557/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om statsunderstöd till folkhögskolor

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 27 juli 1984 om statsunderstöd till folkhögskolor (563/84) 4 § 2 och 3 mom., 7-9 samt 17 och 19 §§, 21 § 4 mom. och 23 §,

ändras 6 § 2 mom., 14 och 15 §§, 16 § 1 mom., 18 och 20 §§, 21 § 1 och 2 mom., 25 § 2 mom., 26 § 1 mom., 27 § 1 mom. och 32 § samt

fogas till 5 § ett nytt 3 mom., till 6 § ett nytt 3 mom., till förordningen en ny 14 a §, till 16 § nya 3 och 4 mom. samt till förordningen nya 25 a, 27 a och 34 a §§ som följer:

5 §

Undervisningen på linjen för grundläggande yrkesutbildning skall ordnas i enlighet med en riksomfattande läroplan, som fastställs av skolstyrelsen.

6 §

För varje arbetsår skall för folkhögskolans verksamhet och undervisning uppgöras en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen godkänns av direktionen. I verksamhetsplanen skall i enlighet med skolstyrelsens anvisningar intas uppgifter om de allmänna arrangemangen för folkhögskolans verksamhet samt om grundkurser och kurser och undervisningen vid dem.

Direktionen skall tillställa länsstyrelsen verksamhetsplanen för fastställelse inom två månader, räknat från den tidpunkt då arbetsåret inleddes. Då verksamhetsplanen väsentligen ändras skall direktionen tillställa länsstyrelsen ändringen för fastställelse.

Personalen
14 §

Vid en folkhögskola som upprätthålls privat skall finnas en rektorsbefattning och lärarbefattningar. Dessutom kan vid folkhögskolan finnas timlärare, föreläsare, elevassistenter för gravt handikappade studerande samt annan personal.

Vid en kommunal folkhögskola finns en rektorstjänst och lärartjänster. Dessutom kan vid folkhögskolan finnas andra tjänster, tillfälliga tjänsteinnehavare samt annan personal.

Vid en folkhögskola kan finnas en prorektor och en biträdande rektor.

14 a §

Rektor skall leda och övervaka verksamheten vid folkhögskolan samt ta del i undervisningsarbetet.

Prorektor är vikarie för rektor när denne är jävig eller har förhinder och bistår rektor vid ledningen av folkhögskolan enligt en arbetsfördelning som fastställs av direktionen.

Biträdande rektorn sköter i enlighet med vad som direktionen bestämmer de uppgifter som följer av folkhögskolans karaktär av internatskola och andra uppgifter.

15 §

Rektor och lärarna med tjänsten som huvudsyssla bildar folkhögskolans lärarkår.

16 §

En rektors- eller lärarbefattning som har blivit vakant skall besättas såsom ordinarie. En befattning kan dock besättas tillfälligt för högst ett arbetsår i sänder, om detta behövs på grund av brist på behöriga eller lämpliga sökande, omorganisering av undervisningen eller av något annat vägande skäl.


Andra än ordinarie befattningar kan besättas samt timlärare och föreläsare anställas utan att befattningen eller uppgiften ledigförklaras.

Vid besättande av tjänster vid kommunala folkhögskolor tillämpas kommunallagen samt bestämmelserna i tjänstestadgan eller något annat reglemente som har utfärdats med stöd av kommunallagen.

18 §

Rektor, lärare, timlärare och föreläsare vid en folkhögskola anställs av direktionen, om inte i reglemente har föreskrivits annat om timlärare och föreläsare. Direktionen antar biträdande rektorn bland de lärare vid folkhögskolan som har tjänsten som huvudsyssla, och prorektorn bland de lärare som har en ordinarie tjänst eller befattning.

Beslut som gäller ordinarie besättande av en rektors- eller lärarbefattning vid en privat folkhögskola skall direktionen omedelbart delge sökandena också med anslag på skolans anslagstavla.

Anser en sökande av en befattning att ett sådant beslut av direktionen som avses i 2 mom. inte har tillkommit i laga ordning eller annars strider mot lag eller förordning, får han skriftligen anföra besvär hos länsstyrelsen inom trettio dagar efter att beslutet fattades. I länsstyrelsens beslut med anledning av besvären får ändring inte sökas genom besvär.

20 §

Behörighetsvillkor för en rektorstjänst eller rektorsbefattning är att sökanden har avlagt högre högskoleexamen och att han antingen i denna examen eller separat har fullgjort minst 15 studieveckors studier i vuxenpedagogik eller pedagogik enligt ett examenssystem som baserar sig på utbildningsprogram eller erhållit vitsord i vuxenpedagogik, folkbildningslära, pedagogik, pedagogik och didaktik eller pedagogisk ämbetsexamen samt att han har fullgjort praktik i enlighet med skolstyrelsens beslut.

21 §

Behörighetsvillkor för en lärartjänst eller lärarbefattning, vars innehavare anställs i huvudsyssla, är att sökanden har avlagt för befattningen lämplig högskoleexamen, examen som krävs för ämneslärartjänst vid grunskolan eller annan av skolstyrelsen godkänd examen som ämnesområdet förutsätter. Av dem som väljs till lärarbefattning för sådan grundläggande yrkesutbildning som avses i 1 § 2 mom. folkhögskolelagen krävs utöver examen minst två års arbetserfarenhet eller annan tillräcklig praktisk verksamhet inom ett område som motsvarar undervisningsområdet.

Vidare fordras att sökanden har fullgjort i examen ingående eller separat minst 15 studieveckors studier i vuxenpedagogik eller pedagogik enligt ett examenssystem som baserar sig på utbildningsprogram eller vitsord i vuxenpedagogik, folkbildningslära, pedagogik, pedagogik och didaktik eller pedagogisk ämbetsexamen samt att sökanden har fullgjort praktik i enlighet med skolstyrelsens beslut.


Statsunderstöd
25 §

Direktionen skall hos skolstyrelsen för varje år före utgången av juni följande år ansöka om statsunderstöd som avses i 2 och 2 a §§ folkhögskolelagen. Till ansökan om statsunderstöd skall i enlighet med skolstyrelsens anvisningar fogas uppgifter för fastställande av den ersättning och den betalningsandel för en studerandes hemkommun vilka avses i lagens 14 a och 14 b §§, en redovisning för folkhögskolans inkomster och utgifter samt andra behövliga utredningar. Skolstyrelsen kan bevilja statsunderstöd även på ansökan som har inkommit efter utsatt tid.

25 a §

Den fördelning mellan driftskostnaderna som avses i 2 b § folkhögskolelagen görs i förhållande till antalet studerandeveckor under det arbetsår som avslutats under räkenskapsåret.

26 §

Skolstyrelsen skall årligen hos undervisningsministeriet före utgången av augusti göra en framställning om storleken av de i 2 § 3 punkten folkhögskolelagen nämnda driftskostnaderna per studerandevecka för följande år. När markbeloppet per studerandevecka räknas ut skall i fråga om antalet studerandeveckor beaktas ett avdrag med en fjärdedel av studerandeveckorna för de studerande som bor utanför läroanstalten.


27 §

För utgifterna under det löpande året betalas till en folkhögskola i förskott i det närmaste 95 procent av det belopp som enligt folkhögskolans budget beräknas utgöra det årliga, sammanlagda beloppet av statsunderstöd som nämns i 2 och 2 a §§ folkhögskolelagen. Av förskottet betalas en tolftedel efter den 11 i varje månad.


27 a §

Direktionen för folkhögskolan skall underrätta skolstyrelsen om antalet studerande som deltar i undervisning som avses i 2 a § folkhögskolelagen enligt situationen den 20 januari och den 20 september.

32 §

En förutsättning för betalning av statsunderstöd är att kostnaderna bör anses nödvändiga för en behörig skötsel av uppgifterna. Det ankommer på skolstyrelsen att se till att för kostnader, som måste anses för stora till sitt belopp eller orimligt höga, inte betalas statsunderstöd till den del de överskrider det nödvändiga beloppet.

För att statsunderstöd skall erhållas för en tjänst eller befattning som inrättas eller ändras eller för avlöning av ny pesonal eller förordnande av prorektor skall folkhögskolans direktion erhålla tillstånd av skolstyrelsen.

34 a §

En folkhögskola skall för studerande, som deltar i undervisning som avses i 2 a § folkhögskolelagen, under arbetsdagarna ordna tillräckliga avgiftsfria måltider, vilka förutom den dagliga måltiden skall bestå av morgonmål och middag.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988. Förordningens 34 a § tillämpas dock från den 1 augusti 1989.

För tjänsten eller befattningen som rektor och lärare vid en folkhögskola är alltjämt den behörig som innan denna förordning trädde i kraft har förvärvat behörighet för tjänsten eller befattningen.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.