnasiet till en tjänst vid en kommuns gymnasium eller dess kvällslinje eller vid ett kvällsgymnasium eller beslut om utnämnande av en sådan i 32 b § gymnasielagen nämnd person, som har varit ordinarie innehavare av en tjänst, till innehavare av en tjänst vid en läroanstalt som lyder under ett centralt ämbetsverk, får ändring dock sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Trots 28 § skall de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft tillämpas när kommunens läroplan godkänns första gången.

Nådendal den 1 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.