1205/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om medling i arbetstvister

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen om medling i arbetstvister av den 27 juli 1962 (420/62):

Riksförlikningsmännens byrå
1 §

Vid riksförlikningsmännens byrå kan utöver två tjänster som riksförlikningsman finnas tjänster som sekreterare, avdelningssekreterare, byråsekreterare och maskinskrivare samt andra tjänster. Dessutom kan vid byrån finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

2 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid riksförlikningsmännens byrå är

1) för tjänsten som riksförlikningsman högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med arbetslagstiftningen och arbetsmarknaden,

2) för tjänsten som sekreterare juris kandidatexamen samt förtrogenhet med arbetslagstiftningen,

3) för tjänsten som avdelningssekreterare studentexamen eller inom yrkesinriktad utbildning avlagd lämplig examen på institutsnivå samt

4) för övriga tjänster för tjänsten lämplig utbildning.

3 §

Riksförlikningsmännen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Övrig personal vid riksförlikningsmännens byrå utnämns eller anställs av social- och hälsovårdsministeriet.

Distriktsförlikningsmännen
4 §

Distriktsförlikningsmännen är sex till antalet. Envar av dem har som verksamhetsområde ett av följande distrikt:

I distriktet, som omfattar Nylands län och Kymmene län,

II distriktet, som omfattar Åbo och Björneborgs län,

III distriktet, som omfattar Tavastehus län och Mellersta Finlands län,

IV distriktet, som omfattar S:t Michels län, Kuopio län och Norra Karelens län,

V distriktet, som omfattar Vasa län, Uleåborgs län och Lapplands län samt

VI distriktet, som omfattar landskapet Åland.

Då det anses ändamålsenligt, kan en distriktsförlikningsman förordnas att vara som förlikningsman i två eller flera distrikt.

5 §

Av distriktsförlikningsman fordras att han genom tidigare verksamhet har visat sådan skicklighet och förmåga som krävs för att uppgiften skall kunna skötas med framgång.

6 §

Distriktsförlikningsmännen förordnas av statsrådet för tre år i sänder.

Tillfällig förlikningsman och förlikningsnämnd
7 §

På framställning av den riksförlikningsman som förordnats till förmån för riksförlikningsmännens byrå kan innan medling inleds, och på framställning av den förlikningsman som utför en förlikningsuppgift kan medan medling pågår utses en tillfällig förlikningsman eller förlikningsnämnd.

En tillfällig förlikningsman samt ordförande och ledamöter i förlikningsnämnden förordnas av social- och hälsovårdsministeriet.

8 §

Riksförlikningsman liksom distriktsförlikningsman kan förordnas till ordförande eller ledamot i förlikningsnämnd samt distriktsförlikningsman till tillfällig förlikningsman utanför sitt eget distrikt.

Särskilda stadganden
9 §

Riksförlikningsmännen skall ge tillfälliga förlikningsmän och förlikningsnämnderna den hjälp dessa möjligen behöver vid utförandet av förlikningsuppgift.

10 §

Distriktsförlikningsmännen skall till riksförlikningsmännens byrå lämna sådana uppgifter om omständigheter som gäller förlikningsverksamheten anslutna omständigheter som anses behövliga.

11 §

Vid riksförlikningsmännens byrå förs register över kollektiv- och tjänstekollektivavtalen. Registret skall innehålla uppgifter om uppsägningstider och giltighetstider i fråga om kollektiv- och tjänstekollektivavtalen samt vid behov även uppgifter om deras övriga innehåll.

12 §

Till distriktsförlikningsmännen utbetalas ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt månadsarvode. Till distriktsförlikningsmännen, tillfällig förlikningsman samt ordföranden och ledamöterna i en förlikningsnämnd betalas arvode för av dem utförda förlikningsuppgifter samt dagtraktamente och ersättning för resekostnader enligt vad social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

Ikraftträdande
13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, och genom den upphävs förordningen den 30 december 1970 om medling i arbetstvister (909/70) jämte senare ändringar.

Utan hinder av behörighetsvillkoren i 2 § är den som innehar en tjänst eller befattning då denna förordning träder i kraft fortfarande behörig för tjänster motsvarande benämning vid riksförlikningsmännens byrå.

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.