472/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av lagen om allmänna handlingars offentlighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1951 om allmänna handlingars offentlighet (83/51) 8 § 1 mom., 9 § 2 mom., rubriken för 3 kap. och 21 § 1 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 3 § ett nytt 2 mom., till 7 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen nya 7 a och 18 a §§ som följer:

2 §

Vad som i denna lag stadgas om allmänna handlingar gäller även av en myndighet upprättade och utfärdade samt till en myndighet insända eller inlämnade, genom perforering eller magnetisering eller på därmed jämförbart sätt framställda upptagningar som är avsedda att läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel och som innehas av myndigheten (teknisk upptagning).


3 §

En teknisk upptagning blir offentlig i enlighet med vad som stadgas om motsvarande handling. En teknisk upptagning anses vara färdig tidigast när den med tekniska hjälpmedel är tillgänglig för myndigheten.

7 §

Uppgifter ur tekniska upptagningar lämnas så att myndigheten upplåter sådana apparater som behövs för att läsa, avlyssna eller på annat sätt uppfatta upptagningen eller så att uppgifterna lämnas skriftligen. Med tillstånd av myndigheten kan uppgifterna även lämnas genom kopior av upptagningen eller genom teknisk anslutning.


7 a §

En myndighet får inte av den som begär uppgifter kräva att han styrker sin identitet eller uppger för vilket syfte uppgifterna begärs, om inte detta är nödvändigt för att myndigheten skall kunna utöva sin prövningsrätt eller för att utreda om uppgiften enligt lag får lämnas ut.

8 §

Vägrar en tjänsteman att i enlighet med vad som stadgas i denna lag lämna uppgift ur en handling, har den som begär uppgiften rätt att få ärendet prövat av myndigheten. Över myndighetens avgörande har sökanden rätt att anföra besvär i den ordning som i allmänhet gäller för sökande av ändring i denna myndighets beslut. Om ett sådant fullföljdsförfarande inte finns, får besvär anföras hos den myndighet under vilken den beslutsfattande myndigheten lyder och, om det inte finns någon sådan, över en statlig myndighets avgörande hos högsta förvaltningsdomstolen samt över någon annan myndighets avgörande hos länsrätten. Även ett avgörande med anledning av besvär får överklagas i vanlig ordning.


2 kap.

Handlingar, som böra hemlighållas

9 §

Genom förordning kan stadgas att ett ärende eller en handling skall hemlighållas, om detta påkallas av statens säkerhet eller dess förhållande till främmande makter, försvarets intresse, förebyggande eller beivrande av brott, säkerställande av statens eller ett självstyrelsesamfunds eller en enskilds affärsverksamhet eller rättegång eller av datasekretess eller en enskilds betydelsefulla personliga intresse på själavårdens, hälso- och sjukvårdens, vårdväsendets, fångvårdens, beskattningens eller den offentliga kontrollverksamhetens område.


3 kap.

Rätt till handling som gäller enskild

18 a §

Ur en teknisk upptagning som utgör ett personregister som avses i personregisterlagen (471/87) får personuppgifter ges ut som massutlämnande eller känsliga stickprov i enlighet med nämnda lag endast

1) om den registrerade har samtyckt eller datasekretessnämnden har gett tillstånd härtill,

2) om sådant utlämnande sker enligt någon annan lag eller enligt förordning, dock inte på de grunder som nämns i 19 § personregisterlagen, eller

3) om utlämnandet sker för vetenskaplig forskning eller för statistik och det uppfyller villkoren i 19 § 1 mom. 3 punkten personregisterlagen.

Om sådant tillstånd av datasekretessnämnden som avses i 1 mom. stadgas i 37 § personregisterlagen.

Den som för ett personregister som avses i 1 mom. skall se till att det är möjligt att ur registret få uppgifter från vilka sådana upplysningar som kan hänföras till en registrerad har avlägsnats, om inte detta skall anses uppenbart onödigt.

21 §

Andra än sådana i 2 mom. nämnda allmänna handlingar som skall hemlighållas blir, om inte annat stadgas eller bestäms om dem, offentliga efter 25 år från den dag då handlingen är daterad eller, om handlingen inte är daterad, efter 25 år från dess upprättande. En enskild handling som kommit till en myndighet blir likväl offentlig efter nämnda tid räknat från den dag från vilken den funnits hos myndigheten. Anteckningar som fortlöpande görs i förteckningar, register och motsvarande handlingar blir offentliga efter samma tid räknat från det anteckningen gjordes.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Det skall ses till att personregister, som avses i 18 a § och som har tagits i bruk innan denna lag träder i kraft, stämmer överens med lagen senast ett år efter det lagen trätt i kraft.

Regeringens proposition 49/86
Lagutsk. bet. 10/86
Stora utsk. bet. 254/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.