895/1987

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 1987

Statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 51 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) vid föredragning från finansministeriet beslutat:

1 §

Under de förutsättningar varom stadgas i 51 § statstjänstemannalagen (755/86) och avgångsbidragsförordningen (726/87) bestäms storleken av det avgångsbidrag som beviljas en statstjänsteman på det sätt som stadgas i detta beslut.

2 §

Grundavgångsbidragets storlek bestäms så, att

1) till en förmånstagare, som fyllt 50 år, betalas 4 212 mark på grundval av en anställning som har varat 5 år, och till detta belopp läggs 176 mark för varje fullt anställningsår, som överstiger 5 år,

2) till en förmånstagare, som fyllt 40 men inte 50 år, då summan av hans fulla levnadsår och fulla anställningsår är 50-55, betalas 4 212 mark, och till detta belopp läggs 176 mark för varje år, som överstiger summan 55.

Vid uträkning av anställningsåren beaktas den tid under vilken förmånstagaren minst en månad oavbrutet har varit anställd hos staten. Då olika anställningsperioder räknas samman beaktas dock endast hela månader. Har arbete eller tjänsteutövning när anställningen fortgår varit avbrutna utan uppehåll under längre tid än 30 dagar, beaktas inte denna tid, om inte lön har erlagts för den berörda tiden och skälet till att lön inte har erlagts inte har varit tjänstledighet eller ledighet, som beviljats med stöd av 21 och 23 §§ sjukförsäkringslagen, till den del moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, som utgår enligt sjukförsäkringslagen, hänför sig till den.

3 §

Tilläggsavgångsbidraget bestäms på grundval av levnadsåren och utgör 3 622 mark för en förmånstagare, som har fyllt 50 år. För varje följande fullt levnadsår betalas ytterligare 186 mark ända till det 61 levnadsåret. Till en förmånstagare, som inte fyllt 50 år, betalas i tilläggsavgångsbidrag 3 622 mark.

4 §

Om förmånstagarens månadsinkomst understiger 2 820 mark, inverkar förtjänsten inte på avgångsbidragets storlek. Då inkomsten utgör 2 820 mark i månaden eller mera, höjs grundavgångsbidraget, vilket bestäms i enlighet med 2 §, som följer:

inkomst/månad förhöjning av avgångsbidraget
2 820-3 110 mk 1 563 mk
3 111-3 400 mk 1 708 mk
3 401-3 690 mk 1 853 mk
3 691-3 980 mk 1 998 mk
3 981-4 270 mk 2 143 mk
4 271-4 560 mk 2 288 mk
4 561-4 850 mk 2 433 mk
4 851-5 140 mk 2 578 mk
5 141-5 430 mk 2 723 mk
5 431-5 720 mk 2 868 mk
5 721-6 010 mk 3 013 mk
6 011-6 300 mk 3 158 mk
6 301-6 590 mk 3 303 mk
6 591-6 880 mk 3 448 mk
6 881-7 170 mk 3 593 mk
7 171-7 460 mk 3 738 mk
7 461-7 750 mk 3 883 mk
7 751-8 040 mk 4 028 mk
8 041- mk 4 173 mk
5 §

Om en förmånstagare beviljas avgångsbidrag först sedan han har förlorat en sådan ny arbetsplats som avses i 10 § avgångsbidragsförordningen bestäms avgångsbidragets storlek enligt det år då det nya anställningsförhållandet upphör.

6 §

Då förmånstagarens veckoarbetstid under de fem år som föregått anställningsförhållandets upphörande huvudsakligen har varit minst 35 timmar, har han rätt att få avgångsbidrag till fullt belopp. Om veckoarbetstiden har varit 27-34 timmar, har han rätt att få tre fjärdedelar och om arbetstiden har varit 20-26 timmar i veckan, hälften av det fulla avgångsbidraget, dock så, att grundavgångsbidraget utgör minst 4 212 mark och tilläggsavgångsbidraget, minst 3 622 mark. Då förmånstagarens veckoarbetstid har varit under 20 timmar, men dock minst 16 timmar, äger han rätt att erhålla hälften av det fulla avgångsbidraget.

Då förmånstagaren är en lärare vars undervisningsskyldighet eller antalet lektioner, under de fem år som föregått anställningsförhållandets upphörande, huvudsakligen motsvarat minst det antal timmar som är en tjänstgörande lärares undervisningsskyldighet, dock minst 420 timmar per läsår, har han rätt att få avgångsbidrag till fullt belopp. Om antalet lektioner har motsvarat minst tre fjärdedelar av det antal timmar som är en tjänstgörande lärares undervisningsskyldighet, dock minst 420 timmar per läsår, har han rätt att få tre fjärdedelar av fullt avgångsbidrag och om antalet lektioner har varit minst 420 timmar per läsår, har han rätt att få hälften av fullt avgångsbidrag. Grundavgångsbidraget utgör dock minst 4 212 mark och tilläggsavgångsbidraget minst 3 622 mark.

7 §

Om den arbetssökningstid av tre månader som är förutsättning för beviljande av tilläggsavgångsbidrag inte helt hinner förflyta innan pensionsåldern uppnås, betalas tilläggsavgångsbidraget enligt förhållandet mellan den förflutna arbetssökningstiden och den arbetssökningstid som erfordras för betalning av hela summan, likväl inte om arbetssökningstiden har varit kortare än 40 procent av hela den erforderliga tiden. Storleken av det tilläggsavgångsbidrag som utgår bestäms härvid i form av hela tiotals procent av hela summan.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 26 november 1987

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Veikko Liuksia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.