481/1985

Given i Helsingfors den 14 juni 1985

Fastighetsregisterförordning

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 16 § fastighetsregisterlagen den 16 maj 1985 (392/85):

1 §

Såsom i 3 § 2 mom. fastighetsregisterlagen nämnd by anses by eller enstaka hemman enligt jordregistret.

Om kommunindelningen, byindelningen eller indelningen i stadsdelar ändras, skall den som för fastighetsregistret ändra registerenheternas gruppering så att den motsvarar den nya indelningen.

2 §

Grupperas registerenheterna med avvikelse från indelningen i stadsdelar eller byindelningen, skall den som för fastighetsregistret tilldela varje grupp nummer och namn.

3 §

Varje registerenhet skall ha en fastighetsbeteckning som avviker från de övriga.

När registerutdrag utfärdas eller uppgifter om en registerenhet lämnas, skall till fastighetsbeteckningen fogas de uppgifter om registerenheten som avses i 7 § 1 mom. fastighetsregisterlagen.

4 §

Som kommunbeteckning används det kommunnummer som avses i 23 c § förordningen om befolkningsböcker (198/70).

Gruppbeteckningen utgörs av numret på by, stadsdel eller annan grupp. Om en stadsdel har ett nummer som fastställts i stadsplanen skall detta användas som gruppbeteckning.

5 §

Registerenheter som nämns i 284 § lagen om skifte tilldelas enhetsbeteckning av den som för fastighetsregistret. När fastighetsregistret bildas får de ovan avsedda registerenheterna sitt registernummer som enhetsbeteckning.

En tomts enhetsbeteckning utgörs av det kvartersnummer som fastställts i stadsplanen och det tomtnummer eller annan beteckning som godkänts vid tomtindelningen. Har såsom kvartersnummer i stadsplanen fastställts en nummerserie omfattande numren på stadsdel och kvarter, anses den del av nummerserien som gäller kvarteret utgöra kvartersnumret. Om kvarteret eller tomten inte från tidigare har något nummer, ger fastighetsregisterföraren ett nummer.

Enhetsbeteckningen för ett allmänt område utgörs av den beteckning som vid mätning av allmänt område tilldelats detta med stöd av 71 a § 1 mom. förordningen om skifte inom planläggningsområde (353/60).

6 §

Utöver de uppgifter som nämns i 7 § fastighetsregisterlagen antecknas i fastighetsregistret såsom uppgifter om varje registerenhet:

1) tidigare fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningarna för de registerenheter, av vilka fastigheten har bildats;

2) åtgärd som avser att bilda eller ändra enhet eller annan motsvarande åtgärd som berör enheten;

3) enhetens littera, om enheten vid någon förrättning har haft en littera som avviker från enhetsbeteckningen;

4) lägenhetens natur, andelstal och mantal;

5) med servitut jämförbara nyttjanderätter och -begränsningar som grundar sig på myndighetsbeslut samt deras giltighetstid;

6) särskilda förmåner;

7) enhetens läge och antalet skiften;

8) namnet och personbeteckningen på den person som enheten har bildats för;

9) hurvida enheten hör till område för gällande stadsplan, byggnadsplan eller strandplan;

10) beträffande enhet enligt stads-, byggnads- eller strandplan det användningsändamål som bestäms i planen;

11) godkända tomtindelningar som gäller tomter avsedda i 115 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde; samt

12) andra uppgifter, i enlighet med vad därom är stadgat eller bestämt annorstädes i lagstiftningen.

7 §

Även om en registerenhet upphävs skall i fastighetsregistret bibehållas de uppgifter om den som nämns i 7 § 1 mom. fastighetsregisterlagen och tidpunkten för registreringen av enheten, dess areal, art, servitut och andel i samfällt område samt de uppgifter som nämns ovan i 6 § 1―7 punkterna.

För en registerenhet som upphävts skall antecknas grunden och tidpunkten för upphävandet.

8 §

Beslut som fastighetsregisterförare fattat om ändring av en fastighetsbeteckning eller rättelse av en registeruppgift skall delges såsom det är stadgat i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66). I detta beslut får ändring inte sökas genom besvär.

9 §

På den fastighetsregisterkarta som nämns i 14 § fastighetsregisterlagen skall utmärkas gällande registerenheters gränser och de uppgifter som behövs för identifiering av enheterna. På kanan antecknas dessutom sådana nyttjanderätter och begränsningar beträffande registerenhetens jord- eller vattenområden som skall införas i fastighetsregistret samt gränserna för de planområden som avses i 6 § 9 punkten. Planområdenas gränser antecknas på registerkartan av lantmäterikontoret.

10 §

Fastighetsregistret tas i bruk antingen i hela kommunen eller i en del av denna. Beslut om ibruktagande av fastighetsregister fattas av lantmäteristyrelsen. Om ibruktagandet av fastighetsregister beträffande sådana fastigheter som avses i 115 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde besluter emellertid byggnadsnämnden.

11 §

Utdrag ur fastighetsregistret får utfärdas av lantmäteribyråer och de myndigheter som för lagfarts- och inteckningsregister.

12 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet. Lantmäteristyrelsen utfärdar anvisningar om det förfarande som skall iakttas när uppgifter antecknas i fastighetsregistret eller på registerkartan.

13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

Har en jordregisterenhet upphävts innan fastighetsregistret tas i bruk, intas i fastighetsregistret de uppgifter som avses i 7 § 1 mom. även beträffande dessa upphävda registerenheter.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning kräver kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.