1046/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för socialservice

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice (887/83) 2 § 1 mom., 4 § 2 mom. samt 5 §,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. och 5 § sådana de lyder i förordning av den 19 december 1986 (987/86), samt

fogas , med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/87), till förordningen en ny 4 a § som följer:

2 §
Hemservice

För i 9 § 1 mom. 1 punkten socialvårdsförordningen (607/83) nämnd hemservice, som ges av hemvårdare eller hemhjälpare, uppbärs hos andra än mindre bemedlade servicemottagare en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften uppbärs enligt en ersättningsklass varom kommunen eller kommunalförbundet beslutar. Avgiften är i första ersättningsklassen 2,70, i andra 5,40, i tredje 8,70, i fjärde 11,90, i femte 16,10 och i sjätte 20,00 mark per timme. Avgift uppbärs likväl för högst 6 timmar per dygn och 90 timmar per kalendermånad.


4 §
Boendeservice

Får någon med stöd av annan lag ersättning för särskilda kostnader för sådant serviceboende som avses i 8 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/87), uppbärs för servicen en avgift som motsvarar högst den erhållna ersättningen.

4 a §
Särskild service för handikappade

I fråga om de avgifter som uppbärs för sådan färdtjänst som ordnas för gravt handikappade i enlighet med 8 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp gäller vad som i 2 § 2 mom. stadgas om avgifter för stödservice.

5 §
Anstaltsvård

För kontinuerlig anstaltsvård dygnet runt i åldringshem eller andra vårdanstalter uppbärs hos vårdtagaren en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan och som utgör beloppet av hans per månad beräknade inkomster, likväl högst 4 463 mark per kalendermånad.

Hos den som erhåller vård dygnet runt under en kortvarig rehabiliteringsperiod uppbärs likväl 60 mark i dygnet och hos personer i dagvård 25 mark per dag samt hos personer i nattvård 25 mark per natt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.